Het bevolkingsonderzoek moet voldoen aan publieke waarden op het gebied van optimale kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Alle bij dit bevolkingsonderzoek betrokken professionals spelen hier een belangrijke rol in. Dit geldt ook voor professionals die betrokken zijn bij de aansluitende zorg.

Publieke waarden

De uitvoering van het bevolkingsonderzoek moet voldoen aan door de overheid gehanteerde publieke waarden: kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid.  Deze kunnen in zichzelf tegenstrijdig zijn.

Alle bij dit bevolkingsonderzoek betrokken partijen optimaliseren deze balans binnen hun eigen taak en verantwoordelijkheid met sensitiviteit voor de gestelde kaders. Meer hierover staat in het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker en het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.

De uitvoering van het bevolkingsonderzoek gebeurt in een zorgketen waarbij aansluiting op een vervolgtraject met betrekking tot diagnose en behandeling, van essentieel belang is voor het succes van een screening. Ook voor het vervolgtraject zijn de publieke waarden van toepassing.

De publieke waarde kwaliteit

  • Het programma is effectief in termen van de gehanteerde screeningstest (test-karakteristieken), de deelname van de doelgroep en de bijdrage aan gezondheidswinst.
  • Het programma is vraaggericht en houdt rekening met de wensen en behoeften van de doelgroep.
  • Het programma is veilig, verantwoord en landelijk uniform. De continuïteit van het programma is gegarandeerd. De voordelen wegen voor de doelgroep op tegen de mogelijke nadelen.
  • Het programma is innovatief. De beschikbare kennis en ervaring van betrokken partijen wordt structureel ingezet om het programma blijvend te verbeteren. Relevante innovaties in (screenings)methoden, diagnostiek en behandeling worden tijdig gesignaleerd. Mogelijke consequenties voor het programma worden besproken met het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, de Gezondheidsraad en andere relevante partijen.

De publieke waarde bereikbaarheid

  • Het programma is toegankelijk en is zodanig georganiseerd dat de doelgroep zomin mogelijk belemmeringen ervaart om deel te nemen. Het programma is onder andere fysiek goed bereikbaar en financieel toegankelijk.
  • Het programma garandeert een tijdige uitvoering van de benodigde activiteiten. De doelgroep wordt tijdig uitgenodigd om deel te nemen aan het programma. De doorlooptijden in het programma zijn acceptabel inclusief die naar diagnostiek en behandeling.
  • Deelname aan het programma is een vrije keuze. De voorlichting aan het algemene publiek en de doelgroep is actueel, objectief en evenwichtig en faciliteert het maken van een goed geïnformeerde keuze.

De publieke waarde betaalbaarheid

  • De kosten van het programma zijn inzichtelijk zodat de overheid het gebruik van de ingezette publieke middelen kan afwegen tegen het gebruik voor andere taken van de overheid.
  • Het programma is doelmatig. De uitvoering van het programma vindt plaats tegen zo laag mogelijke kosten in relatie tot de vereiste kwaliteit. Ook is het programma kosteneffectief

Meer informatie