Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opdrachtgever voor alle bevolkingsonderzoeken. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzorgt de landelijke aansturing en begeleiding. De screeningsorganisaties coördineren de regionale uitvoering. Meer weten? Lees dan verder over de organisatie van het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Opdrachtgever

Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is eindverantwoordelijke voor alle bevolkingsonderzoeken. Het ministerie neemt besluiten, na advies van de Gezondheidsraad, over belangrijke veranderingen binnen de onderzoeken. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor de Subsidieregeling publieke gezondheid, waaruit de bevolkingsonderzoeken worden gefinancierd. Daarnaast geeft het ministerie de WBOWet op het bevolkingsonderzoek-vergunningen af. Via ZonMWNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie financiert het ministerie wetenschappelijk onderzoek naar mogelijkheden om de bevolkingsonderzoeken verder te verbeteren.

Landelijke aansturing en begeleiding

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert de landelijke aansturing en begeleiding van de bevolkingsonderzoeken uit namens de minister van VWS. Het RIVM is gemandateerd om de subsidieregeling uit te voeren, is daarbij verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige uitvoering en treedt namens VWS op als kasbeheerder.

Het RIVM laat zich in de landelijke aansturing en begeleiding van de bevolkingsonderzoeken adviseren door programmacommissies, die als doel hebben de bevolkingsonderzoeken zo goed mogelijk te laten functioneren. Daartoe adviseren ze ook over relevante ontwikkelingen en wenselijke innovaties. Deelnemers nemen op persoonlijke titel zitting en geven advies op basis van hun specifieke kennis en expertise op het terrein van de screening.

Regionale uitvoering

De screeningsorganisaties coördineren de regionale uitvoering van de bevolkingsonderzoeken borstkanker.

Hoewel de verantwoordelijkheid van screeningsorganisaties ophoudt bij de verwijzing naar de huisarts, controleren zij of iedere doorverwezen deelnemer daadwerkelijk een ziekenhuis heeft bezocht voor nader onderzoek. Daarnaast verzamelen de screeningsorganisaties gegevens uit de zorg (diagnose en tumorstadiumverdeling) uit het Pathologisch Landelijk Archief (Palga) en de Nederlandse Kankerregistratie (IKNL).

Kwaliteitsbewaking

De kwaliteitsbewaking van het bevolkingsonderzoek borstkanker is in handen van het Landelijk Referentiecentrum Borstkanker (LRCBNational Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening). Het LRCB is een stichting met een professioneel bureau te Nijmegen. In opdracht van het RIVM voert het LRCB de volgende taken uit binnen het bevolkingsonderzoek:

  • Medisch-inhoudelijke en fysisch-technische kwaliteitsbewaking
  • Het beheer van een (inter)nationaal kennisinfrastructuur
  • Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de optimalisatie van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
  • Het accrediteren en registreren van professionals werkzaam in het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Deze taken laten zich samenvatten in optimalisatie en borging van medisch-inhoudelijke en fysisch-technische kwaliteit van het bevolkingsonderzoek. Als expertorganisatie onderhoudt het LRCB nauwe contacten met de bij het bevolkingsonderzoek betrokken beroepsgroepen.

Monitoring en evaluatie

De jaarlijkse evaluatie van het bevolkingsonderzoek wordt verricht door Landelijk Evaluatie Team Borstkanker (LETBLandelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker) te Rotterdam.

De uitvoering, effecten en kosten van de bevolkingsonderzoeken worden continu geëvalueerd ten behoeve van eventuele bijstelling van de praktijk en het beleid. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door het Landelijke Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB). Het volgen van (internationale) epidemiologische ontwikkelingen in de preventieve en klinische kankerzorg die van belang zouden kunnen zijn voor het bevolkingsonderzoek maakt onderdeel uit van de werkzaamheden.

Het LETB is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MCErasmus University Medical Center in Rotterdam, het UMCNUniversitair Medisch Centrum Nijmegen St. Radboud in Nijmegen en het LRCB. Het LETB is ondergebracht bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC in Rotterdam.

Voor de laatste cijfers over het bevolkingsonderzoek zie Feiten en cijfers.