Per onderwerp zijn de landelijke kwaliteitseisen aan gegeven voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, die aanvullend zijn op de eisen die al vanuit het wettelijk kader of de beroepsgroepen zijn gesteld.

De wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan, zijn niet in de tabel opgenomen. Ze zijn opgenomen in het Beleidskader.

Onderwerp Landelijke kwaliteitseisen
Organisatie
 • De screeningsorganisatie dient het bevolkingsonderzoek te organiseren in overeenstemming met een erkend certificeringssysteem zoals ISOInternational Organization of Standardization 9001 of ISO voor de zorg, aanvullend op de landelijke kwaliteitsindicatoren en bijbehorende normen.

 • De screeningsorganisatie dient de continuïteit van de primaire werkzaamheden te waarborgen. Zij dient voldoende garanties te bieden voor leveringszekerheid (in staat om calamiteiten op te vangen), continuïteit en flexibiliteit van de uitvoering van de taken.

 • De screeningsorganisatie dient zodanig ingericht te zijn dat naast een verantwoorde uitvoering van de taken ook systematische bewaking, contractbeheer, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt.

 • De screeningsorganisatie dient een overeenkomst of zakelijke voorwaarden af te sluiten met partijen die (een deel van) het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitvoeren.
Deskundigheid
 • De screeningsorganisatie dient te zorgen voor voldoende en gekwalificeerd personeel ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden van het bevolkingsonderzoek.

 • De screeningsorganisatie dient te zorgen voor beschikbaarheid van adequate deskundigheidsbevordering van doktersassistenten.

Apparatuur en materialen (screeningstest, couvertage en zelfafnameset)

 • De screeningsorganisatie dient een overeenkomst af te sluiten met toeleveranciers van apparatuur en materialen en bijbehorende diensten specifiek en uitsluitend bestemd voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

 • De screeningsorganisaties dient zorg te dragen voor het bewaken van de naleving van de overeenkomsten.

Uitvoering

 • De screeningsorganisatie dient te werken conform het Beleidskader en dit Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, aanvullend op de door de beroepsgroep vastgestelde, en voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van toepassing verklaarde (delen van), richtlijnen en protocollen.

 • De screeningsorganisatie dient er voor te zorgen dat het primair proces van selectie, uitnodigen, herinneren en informeren adequaat verloopt.

 • De screeningsorganisatie dient te werken binnen de gestelde doorlooptijden van het bevolkingsonderzoek.
Omgaan met lichaamsmateriaal
 • Niet van toepassing
Informatie-uitwisseling/Gegevensbeheer
 • De screeningsorganisatie dient, conform de relevante wet- en regelgeving en dit Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, de ICTInformation and communication technology-infrastructuur adequaat in te richten en een zorgvuldig protocol te hanteren ten aanzien van het beheer, de toegang tot en het gebruik van de gegevens van het bevolkingsonderzoek.

 • De screeningsorganisatie dient te beschikken over een geïmplementeerd protocol voor bezwaar, waarbij een deelnemer laagdrempelig de mogelijkheid wordt geboden bezwaar te maken tegen registratie, uitwisseling en gebruik van (privacygevoelige) gegevens voor bepaalde  doeleinden.
Communicatie/voorlichting
 • De screeningsorganisatie dient in de communicatie met de doelgroep te werken conform het Voorlichtingskader en in overeenstemming met de landelijke voorlichtingsmaterialen, brieven uit het brievenoverzicht en de website van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek.

 • De screeningsorganisatie dient het proces van informatievoorziening aan de betrokken professionals adequaat in te richten.

 • De screeningsorganisatie dient het brievenoverzicht en de hierbij behorende brieven af te stemmen met de werkgroep communicatie en actueel te houden.

 • De screeningsorganisatie dient in het contact met de media te werken conform de woordvoeringslijnen.

 • De screeningsorganisatie dient de timing en inhoud van media-activiteiten te overleggen met het RIVM-CvB.

 • De screeningsorganisatie dient in de communicatie naar doelgroep, professional en media gebruik te maken van het landelijk overzicht cijfers en feiten.

 • De screeningsorganisaties dient terugkoppeling te geven over de veel gestelde vragen die via de informatielijnen binnen komen.

Meer informatie

Naar bove