Gezondheidswinst kan alleen worden bereikt als de uitvoering in de gehele keten van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg van hoge kwaliteit is. De kwaliteitseisen voor de verschillende uitvoerende partijen zijn bedoeld om een zo groot mogelijk effect met het bevolkingsonderzoek te behalen.

De kwaliteitsborging vindt plaats op drie niveaus: landelijk, regionaal en lokaal.

 

Kwaliteitsborging op landelijk niveau

Landelijke kwaliteitseisen en indicatoren borgen de kwaliteit van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker zodat landelijke uniforme kwaliteit gegarandeerd is.
De landelijke kwaliteitseisen en indicatorenset voor het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek, in nauwe afstemming met de relevante ketenpartijen, ontwikkeld. Het RIVM-CvB heeft deze na advisering van de Landelijke Commissie vastgesteld. Ze worden jaarlijks getoetst op actualiteit en waar nodig aangepast.

Landelijke kwaliteitseisen

De landelijk geldende kwaliteitseisen specificeren de eisen waaraan organisaties, uitvoerders of de uitvoering moeten voldoen. Deze kwaliteitseisen zijn bindend en er mag in principe niet van worden afgeweken. Ze zijn verbonden aan voorschriften zoals de vergunning in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek of de Subsidieregeling publieke gezondheid.

Indicatoren

De indicatoren zijn meetbare aspecten van het bevolkingsonderzoek. Ze worden gebruikt om het bevolkingsonderzoek darmkanker op individueel, regionaal en landelijk niveau te monitoren en te evalueren. De indicatoren zijn verdeeld over de hele keten van bevolkingsonderzoek, aansluitende diagnostiek en verdere behandeling. Dit om mogelijke knelpunten in de keten te signaleren en verbeteringen door te voeren. Om de monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek uniform vorm te geven is de Indicatorenset Bevolkingsonderzoek Darmkanker ontwikkeld. Deze indicatorenset kan op verschillende aggregatieniveaus worden toegepast, zodat (een aantal) indicatoren zowel landelijk, regionaal als lokaal (individueel) bruikbaar zijn.
» Landelijke indicatorenset

Protocollen

Verdiepend op het uitvoeringskader zijn enkele kaders van het bevolkingsonderzoek darmkanker verder uitgewerkt in landelijk vastgestelde protocollen. De onderbouwing van de landelijke kwaliteitseisen is opgenomen in de protocollen voor kwaliteitsborging en toelating en auditing. Ook van belangrijke aspecten als risicomanagement en intervalcarcinomen is de werkwijze geprotocolleerd vastgelegd.
» Bekijk de landelijke protocollen onder 'documenten en downloads' 

Kwaliteitsborging op regionaal niveau

De screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek op regionaal niveau.

Samenwerkingsovereenkomsten

Ten behoeve van de kwaliteitsborging sluiten de screeningsorganisaties overeenkomsten af met FIT-laboratoria en coloscopiecentra die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek. In deze overeenkomsten worden nadere afspraken vastgelegd over de uitvoering van het bevolkingsonderzoek, inclusief de verplichting om te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen en het bevolkingsonderzoek uit te voeren conform de aangegeven richtlijnen en werkwijzen. Met de huisartsen, pathologielaboratoria en radiologie-afdelingen worden geen overeenkomsten gesloten. Hier volstaan de van toepassing zijnde landelijke kwaliteitseisen, richtlijnen en werkwijzen. Pathologielaboratoria die aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen, worden door de screeningsorganisaties opgenomen in een register van toegelaten laboratoria.
» Bekijk de samenwerkingsovereenkomsten onder 'documenten en downloads'

Referentiefunctie

Voor de kwaliteitsborging van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek op regionaal niveau is een referentiefunctie ingericht. De referentiefunctionarissen zijn aangesteld door de screeningsorganisaties en voeren periodiek onafhankelijke kwaliteitsbeoordelingen uit. Zij worden in hun taken ondersteund door medewerkers van de screeningsorganisaties. De werkwijze van de kwaliteitsbeoordelingen zijn door screeningsorganisaties en referentiefunctionarissen beschreven in landelijk vastgestelde procedures.
» Referentiefunctie

Kwaliteitsborging op lokaal niveau

De zorgverlener is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het bevolkingsonderzoek en/of aansluitende zorg. De zorgverlener houdt zich daarbij aan de landelijk, voor het bevolkingsonderzoek darmkanker, vastgestelde kwaliteitseisen, richtlijnen en protocollen. De zorgverlener of de organisatie waar de zorgverlener werkzaam is, dient een intern kwaliteitssysteem in te richten en te onderhouden. Om kwaliteitsbewaking van het bevolkingsonderzoek mogelijk te maken, registreert en levert de zorgverlener gegevens aan de screeningsorganisatie.

Richtlijnen en werkwijzen

Richtlijnen en werkwijzen borgen de kwaliteit van de uitvoering. Zij definiëren mede de professionele standaard en verantwoorde zorg. Richtlijnen zijn inhoudelijk een verantwoordelijkheid van de professional en zijn beroepsgroep. De beroepsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen. Zij stellen ze dan ook inhoudelijk vast.
» Bekijk de richtlijnen en werkwijzen onder 'documenten en downloads'

Ten behoeve van de borging van de kwaliteit en landelijk uniforme werkwijze binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker heeft het RIVM-CvB een aantal specifieke richtlijnen en/of werkwijzen van toepassing verklaard op het bevolkingsonderzoek. Waar wenselijk bieden de landelijke werkwijzen ruimte voor regionale invulling op onderdelen. In hoofdstuk 5 van het uitvoeringskader is bij de verschillende kerntaken aangegeven welke richtlijnen en/of werkwijzen van toepassing zijn verklaard op het bevolkingsonderzoek darmkanker.
» Uitvoeringskader

Toetsen (eigen) professioneel handelen

Binnen de beroepsverenigingen organiseren visitatiecommissies visitaties van het betreffende specialisme. De visitatiecommissies hebben een breder aandachtsgebied dan de werkzaamheden met betrekking tot het bevolkingsonderzoek. De werkzaamheden van de visitatiecommissies en die van de referentiefunctie worden onderling zoveel mogelijk afgestemd. Onderdeel van de kwaliteitsborging van de laboratoria (FIT en pathologie) vormt de organisatie van rondzendingen, ter beoordeling van de kwaliteit en uniformiteit van de uitvoering van de werkzaamheden.