Om het bevolkingsonderzoek uit te voeren, moeten we gegevens van u gebruiken. Dat begint met de gegevens die nodig zijn om u een uitnodiging te kunnen sturen. Verder worden gegevens en de resultaten van het bevolkingsonderzoek uitgewisseld met andere zorgpartijen. Als u meedoet (dus als u het buisje terugstuurt voor onderzoek), geeft u  automatisch toestemming voor het gebruik van deze gegevens binnen het bevolkingsonderzoek. Als u hier niet mee eens bent kunt u soms bezwaar maken. Op deze pagina staat waarvoor uw gegevens en resultaten worden gebruikt en wanneer u bezwaar kunt maken. Kijk voor meer informatie ook in het Juridisch kader Gegevensuitwisseling bevolkingsonderzoeken naar kanker.  

Regels voor uw privacy

Persoonsgegevens is informatie over een persoon, waarmee deze persoon te identificeren is. Dit kan directe of indirecte informatie zijn. Iemands geboortedatum, adres of geslacht zijn voorbeelden van persoonsgegevens. Maar bijvoorbeeld ook heel gedetailleerde informatie over iemands gezondheid.

De overheid heeft regels opgesteld voor het beschermen van uw persoonsgegevens (privacybescherming). Deze staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (WbpWet bescherming persoonsgegevens) en de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst. De regels bepalen hoe de screeningsorganisaties en andere zorgpartijen met uw persoonsgegevens moeten omgaan. U heeft daarbij zelf een belangrijke stem. De organisaties die voor het bevolkingsonderzoek werken, houden zich aan deze regels. Hoe zij dit doen, is meestal vastgelegd in het privacyreglement van de organisaties. U kunt bijvoorbeeld het privacyreglement van de screeningsorganisatie in uw regio bekijken via hun website. 

Gegevens waardoor u niet herkenbaar bent, mogen altijd gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Gegevens om u uit te nodigen

Om u uit te nodigen, hebben we uw gegevens nodig. De screeningsorganisatie in uw regio krijgt uw naam, adres, geboortedatum en geboorteland van de gemeente. Als u niet wilt dat de screeningsorganisatie de gegevens van de gemeente ontvangt, dan kunt u daartegen een bezwaar indienen bij de screeningsorganisatie in uw regio. U wordt dan niet langer uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek. U kunt dan dus ook niet meedoen. Als de gegevens niet kloppen, kunt u dit bij uw gemeente melden.

De resultaten van het onderzoek

Als u deelneemt aan het bevolkingsonderzoek stuurt u een buisje met ontlasting op. Het buisje met ontlasting wordt onderzocht door een laboratorium. Laboranten voeren een test uit, waarbij wordt gekeken of er bloed in de ontlasting zit. Het laboratorium vernietigt de buisjes na het uitvoeren van de test.

De huisarts en het laboratorium moeten zich houden aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WgboWet geneeskundige behandelingsovereenkomst). In deze wet staat dat van elke patiënt een dossier moet worden gemaakt. Uw dossier, en dus uw persoonsgegevens, moeten 15 jaar bewaard worden. U kunt altijd om een kopie van uw dossier vragen. U kunt ook vragen om vernietiging van uw dossier. Dat kan wel gevolgen hebben voor uw eventuele verdere behandeling. Uw zorgverleners kunnen uw dossier dan niet meer inzien. Hierdoor kunnen zij deze niet gebruiken bij de verdere behandeling. De resultaten van het onderzoek en uw persoonsgegevens worden bewaard door de screeningsorganisatie. Deze worden 15 jaar lang bewaard. Als u niet wilt dat de resultaten van het onderzoek bewaard worden, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de screeningsorganisatie. Alle gegevens die betrekking hebben op uw deelname worden dan verwijderd.

Wie krijgt de resultaten van het bevolkingsonderzoek?

Het laboratorium geeft de uitslag van het bevolkingsonderzoek aan de screeningsorganisatie. De screeningsorganisatie geeft de uitslag door aan het ziekenhuis waar het vervolgonderzoek zal plaatsvinden. Als u meedoet aan het bevolkingsonderzoek, geeft u hiervoor automatisch toestemming. De screeningsorganisatie geeft geen uitslagen door aan de huisarts.

Wilt u wel dat de huisarts een bericht ontvangt bij een ongunstige uitslag? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de screeningsorganisatie en geef de gegevens van uw huisarts door. Uw huisarts ontvangt in dit geval ook een bericht als u niet reageert op de verwijzing naar het ziekenhuis.

Het vervolgonderzoek in het ziekenhuis is geen bevolkingsonderzoek meer. De omgang met uw gegevens tussen het ziekenhuis en andere partijen valt onder de privacyregels van ziekenhuis. Het ziekenhuis informeert de screeningsorganisatie over de uitkomst van het onderzoek.

Wanneer bij u een darmonderzoek (coloscopie) wordt uitgevoerd, legt de arts de resultaten van het onderzoek vast in het registratiesysteem van het ziekenhuis. Als er bij dit onderzoek stukjes weefsel (biopten) zijn weggenomen, komen de resultaten van de beoordeling ook in een landelijk archief voor pathologisch onderzoek (PALGAPathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief).

Als er kanker wordt gevonden, worden gegevens uitgewisseld met de Nederlandse Kankerregistratie (NKRNederlandse Kanker Registratie). De NKR is een goed beveiligde landelijke registratie met informatie over mensen met kanker. Deze informatie wordt gebruikt voor de statistiek over kanker in Nederland en voor wetenschappelijk onderzoek om de zorg aan mensen met kanker te kunnen verbeteren.

Als u niet wilt dat het ziekenhuis uw gegevens uitwisselt met deze partijen, kunt u bezwaar maken bij het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft ook een bezwaarprocedure.

Wat wordt er nog meer met mijn (persoons)gegevens en resultaten van het onderzoek gedaan?

Bewaken en verbeteren van de kwaliteit

Er doen veel mensen mee aan het bevolkingsonderzoek. Het is daarom belangrijk om te controleren of het bevolkingsonderzoek nog steeds goed is en beter kan. Dat kan niet zonder ook uw gegevens daarbij te gebruiken. Soms gaat dat geheel anoniem en soms hebben kwaliteitsfunctionarissen toegang tot uw persoonsgegevens. Er zijn afspraken over wie welke persoonsgegevens mag inzien. Het nakomen van deze afspraken wordt gecontroleerd.

Wetenschappelijk onderzoek

Uw persoonsgegevens en de resultaten uit het bevolkingsonderzoek worden soms gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Meestal gebeurt dat geheel anoniem. Dat betekent dat aan de gegevens nooit te zien is dat deze van u zijn. In uitzonderingen zijn soms persoonsgegevens nodig die niet als helemaal anoniem kunnen worden beschouwd. Ook dan wordt uw privacy nog steeds optimaal beschermd. De onderzoeker weet nog steeds niet wie u bent maar zou daar in theorie wel achter kunnen komen. Alle persoonsgegevens voor onderzoek worden in streng beveiligde omgevingen verwerkt. Overheidsinstanties hebben daar geen toegang toe.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en resultaten voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en voor wetenschappelijk onderzoek. Dit bezwaar moet u maken bij de partij die de persoonsgegevens uitwisselt met een andere partij:

  • Voor de gegevensuitwisseling van het ziekenhuis met de screeningsorganisatie, PALGA en de Nederlandse Kanker-registratie (NKR) moet u bezwaar maken bij het ziekenhuis.
  • Voor de gegevensuitwisseling van de screeningsorganisatie met de partijen, waardoor de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek kan worden bewaakt, moet u bezwaar maken bij de screeningsorganisatie. Ook is het mogelijk bezwaar te maken via het cliëntenportaal. Uiteraard heeft uw beslissing bij deelname geen enkele invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na het bevolkingsonderzoek wordt behandeld.

Waar kunt u geen bezwaar tegen maken?

Als u meedoet aan het bevolkingsonderzoek worden er persoonsgegevens uitgewisseld tussen de screeningsorganisatie en het laboratorium. Dit is nodig om uw onderzoek goed uit te voeren. U kunt hier geen bezwaar tegen maken. Als u niet wilt dat deze persoonsgegevens worden uitgewisseld, kunt u helaas niet meedoen.