Verloskundig zorgverleners, laboratoria, screeners, jeugdgezondheidsorganisaties en anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van de screening sturen gegevens aan het informatiesysteem.

Hoe komen de gegevens in de informatiesystemen van de verschillende screeningen?

Screening tijdens de zwangerschap:

Screening bij uw kind na de geboorte:

De gegevens komen steeds vaker via elektronische weg binnen in het informatiesysteem van de screening. Lees meer over deze elektronische gegevensuitwisseling.


Screening tijdens de zwangerschap

Bloedonderzoek naar infectieziekten en antistoffen tegen bloedgroepen

Het laboratorium dat het bloedonderzoek uitvoert, stuurt de uitslagen naar uw verloskundig zorgverlener. Uw gegevens gaan ook naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-regiokantoor waar uw gegevens in het informatiesysteem Praeventis komen. Als één van de laboratoriumuitslagen er op wijst dat vervolgonderzoek of een behandeling nodig is, controleert Praeventis of de uitslagen van het vervolgonderzoek binnenkomen en vervolgacties worden ondernomen. Zwangere vrouwen met bloedgroep Rhesus D-negatief krijgen bijvoorbeeld anti-D toegediend. Degene die dit toedient, meldt dat aan Praeventis. Als dat niet gebeurt, nemen de medewerkers van het regiokantoor contact op met de verloskundig zorgverlener. Het informatiesysteem bewaakt dus dat de goede acties op het juiste moment plaatsvinden.

Als het laboratorium tijdens de zwangerschap antistoffen tegen bloedgroepen vindt, worden deze uitslagen opgenomen in het informatiesysteem TRIX. In dit databestand zijn alle mensen opgenomen bij wie ooit bijzondere antistoffen tegen bloedgroepen zijn gevonden. Als iemand een bloedtransfusie nodig heeft, kan het ziekenhuis opzoeken of deze persoon bijzondere bloedkenmerken heeft. Hierdoor is het makkelijker om snel passend bloed te vinden bij een bloedtransfusie. De Stichting Sanquin Bloedvoorziening beheert dit databestand.

Down-, edwards- en patauscreening

Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de down-, edwards en patauscreening maken gebruik van het informatiesysteem Peridos. Uw zorgverlener meldt aan Peridos dat u een uitgebreid gesprek hebt gehad. Als u besluit om de combinatietest te laten doen, wordt dit ook in Peridos vermeld. Ook de uitslag komt in Peridos.

Wilt u niet mee doen aan de down-, edwards- en patauscreening? De verloskundig zorgverlener vraagt of er toch enkele gegevens over het verloop van de zwangerschap geregistreerd mogen worden in Peridos. Deze gegevens zijn nodig om te kunnen vaststellen hoeveel procent van de zwangere vrouwen meedoen aan de down-, edwards- en patauscreening en om na te gaan of de screening het beoogde resultaat oplevert.

Twintig wekenecho

Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de 20 wekenecho maken gebruik van het informatiesysteem Peridos. Uw zorgverlener meldt aan Peridos dat u een uitgebreid gesprek hebt gehad. Als u besluit om de echo te laten doen, wordt dit ook in Peridos vermeld. Ook de uitslag komt in Peridos.

Wilt u geen 20 wekenecho? De verloskundig zorgverlener vraagt of er toch enkele gegevens over het verloop van de zwangerschap geregistreerd mogen worden in Peridos. Deze gegevens zijn nodig om te kunnen vaststellen hoeveel procent van de zwangere vrouwen een 20 wekenecho laten doen en om na te gaan of de screening het beoogde resultaat oplevert.

Screening bij uw kind na de geboorte

Hielprikscreening

In het kader van de wettelijke taak van het RIVM ontvangt het informatiesysteem Praeventis bericht dat uw kind is geboren. De Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen)  verstuurt deze melding na de geboorteaangifte. Praeventis kan de melding ook krijgen via de verloskundige. De jeugdgezondheidszorgorganisatie in de regio krijgt dagelijks bericht van de pasgeborenen die in aanmerking komen voor de hielprikscreening. De screener neemt bloed af uit de hiel, op een kaartje en stuurt het hielprikkaartje op naar het laboratorium. Het laboratorium dat het hielprikbloed onderzoekt, registreert alle ontvangen hielprikkaarten, de informatie op het kaartje (bijvoorbeeld of er een bloedtransfusie heeft plaatsgevonden) en de bloeduitslagen in het laboratoriuminformatiesysteem NEONAT. Alleen van kinderen met een afwijkende uitslag worden de kindgegevens in NEONAT overgenomen. Van de kinderen met een goede hielprikuitslag worden geen kindgegevens overgenomen in NEONAT. Vanuit NEONAT gaat de uitslag van het bloedonderzoek naar Praeventis. Kinderen met een afwijkende hielprikuitslag worden verwezen naar een kinderarts. Hun hielprikgegevens worden vanuit Praeventis verstuurd naar de landelijke database NEORAH. Alleen de behandelend kinderarts heeft toegang tot de hielprikuitslagen in NEORAH en voegt hier de resultaten van het vervolgonderzoek aan toe. De gegevens van een afwijkende uitslag voor de aandoening CHCongenitale hypothyreoidie (congenitale hypothyroïdie = aangeboren tekort aan schilklierhormoon) gaan niet naar NEORAH maar naar TNO. De behandelend kinderarts stuurt ook de resultaten van het vervolgonderzoek bij kinderen die mogelijk CH hebben naar TNO. TNO legt deze gegevens vast in een database. TNO heeft een privacyreglement opgesteld voor deze database.

Gehoorscreening

De JGZJeugdgezondheidszorg-organisaties voeren de naam, adres en woonplaats (NAWnaam adres woonplaats) gegevens van pasgeboren kinderen in in hun Neonatale Gehoorscreenings Informatiesyteem (NISNeonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem). De screeners downloaden de NAW-gegevens van de kinderen die ze moeten screenen in hun screeningsapparaten. Tijdens de screening worden de meetgegevens opgeslagen in het screeningapparaat. Na de screening worden de meetgegevens overgezet naar het NIS. Vanuit het NIS wordt het resultaat van de screening overgezet in het digitaal dossier van uw kind (DD JGZdigitaal dossier jeugdgezondheidszorg).

Indien u instemt met verwijzing naar een Audiologisch Centrum (ACalimentair consulenten) worden de screeningsgegevens van het kind naar het AC en naar de huisarts gestuurd. Als het gehoor op het AC is onderzocht en duidelijk is geworden of het kind al dan niet slechthorend is, worden de gegevens teruggekoppeld naar de NSDSKNederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind. Voor deze terugkoppeling wordt uw toestemming gevraagd. De NSDSK slaat deze gegevens op in een database die gebruikt wordt voor de bewaking van de kwaliteit van de screening en de diagnostiek in het audiologisch centrum. De audiologische centra sturen een brief met de resultaten van screening en diagnostiek naar de huisarts en vaak ook naar het consultatiebureau, tenzij u daartegen bezwaar maakt.

Elektronische gegevensuitwisseling

De doorgifte van gegevens gebeurt steeds vaker elektronisch. De computer van het laboratorium stuurt dan bijvoorbeeld rechtstreeks de bloeduitslagen naar een van de informatiesystemen. Daar komen de uitslagen automatisch in uw dossier.

De overheid heeft verplicht gesteld dat bij de doorgifte van gegevens gebruik wordt gemaakt van het burgerservicenummer (BSNburgerservicenummer). Hierdoor worden administratiefouten voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling bij een doorverwijzing of tussen zorgverlener en laboratorium.

Deze gegevensuitwisseling moet aan strenge wettelijke eisen voldoen. De overheid heeft een heel pakket aan maatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegden bij de gegevens kunnen. Die maatregelen gelden ook voor de informatiesystemen van de screeningen. Zo zijn zorgverleners verplicht om gebruik te maken van een ‘goed beheerd zorgsysteem’.

Meer lezen?

  • Waarvoor wordt het burgerservicenummer gebruikt?
  • Nictiz (Nationaal ICTInformation and communication technology Instituut in de Zorg) ontwikkelde standaarden waar een ‘goed beheerd zorgsysteem’ aan moet voldoen.
  • De NEN 7510 normen beschrijven wie bevoegd is om gegevens in te zien.
  • Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBPCollege Bescherming Persoonsgegevens) heeft regels opgesteld voor informatiesystemen. Bij de inrichting van informatiesystemen mogen alleen persoonsgegevens bekend worden die voor het doel van de verwerking noodzakelijk zijn.