Iⴳⵀ ⴷⴰⵔⴽ ⵏⴳⴻⵔ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵔⴱⵉⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⵓⴳⴰⵙⵙⴻⵏ ⵔⴰⴽⵉ ⵜⴻⵍⴽⴻⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴱⴰⵛⵀ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵓⴳⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴳⴻⵔⵜ ⴽⵓⵍ ⵙⵎoⵓⵙⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⵓⴳⴰⵙⵙⴻⵏ. ⵕⴰ ⴽⵉ ⵜⴻⴽⴻⵎ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ-ⴰ oⵓⴽⵜⵎⴰ ⵜⴽⴻⵔⵔⴻⴱ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏⴻⴽⴽ

 ⵙ  ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵍ ⴽⵓⵏⵙⵙⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴳⵔⵊⵓⵎ, ⵉⵎⵛⵀⵡⴰⵔⴻⵏ ⵍⵉ ⵣⴻⵡⴰⵔⵏⵉⵏ ⵣⴻⵎⵎⴻⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵉⵙⵙⴰⵏ ⵣⵉⴽ. ⴹⴻⴳ ⵜⵉⴳⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵊⵔⵓⵜ ⵉⵎⵛⵀⵡⴰⵔⴻⵏ ⵍⵉ ⵣⵡⴰⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵍ ⴽⵓⵏⵙⵙⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴳⵊⵔⵓⵎ ⵣⴻⵎⵎⴻⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ. ⴹⵡⴰ ⵉⵣⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵍ ⴽⵓⵏⵙⵙⵉⵔ ⵏ ⴰⵡⴳⵔⵊⵓⵎ.

Animatie Berbers

Nⴽⴽⴻⵔ ⴳⵀⵉⴷ ⴱⴰⵛⵀ ⴰⴷ ⵜⵣⴻⵔⵜ ⵜⴰⵯⵉⴷⵢⵓⵜ ⴷ ⵢⴰ ⵓ ⵙⵙⴼⵔⵓ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴳⴻⵔⵜ

Video Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in het Berbers

Nⴽⴽⴻⵔ ⴳⵀⵉⴷ ⴱⴰⵛⵀ ⴰⴷ ⵜⵣⴻⵔⵜ ⵜⴰⵯⵉⴷⵢⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⴻⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⵉⵎⴳⵀⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵏⴳⵔⴰⵜⵙⵙⴻⵏ ⴳⵀⴻⴼ ⵓⵙⵏⴻⴼⵔⴻⵏ