Verrijking van brood met foliumzuur is een voorbeeld van een maatschappelijk relevant onderwerp waarvoor een benefit-risk beoordeling is gedaan. De stappen worden hieronder toegelicht.

Specificatie vraagstuk
Indentificatie gunstige en ongunstige gezondheidseffecten
Innameberekening
Vergelijking met normen en richtlijnen
Kwantitatieve arakterisering gunstige en ongnstige gezondheidseffecten
Integratie in gemeenschappelijke gezondheidsmaat

Specificatie vraagstuk

Wat is het algemene gezondheidseffect voor de Nederlandse bevolking van een verrijking van brood met foliumzuur ten opzichte van de huidige situatie (geen verrijking van brood met foliumzuur)?

Terug

Identificatie gunstige en ongunstige gezondheidseffecten

Potentiële gunstige gezondheidseffecten van het toevoegen van foliumzuur zijn het voorkómen van neuraalbuisdefecten, van dikkedarmkanker en van een bepaalde vorm van bloedarmoede. Potentiële ongunstige effecten van foliumzuur zijn het niet-waarnemen van vitamine B12-gebrek, verhoogd risico op dikkedarmkanker bij hoge inname en verslechtering van bestaande dikkedarmkanker.

Terug

Innameberekening

De inneming van foliumzuur uit de voeding bij verschillende scenario’s van verrijking (verschillende doseringen) van brood is gesimuleerd voor de Nederlandse bevolking. Vier niveaus van verrijking van brood met foliumzuur zijn vergeleken met een referentie scenario waarin brood niet verrijkt is. Er is gebruik gemaakt van innames zoals gemeten in de voedselconsumptiepeiling  (VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)) en van de het Nederlands voedingsstoffenbestand (NEVO).

Terug

Vergelijking met normen en richtlijnen

In dit geval is niet expliciet vergeleken met normen en richtlijnen, omdat een kwantitatieve afweging van de gezondheidseffecten het doel van het vraagstuk was. 

Terug

Kwantitatieve karakterisering gunstige en ongunstige gezondheidseffecten

Voor de geselecteerde gezondheidseffecten zijn dosis-effect relaties uit de literatuur overgenomen en gemodelleerd.

Terug

Integratie in gemeenschappelijke gezondheidsmaat

De gezondheidswinst van de geselecteerde gezondheidseffecten zijn uitgedrukt in DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year)’s. Dit resulteerde in de bevinding dat beperkte toevoeging van foliumzuur tot netto gezondheidswinst leidt. Het vaak genoemde negatieve effect, het niet-waarnemen van vitamine B12-gebrek, blijkt verwaarloosbaar in verhouding tot de andere effecten.

Terug

Waar wel rekening mee gehouden moet worden, is de onzekerheid van het effect op dikkedarmkanker. Bij hogere doseringen bestaat de kans op een toename van het optreden hiervan ervan, bij mensen met voorstadia van dikkedarmkanker. Mogelijk verandert de uitkomst van de beoordeling als meer studies hiernaar verschijnen.