Data bevolkingsonderzoek darmkanker voor wetenschappelijk onderzoek

Het bevolkingsonderzoeken naar darmkanker is gericht op het vroeg opsporen van darmkanker of een voorstadium daarvan. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar.
Het bevolkingsonderzoek wordt in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en onder regie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek) uitgevoerd door vijf regionale screeningsorganisaties. De screeningsorganisaties hebben hiervoor een infrastructuur ingericht en beheren specifieke data met betrekking tot deelname aan en resultaten van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Deze infrastructuur en data kunnen onder voorwaarden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Data en infrastructuur inzetbaar voor publiek belang
Het bevolkingsonderzoek wordt gefinancierd vanuit publieke middelen. RIVM-CvB en de screeningsorganisaties zijn van mening dat de infrastructuur en de verkregen data van de bevolkingsonderzoeken ook voor andere publieke belangen moeten kunnen worden ingezet. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek belangrijk voor innovatie en verbetering van de bevolkingsonderzoeken.
Data en infrastructuur van het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn daarom onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij geldt dat het doel van de aanvraag moet passen binnen de doelstelling om een bijdrage te leveren aan verbetering van de organisatie van de gezondheidszorg, de patiëntbehandeling en/of kennis op het gebied van ziekte en gezondheid (etiologie, pathogenese, verschijnselen/symptomen, diagnose, screening, preventie, uitkomst of behandeling van ziekte).
Het gaat hierbij specifiek om data-aanvragen en/of een vragenlijststudie binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Data-aanvragen bevolkingsonderzoek darmkanker
De data met betrekking tot deelname en resultaten van het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn vastgelegd in het landelijke ICTInformation and communication technology-systeem ScreenIT. Dit systeem wordt beheerd door het samenwerkingsverband van de vijf screeningsorganisaties, de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSBFacilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken). Ook de resultaten van eventueel vervolgonderzoek (coloscopie en pathologie onderzoek) zijn hierin opgenomen. Er is hierbij geen koppeling op poliepniveau tussen MDLDe Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen- en PA-verslag beschikbaar.
Bij het beschikbaar stellen van de data wordt de privacywetgeving gevolgd. Data worden alleen geleverd wanneer ze niet herleidbaar zijn tot individuele personen, behandelaars of instellingen.

Vragenlijststudie binnen bevolkingsonderzoek darmkanker
Binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker kan ten behoeve van vragenlijststudies gebruik gemaakt worden van de infrastructuur. Hierbij kunnen specifieke doelgroepen worden benaderd, op verschillende momenten in het proces van het bevolkingsonderzoek. De belasting van deelnemers en uitvoeringsorganisatie wordt zo klein mogelijk gehouden. Deelnemers worden niet vaker dan eens in de vijf jaar benaderd voor een onderzoek. Voor de lay-out en papiersoort van de vragenlijst geldt dat deze aan de eisen van de screeningsorganisaties moeten voldoen.
Bij een aanvraag voor een vragenlijststudie neemt het RIVM-CvB een besluit over de uitvoering (wenselijkheid) op basis van een impact-assessment van de FSB (haalbaarheid).   

Kosten
Voor een data-aanvraag bevolkingsonderzoek darmkanker wordt een bedrag van 2.000 euro (exclusief btwBelasting Toegevoegde Waarde) in rekening gebracht. De kosten van een vragenlijststudie zijn afhankelijk van de opzet en omvang van de studie. Per aanvraag zal een kostenopgave worden gedaan, waarbij in ieder geval de handelingskosten in rekening worden gebracht.

Aanvragen
De call voor 2019 is gesloten. Als er in 2020 een nieuwe call wordt uitgeschreven, wordt dat op deze plek en in de nieuwsbrief over de bevolkingsonderzoeken naar kanker vermeld.

Maximum aantal te honoreren aanvragen, behandeling op volgorde van binnenkomst
In verband met de beschikbare capaciteit kunnen wij per aanvraagtermijn een beperkt aantal aanvragen honoreren. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Het moment van ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier (inclusief het bijbehorende ondertekende onderzoeksprotocol) bij het RIVM-CvB geldt als ijkmoment. Pas na afloop van de aanvraagtermijn wordt een definitief besluit genomen welke aanvragen kunnen worden gehonoreerd.

Procedure
Uw aanvraag wordt beoordeeld door het RIVM-CvB. Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, voert de FSB een impact-assessment uit. De FSB maakt hiervoor een intakeafspraak met u om uw aanvraag door te nemen.

Betreft het een data-aanvraag, dan besluit de FSB op basis van het impact-assessment over de aanvraag. Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt u een Data Transfer Agreement en een factuur. Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst en betaling van de factuur wordt de gevraagde dataset geleverd via een beveiligde digitale omgeving.

Bij een aanvraag voor een vragenlijststudie neemt het RIVM-CvB een besluit op basis van het impact-assessment van de FSB. Nadat de aanvrager de financiering en/of WboWet op het bevolkingsonderzoek-vergunning geregeld heeft, stelt de FSB de planning en definitieve begroting op en koppelt deze terug aan het RIVM-CvB. Na definitieve besluitvorming door het RIVM-CvB ontvangt u een samenwerkingsovereenkomst, eventueel een Data Transfer Agreement en een factuur. Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst(en) en betaling van de factuur kan het onderzoek worden uitgevoerd.