De voorlichting aan burgers is een belangrijk onderdeel binnen ieder bevolkingsonderzoek. Bevolkingsonderzoeken worden immers ongevraagd aangeboden aan mensen die geen klachten hebben. Daarnaast is het belangrijk dat burgers een geïnformeerde keuze kunnen maken. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de voorlichting en voorlichtingsmateriaal downloaden.

Voorlichtingsmateriaal

Voorlichting over bevolkingsonderzoeken vindt op allerlei manieren plaatst. Het RIVM heeft in samenspraak met alle relevante partijen verschillende informatieproducten ontwikkeld, zoals uitnodigingsbrieven, folders en uitslagbrieven.

Folders en brieven

Voorlichtingskader

Het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) heeft een voorlichtingskader geformuleerd. Dit kader beschrijft hoe burgers op vrijwillige basis een geïnformeerde beslissing kunnen nemen over de deelname aan het bevolkingsonderzoek. Uniformiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de voorlichting zijn daarbij belangrijke basisprincipes. Het kader is van toepassing op de schriftelijke en mondelinge communicatie door alle partijen die bij de screening betrokken zijn.

Actualisatie voorlichtingsmateriaal

Het RIVM actualiseert de informatieproducten over het bevolkingsonderzoek elk jaar. De folders, uitnodigingsbrieven en uitslagbrieven worden hiervoor toegestuurd aan betrokken partijen in de werkgroep communicatie (NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap), screeningsorganisaties, NVMBR Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie), BVN Borstkankervereniging Nederland (Borstkankervereniging Nederland), NVVR Nederlandse Vereniging voor Radiologie (Nederlandse Vereniging voor Radiologie), Pharos en LRCB National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening (National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening)). Daarnaast worden de teksten ter beoordeling voorgelegd aan de doelgroep via cliëntenpanels en de websites van de bevolkingsonderzoeken.

De feedback die wordt geven op de informatieproducten, wordt verzameld en besproken door de werkgroep communicatie. De werkgroep legt een overzicht van de opmerkingen inclusief nieuwe tekstvoorstellen ter advisering voor aan de programmacommissie. Na hun advies doet het RIVM de laatste aanpassingen aan de producten. Grotere wijzigingen worden getest op begrijpelijkheid. De herziene informatieproducten worden, inclusief verantwoording, verspreid onder de betrokken partijen.

Woordmerk bevolkingsonderzoeken

Om de herkenbaarheid van de bevolkingsonderzoeken onder de burgers te vergroten, is een woordmerk ontwikkeld. Het woordmerk kan worden gebruikt door alle organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken. En het kan worden toegepast op alle communicatiemiddelen.

 

Beeldmerk Bevolkingsonderzoeken

Het woordmerk staat symbool voor ‘landelijk bevolkingsonderzoek', ‘kwaliteit’ en de 'Rijksoverheid’. De uitvoering is bewust sober en neutraal gehouden omdat het woordmerk altijd in samenhang met het logo en de stijl van een andere organisatie wordt gebruikt. Het woordmerk is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend worden toegepast voor bevolkingsonderzoeken die door de overheid worden aangeboden.