Data voor Actie in antibioticaresistentie ( ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie)) is één van de projecten om de ontwikkeling en verspreiding van ABR steeds beter te beheersen. Binnen Data voor Actie onderzoeken professionals samen met het RIVM de mogelijkheden om beschikbare data over antibioticaresistentie op een andere manier te gebruiken, te ontsluiten of te combineren.

Samen meer doen met data

Data voor Actie helpt lokale en (boven)regionale partijen om in de bestrijding van antibioticaresistentie meer te doen met de data die er in Nederland al zijn. In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) nodigt het RIVM professionals uit de tien regionale zorgnetwerken ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie) uit om hieraan deel te nemen.

Vragen van zorgnetwerken zijn de basis

Praktijkvragen uit de regionale zorgnetwerken ABR zijn de basis voor de actie. Het RIVM en de zorgnetwerken werken deze vragen samen verder uit. Eerst maken we deze vragen zo concreet mogelijk. Daarna werken we de technische aspecten uit om tot nieuwe rapportages te komen. Ook kijken we of het voor de betrokken instellingen wenselijk en wettelijk toegestaan is om de beschikbare data op deze nieuwe manier te delen en te combineren. Hierover maken we (extra) afspraken als dat nodig is.

Deelnemende zorgnetwerken

In september 2020 zijn de zorgnetwerken Holland West, Noord-Brabant en Utrecht gestart met het uitwerken van hun vragen:

  • Zorgnetwerk Noord-Brabant wil weten of in de regio clusters van mens-op-mens overdraagbare vee-gerelateerde MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus ) zijn. Belangrijke vraag is wat juridisch geregeld moet worden om data binnen de regio te kunnen delen. Inzicht in regionale clusters is van belang voor het uitvoeren van contactonderzoek. Deze informatie helpt zorginstellingen om de veiligheid van de aangeboden zorg te bewaken.
  • Zorgnetwerk Holland West wil het periodiek evalueren van antibioticabeleid binnen verpleeghuizen stimuleren. Hiervoor willen ze minimaal resistentiecijfers (uit ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)- AR attack rate (attack rate)) en voorschrijfgegevens van antibiotica (van apotheek) combineren, waar mogelijk aangevuld met de indicatiestelling (van instelling zelf).
  • Zorgnetwerk Utrecht heeft een vergelijkbare vraag als zorgnetwerk Holland West: wat is de relatie tussen antibioticagebruik in de regio en het voorkomen van resistentie? Ze gaan hun vraag in 2021 verder uitwerken.

Aanmelden

In 2021 kunnen ook andere zorgnetwerken deelnemen aan Data voor Actie en hun vragen uitwerken. Stuur een e-mail naar ABR@rivm.nl voor meer informatie.

Data voor Actie: beschikbare data combineren

In Nederland zetten verschillende professionals in ziekenhuizen, verpleeghuizen, microbiologische laboratoria, huisartsenpraktijken, thuiszorg en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en zich gezamenlijk in om verdere toename van antibioticaresistentie tegen te gaan. Hiervoor werken zij veel met elkaar samen. Bijvoorbeeld in de regionale zorgnetwerken voor antibioticaresistentie, binnen de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en met het RIVM.

Door beschikbare data op een andere manier te combineren, kan een beter en breed gedeeld situatiebeeld ontstaan. Hiermee kan sneller en gerichter actie genomen worden. Als data anders of beter gecombineerd of gedeeld kunnen worden, ondersteunt Data voor Actie de technische aspecten. Ook kijken we naar de onderlinge afspraken die nodig zijn om daadwerkelijk zo te gaan werken.

Naast de samenwerking tussen de zorgnetwerken en het RIVM, zijn ook de landelijke beroepsverenigingen betrokken. Zo zijn in de stuurgroep van het project de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie ( NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)), Vereniging voor medisch microbiologische laboratoria (VMML) en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg ( VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg)) vertegenwoordigd.