Per onderwerp zijn de landelijke kwaliteitseisen aan gegeven voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, die aanvullend zijn op de eisen die al vanuit het wettelijk kader of de beroepsgroepen zijn gesteld.

De wettelijke en beroepsmatige eisen waaraan moet worden voldaan, zijn niet opgenomen.

Kwaliteitseisen ziekenhuis/zelfstandig behandelcentrum

Onderwerp Landelijke kwaliteitseisen

Organisatie

Deskundigheid
Apparatuur en materialen (screeningstest)

Uitvoering

Omgaan met lichaamsmateriaal

  • Het ZKH/ZBC draagt zorg voor het beheer van indicatief lichaamsmateriaal conform het geldende Zelfstandig behandel centrumbeleid en de code ‘Goed Gebruik’.

  • Het ZKH/ZBC draagt zorg voor het tijdelijke beheer en verzending van cytologische preparaten (glaasjes) die vanuit een screeningslaboratorium zijn opgevraagd in het kader van nadere diagnostiek conform het geldende ZKH/ ZBC-beleid, eisen vanuit het screeningslaboratorium en de code ‘Goed Gebruik’.

Informatie-uitwisseling/Gegevensbeheer

  • Het ZKH/ZBC dient, conform de relevante wet- en regelgeving, een zorgvuldig protocol te hanteren ten aanzien van de toegang tot en het gebruik van de gegevens van het bevolkingsonderzoek.

  • Het ZKH/ZBC dient het verzoek te registreren van de vrouw die bezwaar heeft tegen uitwisseling gegevens met NKRNederlandse Kanker Registratie en het centrale PALGAPathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief.

Communicatie/voorlichting

  • Het ZKH/ZBC dient in de communicatie met de doelgroep te werken conform de Richtlijn Cervicale intra epitheliale neoplasie (CIN AIS en VAIN) NVOG en bij voorkeur ook conform het Voorlichtingskader.

  • Het ZKH/ZBC dient in communicatie met de doelgroep bij voorkeur in overeenstemming te communiceren met de landelijke voorlichtingsmaterialen en de website van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek.