62 resultaten voor ‘’

 • Wekelijkse SARI surveillance rapportage

  23 november 2016
 • Waterpokken webpagina

  18 mei 2011

  Waterpokken (varicella) is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Bij waterpokken ontstaan er blaasjes op de huid. Voornamelijk kinderen krijgen waterpokken.

 • Virale hemorragische koortsen webpagina

  20 april 2011

  Virale hemorragische koorts is een ziektebeeld dat gepaard gaat met koorts en ernstige bloedingen. Verschillende virusfamilies veroorzaken deze aandoening. Deze aandoening kan levensbedreigend zijn, afhankelijk van het virus.

 • Vijf labs operationeel en acht nieuwe labs gestart

  18 oktober 2018

  Het project Eenheid van Taal in antibioticaresistentie (ABR) verbetert de gegevensuitwisseling op het gebied van infecties met resistente ziekteverwekkers. De eerste vijf laboratoria zijn inmiddels succesvol operationeel geworden met het nieuwe gestandaardiseerde systeem: RLM Dordrecht/Gorinchem, CBSL Hilversum, St. Antonius, Diakonessenhuis en UMC Utrecht. Eenheid van Taal in ABR is een gezamenlijk project van de NVMM, Nictiz en het RIVM.

 • Veelgestelde vragen

  17 juni 2015
 • Uitnodiging

  03 november 2011

  Bent u tussen de 50 en 75 jaar? Dan krijgt u eens in de 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

 • Trichinellose webpagina

  04 februari 2011

  Trichinellose bij mensen wordt veroorzaakt door de larven van Trichinella, een rondworm van vele diersoorten, inclusief de mens. Er zijn elf Trichinella soorten beschreven, waarvan T. spiralis de meest bekende is, die vooral voorkomt bij het varken.

 • Trichinellose

  Trichinellose bij mensen wordt veroorzaakt door de larven van Trichinella, een rondworm van vele diersoorten, inclusief de mens. Er zijn elf Trichinella soorten beschreven, waarvan T. spiralis de meest bekende is, die vooral voorkomt bij het varken.

 • Toename meningokokkenziekte serogroep W sinds oktober 2015

  17 oktober 2018
 • Stand van zaken griep

  17 oktober 2018

  Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus in het seizoen 2018/2019. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

 • Seksuele gezondheid onder volwassenen

 • Seksuele gezondheid onder jeugd

 • Seksuele gezondheid

  Voor cijfers over seksuele gezondheid wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Dit zijn de Gezondheidsenquête voor cijfers onder volwassenen van 18 jaar en ouder en PEIL/HBSC voor jeugd van 12-16 jaar.

 • Samenstelling van de stikstofdepositie

  Stikstof of beter reactief stikstof komt in de lucht door emissies van uiteenlopende bronnen van vooral ammoniak en stikstofoxiden. Stikstofoxiden worden voornamelijk uitgestoten door verkeer en industrie, als bijproduct van verbrandingsprocessen. Ammoniak komt voornamelijk vrij bij landbouwactiviteiten door verdamping uit mest.

 • SAFETI-NL 8.1 upgrade cursus

  20 september 2018

  De nieuwe versie van SAFETI-NL, versie 8.1, komt in oktober 2018 beschikbaar. De gebruikersinterface van het rekenprogramma is aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van de huidige versie, versie 6.54. Ook zijn er veranderingen in de modellering. Voor de huidige gebruikers van SAFETI-NL wordt daarom in oktober en november een aantal upgrade cursussen verzorgd. Om deze nieuwe versie goed te kunnen gebruiken is het sterk aanbevolen deze tweedaagse upgrade cursus te volgen.

 • Roken onder jeugd

  08 februari 2017
 • Regelgeving en beleid

  De diversiteit van de natuur gaat in Europa al lange tijd achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna wordt daarom op Europees niveau als noodzakelijk gezien en heeft vorm gekregen in Natura 2000. Dit is een netwerk van waardevolle natuurgebieden in de Europese Unie dat 450.000 km2 (dit is 10 x zo groot als Nederland) zal omvatten. In Nederland is de Programmatische Aanpak Stikstof opgezet om de doelen van Natura 2000 te realiseren en ook tegelijkertijd ruimte voor economische ontwikkeling toe te staan.

 • Referentiecijfers POWI 2012-2016

  02 oktober 2017, PDF | 1MB
 • Q-koorts webpagina

  04 februari 2011

  Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron voor mensen. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar. Tussen 2007-2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland.

 • Publicaties

  01 juli 2011

  Op deze pagina staat de wetenschappelijke output voortgekomen uit het SNIV project, en uit aan SNIV gerelateerde studies.

 • Publicaties

  Hieronder vindt u de NEVO publicaties.

 • Privacy en bezwaar

  22 december 2016

  Om het bevolkingsonderzoek uit te voeren, moeten we gegevens van u gebruiken. Dat begint met de gegevens die nodig zijn om u een uitnodiging te kunnen sturen. Verder worden gegevens en de resultaten van het bevolkingsonderzoek uitgewisseld met andere zorgpartijen.

 • PREZIES webpagina

  09 juni 2011

  Deze site is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de surveillance van zorginfecties. U kunt hier specifieke informatie vinden over de verschillende modules van PREZIES. Daarnaast kunt u algemene en actuele informatie vinden over het netwerk, informatiebijeenkomsten, publicaties en deelname.

 • Papegaaienziekte, psittacose webpagina

  04 februari 2011

  Papegaaienziekte (psittacose) is een vorm van longontsteking die bij mensen in Nederland af en toe voorkomt. De papegaaienziekte wordt veroorzaakt door een bacterie (Chlamydia psittaci) die bij vogels kan voorkomen. Dieren die de bacterie bij zich dragen kunnen deze overdragen op mensen (zoönose). Niet alleen papegaaien, maar ook parkieten, pluimvee, duiven, eenden, kalkoenen, kanaries en andere vogels kunnen met de bacterie besmet zijn. Ook vogels die geen zichtbare klachten hebben kunnen de bacterie uitscheiden.

 • Ontwikkelingen in de stikstofdepositie

  Het meten van de droge depositie van NHx en NOy is ingewikkeld en relatief duur. Daarom wordt voor het landelijk beeld de droge depositie afgeleid met behulp van modelberekeningen die worden gekalibreerd aan de hand van concentratiemetingen, die veel eenvoudiger en goedkoper zijn uit te voeren. De natte depositie is wel direct te meten, maar dit gebeurt niet overal in Nederland, zodat voor het ruimtelijke beeld ook modelberekeningen nodig zijn, die dan vervolgens aan de hand van de natte depositiemetingen worden gecorrigeerd. Momenteel worden er op beperkte schaal droge depositiemetingen van ammoniak uitgevoerd. Deze worden echter nog niet gebruikt voor validatie en correctie van de berekeningen.

 • Onderzoek

  Het RIVM doet onderzoek op verschillende vlakken van het ammoniakdossier: emissies, verspreiding, depositie en modellering en metingen.

 • Nieuwsbrief SNIV

  22 december 2015

  De nieuwsbrieven van SNIV informeren deelnemers en andere geïnteresseerden over het laatste nieuws en de resultaten van dit verpleeghuisnetwerk.

 • Monitoring sterftecijfers Nederland webpagina

  23 januari 2014

  Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBS. Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen. In het verleden zijn er pieken in de totale sterfte te zien bij koude- en hittegolven en bij uitbraken van infectieziekten, zoals griep.

 • Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden

  In het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden worden luchtconcentraties van ammoniak gemeten. Het meetnet is van 22 gebieden in 2005 uitgegroeid naar 82 gebieden in 2017.

 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  Gemeenten, provincies en de rijksoverheid staan voor de taak om de overgang naar een duurzame, circulaire en biobased economie te ondersteunen. Het is belangrijk dat zij zelf het goede voorbeeld geven door maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI). In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt het RIVM hierbij door te helpen bij het meten wat het effect is van MVI. Hierin werkt het RIVM nauw samen met inkopers, contractmanagers en PIANOo, het expertisecentrum voor aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • Maatregelen griep seizoen 2019-2020 ministerie VWS

  19 oktober 2018

  Op 10 oktober 2018 heeft staatssecretaris Paul Blokhuis de Tweede Kamer geïnformeerd over maatregelen over de griep. De winter van 2017-2018 kenmerkte zich door een langdurige en zware griepepidemie, waarbij ongeveer 900.000 mensen ziek zijn geworden en naar schatting 9.500 mensen meer zijn overleden dan normaal.

 • Lucht webpagina

  Luchtverontreiniging is schadelijk voor mens en natuur. Daarom is het belangrijk om de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken. Het RIVM monitort de hoeveelheid van deze stoffen in de lucht, onderzoekt effecten van luchtverontreiniging op mens en natuur en levert de kennis waarop overheden hun maatregelen baseren.

 • Landen waar het zikavirus voorkomt

  18 oktober 2018
 • Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit webpagina

  18 januari 2011

  In het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) wordt op landbouwbedrijven en in bosgebieden de bodemkwaliteit in kaart gebracht. Het LMB, gericht op de chemische bodemkwaliteit, is in 2013 geïntegreerd met het biologische bodemmeetnet.

 • Kans op borstkanker

  07 november 2011

  Ongeveer 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. Vrouwen met een erfelijke aanleg hebben meer kans om borstkanker te krijgen. Er zijn ook andere risicofactoren bekend, maar die hebben minder invloed op de kans op borstkanker.

 • Kaderrichtlijn Water (KRW)

  De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

 • Internationaal

  31 januari 2017
 • Informatie voor professionals

  19 oktober 2018

  Op deze pagina vindt u documenten over influenza en griepvaccinatie voor professionals.

 • Infectieziekten Bulletin webpagina

  24 juni 2015

  Het Infectieziekten Bulletin is een digitaal maandblad dat de kwaliteit van de infectieziektebestrijding wil bevorderen. Het houdt professionals op het gebied van de infectieziektebestrijding op een laagdrempelige, maar wetenschappelijk verantwoorde wijze op de hoogte van (achtergronden bij) relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de publicaties is toegespitst op de praktijk.

 • Infectieziekten Bulletin

  Het Infectieziekten Bulletin is een digitaal maandblad dat de kwaliteit van de infectieziektebestrijding wil bevorderen. Het houdt professionals op het gebied van de infectieziektebestrijding op een laagdrempelige, maar wetenschappelijk verantwoorde wijze op de hoogte van (achtergronden bij) relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de publicaties is toegespitst op de praktijk.

 • Hoe meedoen?

  22 oktober 2018

  Heeft u een uitnodiging gehad van de screeningsorganisatie voor het bevolkingsonderzoek en wilt u meedoen? Dan kunt u het volgende doen.

 • Hinder en slaapverstoring

  31 januari 2017
 • Groep A-streptokokkeninfecties (GAS) webpagina

  04 februari 2011

  Groep A-streptokokkeninfecties (GAS) worden veroorzaakt door een bacterie: de streptokok. Deze bacterie kan veel verschillende ziektebeelden veroorzaken, zoals roodvonk, keelontsteking, wondroos, krentenbaard (impetigo), acuut reuma, kraamvrouwenkoorts en sepsis. GAS-infecties komen regelmatig voor bij mensen, voornamelijk bij kinderen, en verlopen meestal onschuldig.

 • Griep in verpleeghuizen

  18 oktober 2018

  Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Met ingang van 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks het voorkomen van het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

 • Geluid

  Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Die invloed kan zowel positief als negatief zijn. Het kwetteren van vogels wordt bijvoorbeeld positief gewaardeerd in tegenstelling tot langsrazend verkeer. Het horen van te veel geluid kan behalve onprettig, ook schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo slapen sommige mensen slecht vanwege geluidoverlast of krijgen ze een hoge bloeddruk, wat de kans op een hartinfarct vergroot.

 • Gehoorscreening bij pasgeborenen

  In de eerste weken na de geboorte wordt bij pasgeboren baby’s het gehoor getest. Met deze test wordt gemeten of een kind genoeg hoort om te leren praten. Voor de gehoortest hoeven ouders niets te betalen.

 • Gebruik lichaamsmateriaal en bezwaarmogelijkheden

  22 oktober 2018
 • Follow-up periode (FUP)

  16 december 2013

  Het tijdstip waarop een postoperatieve wondinfectie (POWI) optreedt kan zowel tijdens het verblijf in het ziekenhuis, als na ontslag uit het ziekenhuis liggen. De criteria voor het vaststellen van een postoperatieve wondinfectie die gehanteerd worden binnen het PREZIES netwerk stellen dat een postoperatieve wondinfectie die binnen 30 dagen na de operatie optreedt als ziekenhuisinfectie wordt meegeteld. Als er sprake is van een implantaat van niet-humane oorsprong geldt een termijn van één jaar (t/m 2014) of 90 dagen (2015). Vanaf 2016 is de follow-up periode bij de module POWI per indicatoroperatie vastgesteld op 30 of 90 dagen en hoeft geen rekening meer gehouden te worden met de aanwezigheid van een implantaat (zie protocol en definities vanaf 2016). Door de steeds kortere ligtijden van patiënten en de toename van dag- en poliklinische behandelingen zal het percentage postoperatieve wondinfecties dat na ontslag uit het ziekenhuis optreedt toenemen. Daarom is de follow-up periode verplicht.

 • E-mailserviceberichten

  14 april 2017

  Een aantal keren per jaar verstuurt PREZIES een e-mailservicebericht om deelnemers en belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

 • Eenheid van Taal in antibioticaresistentie (ABR)

  15 januari 2018

  Eenheid van Taal in ABR is een gezamenlijk project van Nictiz, NVMM en RIVM. Het doel van dit project is om de uitwisseling van informatie tussen medisch microbiologische laboratoria (MML’s) te verbeteren en te versnellen, zowel onderling als ook met de landelijke monitoring- en surveillancesystemen van het RIVM. Om dit te realiseren is een gemeenschappelijke taal ontwikkeld in de vorm van een gestandaardiseerde codelijst. Daarnaast zijn samenwerkingsafspraken nodig en aanpassingen aan systemen. In een pilot wordt hiervoor een blauwdruk ontwikkeld.

Home / In RIVM.nl

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu