Voor de kwaliteitsborging van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek zijn verschillende referentiefunctionarissen aangesteld. Zij voeren namens de screeningsorganisaties periodiek onafhankelijke kwaliteitsbeoordelingen uit, afgestemd op de visitaties van hun beroepsgroep.

Referentietaken

De borging van de kwaliteit door de referentiefunctie bestaat uit zes onderdelen.

 1. Adviseren over toelating uitvoerders
  De referentiefunctie toetst voor het aangaan van een overeenkomst of registratie of de uitvoerder aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen voor toelating aan de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en nadere diagnostiek kan voldoen. De referentiefunctie brengt op basis van de toetsing een advies uit aan de screeningsorganisatie die de overeenkomst of registratie voor uitvoering af zal sluiten.
   
 2. Uitvoeren van periodieke audits
  In een periodieke audit toetst de referentiefunctie de uitvoerders op de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen en indicatoren. De referentiefunctie toetst de naleving van de overeenkomsten en bespreekt de mogelijkheden tot verbetering met de uitvoerders.
 3. Monitoren van intervalcarcinomen
  Belangrijk onderdeel van de taak van de referentiefunctie is de bespreking met de zorgverlener van intervalcarcinomen na een negatieve FIT‐uitslag of negatieve coloscopie (c.q. negatieve uitslag pathologie) voorafgaand aan de diagnose.
 4. Benchmarken van prestaties
  Op basis van indicatoren worden via een landelijke monitor de prestaties van zorgverleners met elkaar vergeleken. De referentiefunctie stimuleert de bespreking met de zorgverleners.
 5. Stimuleren van deskundigheidsbevordering
  In het kader van deskundigheidsbevordering worden regionale bijeenkomsten georganiseerd, waarbij aan de hand van een attractief programma van deskundige sprekers kennis en kunde gedeeld wordt. Dit heeft tevens tot doel dat de betrokken zorgverleners in de keten elkaar en elkaars werk kennen. De referentiefunctie heeft hierin een stimulerende rol.
 6. Borgen van de ketenkwaliteit
  De periodieke audits kunnen aanleiding zijn om de landelijke kwaliteitseisen en streefcijfers bij te stellen. In het kader van de borging van de kwaliteit van de gehele keten, vervult de referentiefunctie hierin een adviserende rol naar de screeningsorganisaties en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek. Daartoe hebben de referentiefunctionarissen periodiek intercollegiaal overleg om ervaringen en cases te bespreken.
   

Referentiefuncties

Referentiefunctie FIT

Het aantal gecontracteerde screeningslaboratoria is beperkt tot drie, waardoor de referentietaken  met betrekking tot de FIT-analyse worden uitgevoerd door één landelijk werkende functionaris. De landelijke functionaris monitoring FIT (LFMINational coordinator in charge of monitoring FIT) is aangesteld door de gezamenlijke screenings-organisaties en heeft geen banden met de gecontracteerde screeningslaboratoria.

Referentiefuncties coloscopie en pathologie

De referentiefuncties voor de coloscopie (RCMDLregionaal coördinerende maag, lever, darm-functionaris en TCMDLToetsing Coördinator MDL) en de pathologie (RCPRegionale Coördinatie Programma's) worden ingevuld door regionaal coördinerende functionarissen. Binnen iedere screeningsorganisatie zijn één of meerdere RCMDL en TCMDL, één RCP en landelijke expertfunctionarissen werkzaam. Deze functionarissen zijn specialisten uit de betreffende beroepsverenigingen. Iedere screeningsorganisatie heeft voor de invulling van de RCMDL, TCMDL en RCP een contract afgesloten met specialisten uit de regio.

Bekostiging, ondersteuning en verantwoording

Alle referentiefunctionarissen worden bekostigd vanuit de Subsidieregeling publieke gezondheid. Zij worden in hun taken ondersteund door medewerkers van de screeningsorganisaties. De referentiefunctionarissen leggen voor de uitvoering van hun taken verantwoording af aan het bestuur van de screeningsorganisatie.