Het programmateam antibioticaresistentie (ABRantibioticaresistentie) bestaat uit een kernteam met zes leden. Hieronder zie je wie ze zijn en wat ze doen.

Mariken van der Lubben is programmamanager antibioticaresistentie (ABRantibioticaresistentie). Zij zorgt ervoor dat alle projecten en activiteiten die binnen dit programma worden uitgevoerd ook bijdragen aan het doel van het programma. Namelijk: ervoor zorgen dat het aantal mensen dat ziek wordt of sterft als gevolg van resistente bacteriën laag blijft. Een goed contact met de opdrachtgever (ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en samenwerking met andere partijen is daarbij essentieel. Lees ook dit interview.


Marcel Mennen coördineert de surveillance projecten uit het ABR programma en is secretaris van de landelijke kerngroep surveillance. De surveillance projecten hebben betrekking op de gegevens van ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuizen waarmee het antibioticagebruik en het aantal infecties met resistente bacteriën in kaart wordt gebracht. Ook is Marcel aanspreekpunt voor de projecten die het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uitvoert op het gebied van antibioticaresistentie bij dieren en in het milieu.


Silke David is aanspreekpunt vanuit het RIVM voor de zorgnetwerken: netwerken waarbij zorgverleners met elkaar samenwerken op het gebied van antibioticaresistentie. Daarnaast coördineert zij het RIVM EurHealth-1 Health project (een samenwerkingsproject met Duitsland), en onderhoudt  zij de contacten met de centrale EuroHealthConnect projectleiding.
 


Paul Bijkerk geeft advies over diverse onderwerpen binnen het programma. Hij is secretaris van het landelijk signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie en is tevens aanspreekpunt voor de zorgnetwerken over signalering en melden van uitbraken.
 


Arnold van Maurik is binnen het programma verantwoordelijk voor alle zaken die een raakvlak hebben met planning en control. Verder coördineert hij specifieke inkoop- en juridische vraagstukken, is eerste aanspreekpunt voor het ministerie van VWS voor wat betreft de opdrachtverstrekking en coördineert de inhuur van externe (wetenschappelijke) capaciteit.
 


Elma Smeets is projectondersteuner. Zij ondersteunt alle leden van het programmateam, is de spil van het programmateam en organiseert symposia en andere bijeenkomsten.