Resistente bacteriën houden zich niet aan grenzen. Daarom is het belangrijk om bij de bestrijding van antibioticaresistentie samen te werken met andere landen. Als in de landen om ons heen minder resistente bacteriën voorkomen, heeft Nederland daar ook baat bij.

Vergeleken met andere landen is in de Nederlandse gezondheidszorg de resistentie relatief laag. Ook heeft de overheid een succesvolle aanpak in de veehouderij doorgevoerd. Deze ervaringen kunnen andere landen helpen om ook daar effectieve maatregelen te nemen.

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in het buitenland

Het RIVM heeft veel ervaring met het in kaart brengen van resistentie en deelt deze kennis met verschillende landen en in verschillende samenwerkingsverbanden. Als gegevens eenmaal zijn verzameld, helpt het RIVM landen om de verzamelde kennis om te zetten in concrete acties om resistentie te bestrijden. Zo dragen we bij aan het wereldwijd bestrijden van antibioticaresistentie. Vanuit de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) is alle landen gevraagd in 2017 te komen met een Nationaal Actie Plan voor bestrijding van antibioticaresistentie. Dit actieplan moet niet alleen gericht zijn op mensen, maar ook op dieren en het milieu.

Netwerken

Ten behoeve van een goede samenwerking is het RIVM betrokken bij een aantal verschillende internationale netwerken. De belangrijkste zijn:
Ears-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network)
Caesar (Central Asian and eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance)
EUEuropese Unie –JAMRAI (Joint action Antimicrobial Resistance and health care Associated Infections)

WHO Collaborating Centre

Sinds 2015 is het RIVM ‘WHO Collaborating Centre Antimicrobial Resistance Epidemiology and Surveillance’. Dit betekent dat het RIVM de WHO ondersteunt bij de implementatie van nationale actieplannen in Europa, onder andere door hulp bij het opzetten en verbeteren van nationale surveillance.