Met communicatie en voorlichting worden burgers en professionals op de hoogte gebracht van het bevolkingsonderzoek. Daarnaast is er specifieke voorlichting voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar, onder andere om een geïnformeerde keuze mogelijk te maken.

Om landelijke uniformiteit en hoge kwaliteit in de uitvoering te waarborgen, is het van essentieel belang dat alle bij de uitvoering betrokken professionele doelgroepen over kennis en vaardigheden beschikken die hen in staat stellen hun taken binnen de bestaande kaders van het bevolkingsonderzoek darmkanker uit te voeren.

Informatie voor diverse professionals

Om dit te bereiken worden verschillende middelen ingezet, zoals nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en e-learningmodules. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek verstrekt informatie over het bevolkingsonderzoek en gaat ervan uit dat beroepsgroepen, beroepsverenigingen, werkgevers en uitvoeringsorganisaties die informatie verwerken in hun trainingen, richtlijnen en protocollen. Voor bepaalde beroepsgroepen is extra scholing danwel toetsing verplicht vanuit de kwaliteitseisen die vanuit het bevolkingsonderzoek aan de uitoefening van bepaalde taken van de (vervolg)diagnostiek zijn gesteld.

Meer informatie over communicatie en deskundigheidsbevordering voor diverse professionals:

Uitgangspunten deskundigheidsbevordering

Het uitvoeringskader vormt het kader voor uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. De inhoud van het Uitvoeringskader is bindend, dat wil zeggen dat iedere professional betrokken bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek verondersteld wordt de inhoud van het uitvoeringskader te kennen en zodanig in de praktijk te brengen.

Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:

  • Betrokken professionals moeten basiskennis hebben over de inhoud, organisatie en het proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker. 
  • Betrokken professionals dienen geïnformeerd te zijn over en zich te houden aan de landelijke afspraken en kwaliteitseisen waarmee het bevolkingsonderzoek naar darmkanker landelijk uniform en met hoge kwaliteit uitgevoerd wordt.
  • Alle medisch specialistische opleidingen stellen specifieke eindtermen en opleidingseisen vast – registratie in het register van de beroepsgroep borgt dat aan de opleidingseisen wordt voldaan –  en hebben een eigen systematiek om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te borgen.
  • Alle bij de uitvoering betrokken organisaties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering door medewerkers.

Vanuit deze uitgangspunten is de deskundigheidsbevordering gericht op:

  • het informeren over de inhoud, organisatie en het proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker; 
  • het informeren over de landelijke afspraken en kwaliteitseisen waarmee het bevolkingsonderzoek darmkanker en aansluitende diagnostiek landelijk uniform en met hoge kwaliteit wordt uitgevoerd; 
  • het informeren over de voortgang van de voorbereidingen; 
  • het ontwikkelen, vergroten en/of toetsen van nieuwe of bestaande kennis en vaardigheden.