Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu organiseert de responsdag 'Samen sterk in het incidentnetwerk'. Een netwerkmiddag voor professionals in de veiligheidsketen. Elkaar leren kennen, kennis delen en netwerken.

Woensdag 21 november 2018
12.00 -16.30 uur
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven
 

Graag nodigen wij u uit voor de RIVM Responsdag. Een netwerkmiddag voor professionals in de veiligheidsketen. Het thema van de middag: Samen sterk in het incidentnetwerk.
Dagelijks zetten veel professionals zich, net als het RIVM, in voor een gezonde en veilige leefomgeving. Het bestrijden van incidenten maakt daar deel van uit. Maar de veiligheidsketen omvat veel meer: preventie, preparatie en nazorg. Speelt u een rol in de veiligheidsketen, dan is deze middag echt iets voor u. Het RIVM organiseert deze netwerkmiddag om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en te leren van incidenten. Een middag met voorbeelden uit de praktijk en workshops over alle fases uit de veiligheidsketen op het gebied van CBRNChemische Biologische Radiologisch Nucleaire en nazorg. Samenwerken rondom incidenten begint bij elkaar kennen.

Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor professionals in de veiligheidsketen. Bijvoorbeeld Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGSadviseur gevaarlijke stoffen) van de Brandweer , Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGSGezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen ) van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst/GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, , Teamleiders CBRN-Explosieve Veiligheid (TEV) van de politie, CBRN Responseenheid Defensie en onze opdrachtgevers en vertegenwoordigers van de netwerken waar het RIVM aan deelneemt, waaronder het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-mdCrisis Expert Team milieu en drinkwater), het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGENRadiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk), het Landelijk Laboratorium Netwerk terreuraanslagen (LLN-taLandelijk Laboratorium Netwerk terreur aanslagen),  en de expertgroep Psychosociale hulpverlening (PSHpsychosociale hulpverlening).

Aanmelden

Deelname is kosteloos. U kunt zich online inschrijven.

Programma

Tijdens de middag komen hele diverse onderwerpen aan bod. We starten met een plenaire sessie (30 min) over het onderwerp ‘Het verband tussen hitte en brand?!’. De Milieu Ongevallen Dienst (MODMilieu Ongevallen Dienst) rukte deze zomer in korte tijd veel uit voor branden, onder meer bij afvalverwerkers en recyclebedrijven. Is dit in uw regio ook aan de orde? Welke ontwikkelingen ziet u? En welke sentimenten leven er in de samenleving als het gaat om (afval)branden? Jolanda Roelofs, programmacoördinator MOD, belicht in deze sessie, in gesprek met u, verschillende perspectieven op dit onderwerp. Na de plenaire sessie kunt u deelnemen aan twee workshops. Onderwerpen van de deelsessies zijn:

• De (acute) nafase: de ramp na de ramp voorkomen
• Nieuwe gebruikersomgeving applicatie Nationaal Meetnet Radioactiviteit
• De doorontwikkeling van Pluimradar in 2019
• Medische isotopen en transportongevallen
• Waar en wanneer was het incident?!
• Meer met meten!
• Ongevallen bij BRZOBesluit risicos zware ongevallen-bedrijven

 

Om 15.30 uur blikken we gezamenlijk terug op de middag. Dagvoorzitter is Cobi de Boer, hoofd CBRN Responsorganisatie RIVM.

12:00-12:45 Inloop, lunch en netwerktijd
12:45-13:00 Welkom door Cobi de Boer
hoofd CBRN Responsorganisatie | RIVM
13:00-13:30 Het verband tussen hitte en brand?! 
Jolanda Roelofs, programmacoördinator
Milieuongevallendienst | RIVM
13:35-14:15 Workshopronde 1
14:15-14:45 Pauze
14:45-15:25 Workshopronde 2
15:30-16:00 Plenaire afsluiting
16:00 Borrel

Toelichting onderwerpen workshopronde

De (acute) nafase: de ramp na de ramp voorkomen | Marleen Kraaij (RIVM) en Jorien Holsappel (Arq)

In deze sessie gaan we in op het moment waar de acute fase naadloos overgaat in de nafase. Dat vraagt in sommige gevallen om een andere blik op de situatie en op een andere manier aan getroffenen denken in het kader van publieke gezondheid. Aan de hand van een prikkelend scenario en interactieve vragen en stellingen denken we samen na over de nafase en nazorg en hoe je die goed kunt inrichten. We bieden beschikbare kaders, standaarden en tools aan. En we maken inzichtelijk wat het centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM en haar ketenpartner Arq (psychotrauma expertgroep) zowel in de warme fase als in de nafase van een (milieu)ramp of incident voor uw organisatie kunnen betekenen in de voorbereiding, ondersteuning, duiding en uitvoering.

Nieuwe gebruikersomgeving applicatie Nationaal Meetnet Radioactiviteit | Rick Tax (RIVM)

Voor de alarmafhandeling van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit is een nieuwe gebruikersvriendelijkere tool ontwikkeld. De tool is bedoeld voor de brandweer in de Veiligheidsregio. Bij metingen boven een bepaald niveau worden RIVM en de regionale brandweer automatisch gewaarschuwd. De tool maakt het mogelijk een alarm eenvoudig op tablet of smartphone te accepteren en af te handelen. Nu gaat dat nog via een speciale website, die alleen geschikt is voor gebruik op een PC of laptop.
Na een korte uitleg kunnen de deelnemers in de workshop de nieuwe applicatie uitproberen. Het is een eerste kennismaking met de nieuwe tool en het RIVM wil graag horen wat de eerste indruk is van de beoogde gebruikers.

De doorontwikkeling van Pluimradar in 2019 | Gea Stam (RIVM) en Marco Nolet (KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut)

De webtool Pluimradar is in juni 2018 in gebruik genomen. Met Pluimradar kunnen Adviseurs Gevaarlijke Stoffen van de brandweer een snelle indruk krijgen van de verspreiding van stoffen door de lucht.
Tijdens deze sessie zullen Marco Nolet (KNMI) en Gea Stam (RIVM) de ervaringen met Pluimradar tijdens incidenten bespreken. Zij gaan in op de feedback van gebruikers tot nu toe en de doorontwikkeling van Pluimradar in 2019

Medische isotopen en transportongevallen | Roelf Blaauboer (RIVM)

In Nederland rijden jaarlijks honderden transporten van radioactieve preparaten die vaak bestemd zijn voor medische handelingen (nucleaire diagnostiek en radiotherapie). Deze transportbewegingen vinden meestal plaats tussen de producenten van de preparaten en ziekenhuizen. Maar er vindt ook in- en export plaats via Schiphol. Tijdens zo’n transport kan een ongeluk gebeuren. Als daar brand bij uitbreekt, kan dit gevolgen hebben voor de transportlading. Een deel ervan kan bijvoorbeeld de afscherming kwijtraken of de radioactieve stoffen komen vrij en verspreiden zich tijdens de brand. Dit type ongeval heeft meestal alleen een lokaal effect. Voor hulpverleners, zoals brandweer en medische hulp zijn er echter wel degelijk risico’s verbonden aan het handelen in de directe omgeving van het ongeval. Welke risico’s zijn dat en wat zijn bijvoorbeeld veilige afstanden?

Waar en wanneer was het incident?! | Jasper Tomas en Maarten Hakvoort (RIVM)

Het komt soms voor dat het wel bekend is dat zich een incident heeft voorgedaan, maar niet waar en wanneer dit heeft plaatsgevonden. Er worden bijvoorbeeld concentraties van een gevaarlijke stof gedetecteerd in de atmosfeer, terwijl de bron hiervan niet bekend is. Dit type scenario stond centraal in een internationale oefening genaamd “Early Phase Source Term Estimation From Gamma Spectra” (EPHSOGAM) georganiseerd door de Nordic  Nuclear Safety Research Organisation (NKS). Vanuit de ongevalsorganisatie Straling heeft het RIVM samen met het KNMI meegedaan aan deze oefening. Het doel was om op basis van metingen en modellen te achterhalen waar en wanneer radioactiviteit in de atmosfeer terecht is gekomen. Welk incident heeft zich voorgedaan? In deze presentatie laten we zien hoe wij dit hebben aangepakt en wat hierin de uitdagingen waren.

Meer met meten! | Edith van Putten, Arnout de Bruin (RIVM) en Niels van Veen (Veiligheidsregio Utrecht)

Denk je dat je met de meetapparatuur die je in huis hebt alles kunt detecteren? En als je iets detecteert, wat geeft het apparaat dan weer? In deze workshop delen wij onze ervaringen met bepaalde handheld-apparaten voor detectie op chemisch en biologisch gebied. Wij delen de ervaringen uit de praktijk en uit experimenten.

Ongevallen bij BRZO-bedrijven | Eelke Kooi (RIVM)

Hoe ontstaan ongevallen? Hoe verloopt de respons? Wat is de aard en ernst van het letsel van slachtoffers? In deze sessie ziet u hoe het RIVM de ongevallen bij BRZO-bedrijven analyseert en welke rode draad daarin zichtbaar is. Voor de analyses wordt een vlinderdasmodel gebruikt waarbij het RIVM zowel naar directe als naar achterliggende oorzaken kijkt.

Informatie

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met Petra Zahradnik, Centrum Veiligheid, telefoon: 030 – 274 45 79, e-mail: incident@rivm.nl