Recent verschenen RIVM rapporten

Datum Titel Nummer
20210203 Gebruiksvoorschrift Storybuilder-MHC : Wijze waarop kenmerken van incidenten met gevaarlijke stoffen bij majeure risicobedrijven worden ingevoerd in Storybuilder-MHC 2020-0129
20210201 Multi-use disease models : A blueprint for application in support of health care insurance coverage policy and a case study in Diabetes Mellitus. 2020-0145
20210201 Environmental quality standards for barium in surface water : Proposal for an update according to the methodology of the Water Framework Directive 2020-0024
20210129 Kansen en risico's van DNA-zelftesten 2020-0196
20210128 Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2019/2020 : Surveillance van griep en andere luchtweginfecties: winter 2019/2020 2020-0177
20210127 Regenwater als alternatieve bron voor drinkwater- aandachtspunten voor kwaliteitscontrole 2020-0185
20210126 Staat Drinkwaterbronnen 2020-0179
20210121 Zicht (krijgen) op Zeer Zorgwekkende Stoffen in een circulaire cconomie : Concretisering van een monitoringsstrategie 2020-0208
20210118 Ecotoxicologische risicogrenzen voor PFOS in bodem en grondwater 2020-0085
20210112 Safety and sustainability analysis of railway sleeper alternatives : Application of a novel method for material loops 2020-0181
20210112 CSOIL 2020: Exposure model for human health risk assessment through contaminated soil. Technical description 2020-0165
20210112 Safety and sustainability analysis of railway sleeper alternatives : Application of the Safe and Sustainable Material Loops framework 2020-0126
20201221 Supply security for medical radionuclides - additions 2020 : Supplement to RIVM Reports 2019-0101, 2017-0063 and 2018-0075 2020-0171
20201217 An overview of the available data on the mutagenicity and carcinogenicity of 1-bromopropane 2020-0144
20201217 Cyanobacteria protocol 2020 2020-0167
20201216 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2019 2020-0117
20201215 Analyse REACH-autorisatieaanvragen: inventarisatie van alternatieven voor chroom-6 2020-0142
20201215 Impact van de eerste COVID-19 golf op de reguliere zorg en gezondheid : Inventarisatie van de omvang van het probleem en eerste schatting van gezondheidseffecten 2020-0183
20201211 Microbial cleaning products: an inventory of products, potential risks and applicable regulatory frameworks 2020-0160
20201210 De effectiviteit van 'Individuele plaatsing en steun' (IPS) op gezondheid en participatie : Een literatuuroverzicht 2020-0182
20201209 Leveringszekerheid voor medische radionucliden - aanvullingen 2020 : Uitbreiding op RIVM Rapporten 2019-0101, 2017-0063 en 2018-0075 2020-0153
20201207 Beter Weten: Een Beter Begin : Samen sneller naar een betere zorg rond de zwangerschap 2020-0140
20201202 Tuberculose in Nederland 2019 : Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies 2020-0159
20201130 Pneumococcal vaccination of the elderly : Information for the Dutch Health Council 2020-0168
20201127 The National Immunisation Programme in the Netherlands : Surveillance and developments in 2019-2020 2020-0077
20201123 Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016-2019) en trend (1992-2019) : De Nitraatrapportage 2020 met de resultaten van de monitoring van de effecten van de EU Nitraatrichtlijn actieprogramma's 2020-0121
20201006 Verkorte uitvoeringstoets aanvulling bevolkingsonderzoek borstkanker met MRI voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel. : September 2020 2020-0114
20201001 Particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 2020-0071
20200930 Uitvoeringstoets toevoeging Spinale Musculaire Atrofie aan de neonatale hielprikscreening 2020-0105
20200930 Consequentieonderzoek probitrelaties : De impact van veranderingen in uitkomsten van risicoberekeningen 2020-0070
20200929 De tijdelijke opslag van radioactief afval in ziekenhuizen 2020-0034
20200925 Ernstige Hinder en Slaapverstoring. Monitoringsgegevens Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2019 2020-0116
20200914 Human health risk assessment of aluminium 2020-0001
20200914 Toekomstverkenning veiligheid chemiesector : Inventarisatie van ontwikkelingen tussen nu en 2050 die van invloed zijn op de (arbeids)veiligheid 2019-0196
20200914 Combined exposure to nitrate and nitrite via food and drinking water in The Netherlands 2020-0003
20200914 Fifteen years of incident analysis : Causes, consequences, and other characteristics of incidents with hazardous substances at major hazard companies in the period 2004-2018 2020-0115
20200910 Blauwalgenprotocol 2020 2020-0107
20200909 Integrale bekostiging van de geboortezorg: ervaringen na drie jaar en de eerste zichtbare effecten 2020-0124
20200908 Transitieplan landelijke taken in de tuberculosebestrijding 2020-0141
20200903 Surveillance zoönosen in vleeskuikens 2018-2019 2020-0073
20200903 Suikertaks: een vergelijking tussen drie Europese landen : Kenmerken en effecten van een belasting op suikerhoudende dranken, met overwegingen voor Nederland 2020-0112
20200901 Invloed van procesintensificatie op omgevingsveiligheid 2020-0111
20200901 Quick-scan instrument voor vroege opsporing van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen: verkenning van mogelijkheden en randvoorwaarden 2020-0055
20200715 Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden : Dosisberekeningen als basisinformatie voor de herziening van maatregelen en leefregels. 2020-0113
20200708 Verkennende metingen aan ultrafijn stof in het IJmondgebied 2020-0095
20200703 Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2018 2020-0096
20200702 Inventarisatie van toepassingen van chroom-6 op de werkplek 2020-0080
20200702 Risk assessment of caffeine in food supplements 2020-0022
20200702 Postmortem radiologie : Een verkennend onderzoek naar het gebruik van radiologische technieken bij overledenen 2020-0094
20200701 Achtergrondwaarden perfluoralkylstoffen (PFAS) in de Nederlandse landbodem 2020-0100
20200701 Verschil in uitloging van PFAS uit grond en bagger 2020-0102
20200701 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland B.V. : Periode 2018 2019-0163
20200701 Medicatie-incidenten als gevolg van gebruiksonvriendelijke IT-systemen 2020-0067
20200701 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van NRG. : Periode 2018 2019-0162
20200701 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele : Periode 2018 2019-0161
20200701 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van COVRA NV : Periode 2018 2019-0160
20200630 Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019 2020-0011
20200626 Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2019 2020-0052
20200625 NethMap 2020: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands in 2019 / MARAN 2020: Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands in 2019 2020-0065
20200623 Doorontwikkeling referentiekader ambulancezorg 2020 2020-009
20200623 Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2019 2020-0104
20200623 Effectiviteit van een verbod op prijsaanbiedingen op suikerhoudende dranken : Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van een verbod op prijsaanbiedingen en marketing- en reclame-uitingen in de supermarkt 2020-0086
20200623 An overview of the available data on the mutagenicity and carcinogenicity of 1-tert-butoxypropan-2-ol. 2020-0079
20200619 Metingen van het gamma- en neutronendosistempo aan de terreingre van de Hoge Flux Reactor en bij de Stekhal van NRG te Petten in 2018. : Revisie van rapport 2018-0182 2020-0081
20200617 Effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2019 2020-0074
20200616 Inventarisatie van het gebruik van Diagnostische Referentieniveaus voor röntgenonderzoeken in Nederland : Update van RIVM briefrapport 080129001/2013KRW 2020-0030
20200615 EURL-Salmonella Proficiency Test Primary Production, 2019 : Detection of Salmonella in chicken faeces samples 2019-0137
20200612 Geluidmonitor 2018 - Nader Onderzoek : Individuele bronemissies van weg- en spoorverkeer 2019-0226
20200612 Twee methoden om blootstelling op de werkplek te toetsen aan een grenswaarde: BOHS-NVvA (2011) en de NEN-EN-689 (2019) : Een vergelijking voor het gebruik in veilige werkwijzen 2020-0098
20200609 Inventarisatie van gewasbescherming toepasbaar in de teelt van cannabis binnen het "Experiment met een gesloten coffeeshopketen" 2019-0232
20200605 Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018) : Het doel heiligt de middelen 2019-0227
20200602 Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond bij de Plas van Heenvliet (Zwartewaal) 2020-0057
20200602 Trendanalyse grondwaterkwaliteit van drinkwaterwinningen (2000 - 2018) 2020-0044
20200519 Verkenning e-healthmonitor: de digitale transitie in de zorg in beeld 2020-0090
20200519 Vitamine K-profylaxe bij pasgeborenen : Beleidvormingsanalyse 2020-0054
20200513 Coping with substances of concern in a circular economy 2020-0049
20200513 Een eerste verkennende literatuurstudie over het effect van bodembeheer op het behalen van bodem-, water- en luchtdoelstellingen 2020-0033
20200512 Minimum Unit Pricing voor alcohol - Verkenning van effectiviteit, implementatieaspecten en scenario's voor prijsbeleid in Nederland 2020-0063
20200512 Verkenning monitor MVI waterschappen : Op weg naar sturen op het MVI-effect 2020-0062
20200508 Perception of Living Environment in the Netherlands : Disturbances Survey 2016 2020-0075
20200507 Informative Inventory Report 2020 : Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2018 2020-0032
20200507 Methodology for the calculation of emissions from product usage by consumers, construction and services 2020-0041
20200507 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2018 National Inventory Report 2020 2020-0031
20200507 Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste : as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register 2020-0040
20200423 Afweging van voor- en nadelen van beschermende maatregelen bij kernongevallen : Een verkenning van mogelijkheden voor optimalisatie 2020-0058
20200423 Risk assessment of Argyreia nervosa 2019-0210
20200421 Gezondheid en arbeidsparticipatie rond de AOW-leeftijd : Verwachte ontwikkelingen tot 2040 2019-0219
20200420 Toekomstverkenning zorguitgaven 2015-2060 : Kwantitatief vooronderzoek in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Deel 1: toekomstprojecties 2020-0059
20200420 Gezondheidseffecten en maatschappelijke baten van de gezondheidszorg : Kwantitatief vooronderzoek in opdracht van de WetenschappelijkeRaad voor het Regeringsbeleid. Deel 2: maatschappelijke baten 2020-0060
20200420 EURL-Salmonella Proficiency Test Typing 2018 2019-0136
20200409 An overview of mycotoxins relevant for the food and feed supply chain: using a novel literature screening method 2019-0223
20200408 Rekenmethode risico's doorgaand vervoer gevaarlijke stoffen over spoor : Een actualisatie op basis van grote ongevallen in Europa 2019-0208
20200406 Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door chroom-6 : Actualisatie van de wetenschappelijke literatuur en de risicobeoordeling voor strottenhoofdkanker bij tROM 2020-0021
20200406 Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door chroom-6 : Actualisatie van de wetenschappelijke literatuur en de risicobeoordeling voor strottenhoofdkanker bij de POMS-locaties 2020-0019
20200406 CARC op de POMS-locaties van Defensie: blootstelling en gezondheidsrisico's : Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen, met speciale aandacht voor het bestanddeel HDI 2020-0017
20200406 Risicobeoordeling van blootstelling aan HDI op de POMS-locaties van Defensie 2020-0015
20200406 Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door blootstelling aan hexamethyleen di-isocyanaat (HDI) : Literatuuronderzoek en consultatie van deskundigen 2020-0013
20200406 Achtergrondinformatie over HDI: gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam 2020-0007
20200403 Uitvoeringstoets implementatie Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) : 2019-0221
20200402 Beweegrichtlijnen en Wekelijks Sporter : van vragenlijst tot cijfer 2019-0237
20200330 Advies Risicogrenswaarden voor PFOA, PFOS en GenX in zwemwater en vis 2020-0042
20200326 Persistent organic pollutants in human milk in the Netherlands 2020-0025
20200324 Voedselgerelateerde uitbraken in Nederland : 2006-2017 2019-0059
20200320 Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2018 2019-0216
20200319 Monitoren van het beweeg-, sport-, en zitgedrag van de Nederlandse bevolking met objectieve meetmethoden 2020-0053
20200318 Een verkenning van het begrip verwaarloosbaarheid, toegepast op straling 2020-0026
20200214 Plastic Pact Nederland : de Monitor Nulmeting (2017-2018) 2019-0211
20200210 Risk assessment of propyl gallate in water-based vitamin D supplements intended for infants and young children 2019-0217
20200205 GGD-richtlijn Medische Milieukunde : Koolmonoxide in woningen en verblijfsruimte 2019-0130
20200205 Effect meten van circulair inkopen : Definities, methode en test voor de nationale CE Rapportage 2020-0002
20200203 Omgaan met zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie 2019-0186
20200128 Varicella in the Netherlands : Background information for the Health Council 2019-0197
20200128 Foliumzuur rondom de zwangerschap, gegevens in Nederland vanaf 2008 : Technische rapportage 2019-0203
20200128 Review of Evidence Relating to Environmental Noise Exposure and Annoyance, Sleep Disturbance, Cardio-Vascular and Metabolic Health Outcomes in the Context of the Interdepartmental Group on Costs and Benefits Noise Subject Group (IGCB(N)) 2019-0088
20200121 Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen : Small cells en massive MIMO 2019-0214
20200116 Potential health risks of nanomaterials in food: a methodology to identify signals and prioritise risks 2019-0191
20200116 Grondstoffen Informatie Systeem (GRIS) Verkenning 2019-0206
20200114 Mogelijke luchtverspreiding van Legionella door afvalwaterzuiveringsinstallaties: een patiënt-controle onderzoek 2019-0195
20200114 Potentiële maatregelen tegen verspreiding van Legionella uit afvalwaterzuiveringsinstallaties 2019-0194
20200113 Methoderapport gezondheidsindicatoren : Schone Lucht Akkoord 2019-0209
19951231 Achtergronden bij: Milieubalans 95 251701023