Om optimale publieke waarden te bewerkstelligen is het belangrijk kaders te stellen en helderheid te geven in de rollen, taken en verantwoordelijkheden die partijen hebben bij het bevolkingsonderzoek.

Deze rollen, taken en verantwoordelijkheden van partijen zijn vastgelegd in:


Het Beleidskader Bevolkingsonderzoek naar kanker

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker (BBK) geeft van een overzicht van de door VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde wettelijke en beleidsmatige kaders met betrekking tot de bevolkingsonderzoeken. Naar kanker. Het beschrijft de samenwerking van de partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding van, besluitvorming over en uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Het beleidskader vormt hiermee de basis voor de nadere uitwerking van de uitvoeringskaders van de betreffende bevolkingsonderzoeken.

Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker beschrijft het bevolkingsonderzoek uitgevoerd moet worden.

Dit uitvoeringskader is voor alle (medisch) professionals die betrokken zijn bij:

  • De regionale co√∂rdinatie en uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en aansluitende diagnostiek en behandeling/ surveillance
  • Kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek

Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker is samengesteld onder verantwoordelijkheid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek met advies van de Programmacommissie Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Het bevat de relevante richtlijnen, protocollen en generieke kaders.

Het primaire proces Het primaire proces is in meer detail uitgewerkt als ook de hierbij betrokken rollen taken en verantwoordelijkheden.
Kwaliteit Om de uitvoering en effectiviteit van het  bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te borgen, te bewaken en waar nodig te verbeteren, zijn er (landelijke) kwaliteitseisen en andere maatregelen opgesteld.
Monitoring en evaluatie Monitoring is een periodieke activiteit gericht op het borgen en verbeteren van (de kwaliteit van) de uitvoeringsprocessen binnen het bevolkingsonderzoek en aansluiting op de zorg.
Registratie en gegevensbeheer Bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de aansluitende zorg worden gegevens geregistreerd en uitgewisseld. Het betreft bijvoorbeeld persoonsgegevens en uitslagen van de onderzoeken.
Communicatie en voorlichting De doelen en uitgangspunten bij de communicatie, binnen het bevolkingsonderzoek, naar de doelgroepen toe. De communicatieproducten die worden ingezet en hoe we omgaan met media-aandacht en issuemanagement.
Taakverdeling afhandeling klachten Wie is verantwoordelijk voor wat, als het gaat om het afhandelen van klachten binnen de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en welke stappen worden doorlopen voor een juiste afhandeling van klachten.
Programmaorganisatie Het goed uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken naar kanker is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van veel partijen op allerlei niveaus. Deze zijn daardoor ook onderling afhankelijk van elkaar.