Recent verschenen RIVM rapporten

Datum Titel Nummer
20181119 Verkenning van extreem-laagfrequente (ELF) magneetvelden bij verschillende bronnen. : Een aanvulling op eerdere metingen. 2018-0015
20181113 Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Downsyndroom screening laboratoria met de combinatietest, 2017 2018-0108
20181113 Verkenning werkwijze controle en beoordeling grondwaterkwaliteitsdata in LMG, KMG, PMG 2018-0099
20181108 Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2018 2018-0128
20181101 Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2017 met het MONET-meetnet 2018-0126
20181101 Stralingsniveaumetingen aan het terrein van de EPZ kerncentrale Borssele in 2017 2018-0116
20181030 Antibioticaresistente bacteriën in afvalwater en mest - workshops over mogelijke beheersmaatregelen 2018-0115
20181030 Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE) in ziekenhuisafvalwater 2018-0114
20181029 Geluidmonitor 2017 : Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen 2018-0125
20181029 Study on methodology to perform an environmental noise and health assessment - a guidance document for local authorities in Europe. 2018-0121
20181026 Publieksperceptie van Stralingsrisico's: Betekenis voor Risicocommunicatie 2018-0087
20181018 Meldingen over en hinder van Laagfrequent Geluid of het horen van een bromtoon in Nederland: Inventarisatie 2018-0119
20181016 Quality of the Gradko passive samplers in the MAN monitoring network 2018-0105
20181016 Quality of the Gradko passive samplers in the MAN monitoring network 208-0105
20181015 Eenheid van Taal in de Nederlandse zorg : Van eenduidige informatie-uitwisseling tot hulpmiddel voor betere zorg 2018-0081
20181015 Basisnotitie Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs 2018-0073
20181008 Horizon scan of medical technologies : Technologies with an expected impact on the organisation and expenditure of healthcare 2018-0064
20181004 Radon, thoron en gammastraling op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen in Nederland : Resultaten RIVM-meetcampagne 2016-2017 2018-0027
20181004 Inventarisatie mogelijke bestaande blootstellingssituaties in Nederland : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0047
20181002 Antifouling systems for pleasure boats : Overview of current systems and exploration of safer alternatives 2018-0086
20181002 Registratie voedselgerelateerde uitbraken : in Nederland, 2017 2018-0088
20181001 Advies voor een handreiking met afwegingskader risicoanalyse ZZS in afval 2017-0168
20181001 Jaarverslag Bureau REACH 2017 : Grip op chemische stoffen 2018-0019
20180925 Evaluatie programma Van Afval naar Grondstof (VANG) 2014 - 2016 2018-0118
20180911 Risicobeoordeling 42 opkomende stoffen in oppervlaktewaterbronnen voor drinkwaterbereiding : Probleemstoffen op basis van Protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW 2018-0080
20180911 Werkplan Emissieregistratie 2018 2018-0062
20180910 Mixture exposure to PFAS: A Relative Potency Factor approach 2018-0070
20180905 Beleving Woonomgeving in Nederland : Inventarisatie Verstoringen 2016 2018-0084
20180904 Het gebruik van biomonitoring en sensoring binnen de arbeidsomstandigheden - praktische en ethische overwegingen 2018-0096
20180904 Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections: Winter 2017/2018 2018-0049
20180904 Staat van Infectieziekten in Nederland, 2017 2018-0032
20180720 National Action Plan on STIs, HIV and Sexual Health : 2017-2022 2017-0158
20180717 Indicatieve magneetveldzones rond bovengrondse hoogspanningslijnen : Toelichting bij de geactualiseerde Netkaart 2018-0094
20180713 Microbiologische risicobeoordeling eierketens : Achtergrondstudie ten behoeve van een integrale risicobeoordeling van de eierketens door de NVWA 2015-0122
20180710 Towards a policy decision on Aedes japonicus : Risk assessment of Aedes japonicus in the Netherlands 2018-0091
20180710 Aandacht voor 'ageing' binnen de chemische industrie : Bedrijven over de risico's als gevolg van het verouderen van chemische installaties 2018-0004
20180710 Assessment of human health and environmental risks of new developments in modern biotechnology : Policy report 2018-0089
20180710 De invloed van veroudering van installaties ('ageing') op de oorzaak van ongevallen met gevaarlijke stoffen 2017-0131
20180710 Gezondheidsrisico's arseen in bodem en grondwater in Apeldoorn 2017-0198
20180710 Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland : Rapportage 2018 2018-0104
20180706 Cumulative exposure to residues of plant protection products via food in the Netherlands 2018-0018
20180706 Gebruik en risico's van energiedranken bij kinderen en jongeren in Nederland 2018-0071
20180706 Gezondheidsverkenning omwonenden van landbouwpercelen 2018-0068
20180706 Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2016 2018-0041
20180706 Agricultural practices and water quality at farms registered for derogation in 2016 2018-0065
20180705 Consequentieonderzoek SAFETI-NL : 8 Verschillen in uitkomsten ten opzichte van SAFETI-NL 6.54 en impact daarvan 2018-0040
20180705 Technische en inhoudelijke beperkingen ten aanzien van SAFETI-NL 6.54 2018-0039
20180705 Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote bedrijven 2017-2018 2018-0057
20180704 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2017 2018-0037
20180703 Verkenning milieueffecten rubbergranulaat bij kunstgrasvelden 2018-0072
20180702 Water quality standards for melamine : A proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive 2018-0077
20180702 Gezondheidseffecten van hoge en lage vitamine A-inname in Nederland : Welke kennis is beschikbaar en wat ontbreekt. Technische rapportage 2017-0173
20180702 Evaluatie grenswaarden voor lozing van natuurlijke radioactiviteit : Onderzoek voor de implementatie van Richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0048
20180629 Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief 2018-0066
20180629 Risicobeoordelingsmethode voor organismen met een gene drive toegepast onder ingeperkt gebruik 2018-0028
20180629 Risk assessment method for activities involving organisms with a gene drive under contained use 2018-0090
20180627 NethMap 2018: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands / MARAN 2018: Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands in 2017 2018-0046
20180626 Mineral oils in food; : a review of toxicological data and an assessment of the dietary exposure in the Netherlands 2017-0182
20180625 Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017 2018-0008
20180622 Budget impact analyse van gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) : Raming van het benodigde budget bij opname van de GLI in de basisverzekering 2018-0092
20180621 Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2017 2018-0012
20180621 Cytostatics in Dutch surface water : Use, presence and risks to the aquatic environment 2018-0067
20180619 Natural Capital Model : Technical documentation of the quantification, mapping and monetary valuation of urban ecosystem services 2017-0040
20180619 Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: Een gezond vooruitzicht. Synthese 2018-0030
20180615 The 22nd EURL-Salmonella workshop : 29 and 30 May 2017, Zaandam, the Netherlands 2017-0080
20180614 Surveillance zoönosen in de melkgeiten- en melkschapenhouderij in 2016 2018-0059
20180613 Diagnostiek op afstand : Randvoorwaarden en belemmeringen 2017-0171
20180612 Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in Perkpolder (Zeeland) 2018-0063
20180611 GGD-richtlijn medische milieukunde : Luchtkwaliteit en gezondheid 2018-0016
20180611 Het gebruik van natuur voor gezondheid in de praktijk : Gebruik, beleving en gezondheid voorafgaand aan de herinrichting van een wijkpark in Breda 2017-0204
20180608 Clinical investigations involving medical devices : (Mis)Match between registration and notification in the Netherlands 2017-0172
20180607 Beheersmaatregelen rondom het gebruik van endoscopendesinfectoren : Stand van zaken naleving SFERD-handboek 2017-0139
20180605 Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater : Uitwerking voor generiek en gebiedsspecifiek beleid (herziene versie) 2018-0060
20180604 Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: gezondheidseffecten en verantwoordelijkheden : Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen 2018-0061
20180604 Het vóórkomen van sterfte, ziekten, aandoeningen en gezondheidsklachten onder (ex-)POMS-medewerkers 2018-0055
20180604 Bedrijfsgeneeskundige zorg door Defensie geboden aan (ex-)POMS-medewerkers : WP7 deelonderzoek 2 2018-0054
20180604 Gezondheidseffecten en risicobeoordeling van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie 2018-0053
20180604 Een onderzoek naar arbeidsbescherming en veiligheid bij de POMS-sites. : WP8.2: Normen en Recht op Bescherming: Defensie-specifiek 2018-0052
20180604 Achtergrondinformatie over chroom-6: gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam 2018-0051
20180604 Potential measures against microplastic emissions to water 2017-0193
20180531 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. : Periode 2016 2017-0164
20180531 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V. : Periode 2016 2017-0167
20180531 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland B.V. : Periode 2016 2017-0166
20180531 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van NRG. : Periode 2016 2017-0165
20180529 Melden bijwerkingen geneesmiddelen bij ouderen in verpleeghuizen : Mogelijkheden en beperkingen 2018-0020
20180528 De toekomstverwachtingen over ATMP's 2017-0169
20180528 Bacteriofagen : Huidige kennis, onderzoek en toepassingen 2018-0044
20180528 The 20th EU Interlaboratory comparison study in primary production (2017) : Detection of Salmonella in chicken faeces 2017-0083
20180523 Stralingsniveaumetingen aan het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2016 2017-0054
20180522 Beoordeling van risico's voor mens en milieu van nieuwe ontwikkelingen in de moderne biotechnologie : Beleidssignalering 2017-0178
20180518 Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid : 2017-2022 2018-0034
20180516 Bewust Omgaan met Veiligheid: doelen en effectmaten in het risico- en veiligheidsbeleid 2018-0029
20180509 Measuring the effect of Sustainable Public Procurement 2018-0069
20180509 Informative Inventory Report 2018 : Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2016 2018-0013
20180509 Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2017), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register. 2018-0007
20180509 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2016 2018-0006
20180509 Methodology for the calculation of emissions from product usage by consumers, construction and services 2018-0011
20180508 Inter-laboratorium vergelijking van de bepaling van BTEX in buitenlucht : Inter-laboratory comparison of the determination of BTEX in ambient air 2015-0147
20180501 Policy Framework for Population Screening for Cancer 2018-0042
20180501 Policy framework for Prenatal and Neonatal Screening 2018-0043
20180430 Onderzoek naar ESBL-producerende bacteriën onder vegetariërs en niet-vegetariërs : de Vegastudie 2017-0150
20180430 De microbiologische waterkwaliteit in semi-openbare zwemvijvers 2018-0048
20180426 Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische isotopen : Uitbreiding op RIVM Rapport 2017-0063 Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland Huidige situatie en toekomstverkenning 2018-0075
20180426 Naar een integraal systeem voor productverbetering in Nederland : Advies van de Commissie Criteria Productverbetering 2018-0056
20180420 Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria met de combinatietest, 2016 2017-0195
20180417 Luchtkwaliteit Noord-Holland : Emissiebronnen en mogelijke maatregelen 2017-0205
20180412 Evaluatie en prioritering schadelijke stoffen in Chemical Agent Resistant Coating (CARC), gebruikt op de Nederlandse POMS locaties 2018-0050
20180409 Dietary sources of exposure to Bisphenol A in the Netherlands 2017-0187
20180329 Cosmetovigilance in the Netherlands 2016-2017 2018-0036
20180328 Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten : Voorstel maximale geluidsniveaus voor openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek 2017-0159
20180321 Exposure to and toxicity of methyl-, ethyl- and propylparaben : A literature review with a focus on endocrine-disrupting properties 2017-0028
20180315 De uitstroom van geneesmiddelen uit het verzekerde pakket: benzodiazepinen en acetylcysteïne nader bekeken 2017-0199
20180314 Gebruik en veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen 2018-0047
20180314 Risk assessment of synephrine 2017-0069
20180307 Risicobeoordeling van GenX en PFOA in moestuingewassen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht 2018-0017
20180306 Zoönotische pathogenen bij de wasbeerhond en wasbeer in Nederland 2017-0200
20180302 Medicijnresten, pathogenen en antibioticaresistentie in struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater 2017-0144
20180301 Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen : Normvoorstellen voor florasulam en indoxacarb 2017-0076
20180228 PAS Monitoringsrapportage Stikstof : Addendum op de stand van zaken 2016 2017-0163
20180228 Estimation of the socio-economic consequences of regulatory measures on toxic substances in food : A proposed framework: SEATS 2017-0079
20180226 Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2018-0002
20180222 The use of epidemiologic studies for the biomonitoring of harmful substances 2016-0216
20180213 Vergroening door microbiële gewasbeschermingsmiddelen : Verkenning knelpunten en oplossingsrichtingen 2017-0111
20180213 EURL-Salmonella 8th interlaboratory comparison study Food 2016 : Detection of Salmonella in minced chicken meat 2017-0081
20180213 Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) computational model: maintenance and management 2017 2018-0001
20180212 Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2015 2017-0053
20180212 Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2015 en 2016 met het MONET-meetnet 2017-0052
20180206 Strategisch Programma RIVM Jaaroverzicht 2015 : Speerpuntnotities - publicaties 2016-0113
20180131 Cleaning Products Fact Sheet : Default parameters for estimating consumer exposure - Updated version 2018 2016-0179
20180130 ConsExpo Web. Consumer exposure models - model documentation : Update for ConsExpo Web 1.0.2 2017-0197
20180123 Handreiking voor de risicobeoordeling van arseen in de bodem voor de particuliere groenteteelt 2017-0177
20180118 Post-marketing surveillance of chemicals: organisations and databases : Workshop report 2017-0184
20180118 Wetted surface area of recreational boats 2017-0116
20180117 Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht) : Handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving 2017-0189
20180117 Off-labelgebruik van geneesmiddelen : Verkenning van de complexiteit en problematiek 2017-0110
20180116 National legal and regulatory framework in various North Sea countries concerning the transboundary movement of NORM residues 2017-0190
20180116 Regelgeving in omringende landen over de invoer van NORM reststoffen 2017-0136
20180116 Invoer van NORM reststoffen 2017-0138
20180116 Over de regulering van gammastraling door bouwmaterialen in de woning : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0179
20171221 Gezondheidseffecten van asbest : Huidige en toekomstige omvang in Nederland 2017-0194
20171219 Kosteneffectiviteit van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts 2017-0127
20171218 Blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in behandelde stallen 2017-0180
20171218 Pneumokokkenziekte in Nederland : Achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad 2017-0181
20171215 Opties voor een adequaat beoordelingskader voor grondwaterkwaliteit : Normen en instrumentarium voor de beoordeling van de grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet 2017-0129
20171215 Actualisering van de trendmodellering van gemeten nitraatconcentraties bij landbouwbedrijven : Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid 2016-0211
20171212 Tuberculose in Nederland 2016 : Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies 2017-0160
20171212 Dermal fillers in the Netherlands : A market surveillance study 2017-0023
20171207 Ex ante evaluatie lokaal beleid aanpak diffuus bodemlood : Ex ante evaluation of local policy for dealing with diffuse soil lead 2017-0174
20171205 Vossenlintwormonderzoek in Groningen en Drenthe : 2016-2017 2017-0157
20171201 European critical loads: database, biodiversity and ecosystems at risk : CCE Final Report 2017 2017-0155
20171128 Achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria grondwater; gegevens voor antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink 2017-0125
20171123 Staat van Zoönosen 2016 2017-0142
20171120 Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland. 2017-0175
20171117 The intake of contaminants via a diet according to the Dutch Wheel of Five Guidelines 2017-0124
20171110 Cardiovascular and metabolic effects of environmental noise : Systematic evidence review in the framework of the development of the WHO environmental noise guidelines for the European Region 2017-0078
20171110 The National Immunisation Programme in the Netherlands : Surveillance and developments in 2016-2017 2017-0143
20171109 Aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017 : Analyse gevoelige ziekenhuizen 2017 2017-0108
20171109 Adviesnotitie doorontwikkeling VWS-monitor 2017-0148
20171106 Toets wettelijke controle affakkelen en afblazen aardgas : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0114
20171106 Grenswaarden voor specifieke vrijgave van natte sludges uit de Nederlandse olie- en gassector en geothermie : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0107
20171106 Grenswaarden voor generieke vrijstelling en vrijgave van radioactief materiaal : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0046
20171106 Processen met natuurlijke radioactiviteit in de niet-nucleaire industrie in Nederland - geactualiseerde basisinformatie : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0042
20171031 Monitoringsrapportage NSL 2017 : Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2017-0156
20171030 Jaarrapportage 2016 : Luchtmeetnet IBP Hilversum 2017-0146
20171030 Verkenning van de microbiologische risico's van mest voor de gezondheid : Op basis van een systematisch literatuuronderzoek 2017-0100
20171027 Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2015 2016-0183
20171020 Eenduidig bepalen van circulariteit in de bouwsector : Milieuprestatie als uitgangspunt 2017-0128
20171019 Indicatorenset voor het stelsel van publieke gezondheidszorg: ontwikkeling compacte set en duiding : achtergrondrapportage 2017-0119
20171017 Milieurisico's van fipronil in mest : Risicobeoordeling voor het toepassen van mest op bodem 2017-0153
20171006 Op weg naar Informatiehuizen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet : Verslag van de coördinatie in 2016 2017-0098
20171005 Gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat : Een inventarisatie 2017-0151
20171003 Geluidmonitor 2016 : Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen 2017-0122
20170927 Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2016 2017-0051
20170926 Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2017 2017-0109
20170926 Complicaties van behandelingen van de huid met Energy Based Devices 2017-0049
20170925 Verkenning Signaleringskaart Geluid 2017-0005
20170925 PAS Monitoringsrapportage Stikstof : Stand van zaken 2016 2017-0121
20170921 Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: : Winter 2016/2017 2017-0096
20170915 Water quality standards for PFOA : A proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive 2017-0044
20170914 Indicatorenset voor het stelsel van publieke gezondheidszorg: ontwikkeling compacte set en duiding - samenvatting - 2017-0120
20170914 Waste handling and REACH : Recycling of materials containing SVHCs: daily practice challenges 2016-0159
20170912 National precautionary policies on magnetic fields from power lines in Belgium, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom 2017-0118
20170908 RIVM Centre for Infectious Disease Control : Strategy 2016-2021 2017-0104
20170904 Wat ligt er op ons bord? : Methodologisch achtergrondrapport bij 'Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland' 2017-0064
20170831 Risicoschatting van de toevoeging van Gasodor S-Free aan aardgas 2017-0102
20170824 Een scan van de veiligheid en kwaliteit van onze leefomgeving 2017-0030
20170824 Minerals Policy Monitoring Programme report 2011-2014 : Methods and procedures 2016-0051
20170822 Concentratiegrenswaarde voor ZZS in afvalstromen 2017-0099
20170822 Substances of very high concern and the transition to a circular economy : An initial inventory 2017-0071
20170822 REACHing out to the bio-based economy : Perspectives and challenges of EU chemicals legislation 2016-0178
20170815 Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2016), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register 2017-0126
20170810 Fate of plant protection products in soilless cultivations after drip irrigation: measured vs. modelled concentrations : Interpretation of the 2014 experiment with the Substance Emission Model 2016-0063
20170808 Water quality in the Netherlands; status (2012-2015) and trend (1992-2015) : Addendum to report 2016-0019 2017-0050
20170726 PrEP-dossier : Pre-Expositie Profylaxe voor hiv-negatieven in Nederland 2017-0094
20170718 Inventarisatie Screening carbapenemase-producerende bacteriën in dieren en dierlijke producten: is de huidige screening toereikend? 2017-0088
20170714 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2016 2017-0097
20170713 Jaarverslag Bureau REACH 2016 : Grip op chemische stoffen 2017-0007
20170711 State of infectious diseases in the Netherlands, 2016 2017-0029
20170711 Leren van beroepsziekten? Een nieuw perspectief verkend : Verkenningsstudie Storybuilder voor Beroepsziekten 2017-0022
20170707 Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland : Rapportage 2017 2017-0117
20170707 PFOA measurements in blood : Measurements in serum in residents around DuPont/Chemours in Dordrecht, The Netherlands 2017-0113
20170707 Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2015 2017-0039
20170707 Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015 2017-0038
20170706 Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening 2017-0041
20170706 Evaluatie signaleringsparameter nieuwe stoffen drinkwaterbeleid 2017-0091
20170706 Schermgebruik en blauw licht : Omvang van blootstelling en relatie met slaap 2017-0106
20170706 Technical evaluation of a potential release of OX513A Aedes aegypti mosquitoes on the island of Saba 2017-0087
20170705 Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen 2017-0058
20170705 Analyse van incidenten bij grote bedrijven met gevaarlijke stoffen 2016-2017 2017-0085
20170704 Interventieradiologie - Inventarisatie van de Nederlandse praktijk met speciale aandacht voor stralingsbescherming van de patiënt 2017-0025
20170703 Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland : Huidige situatie en toekomstverkenning 2017-0063
20170703 Inventarisatie mogelijke risico's antiparasitaire diergeneesmiddelen voor oppervlaktewater en grondwater 2017-0009
20170630 Voedselconsumptie in 2012-2014 vergeleken met de Richtlijnen goede voeding 2015 2017-0095
20170630 Subsidiekader RIVM-CIb 2018 2017-0075
20170629 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2015 2017-0060
20170629 NethMap 2017: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands / MARAN 2017: Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands in 2016 2017-0056
20170629 UV-straling en gezondheid : Probleemveld en kennisbasis bij het RIVM 2017-0074
20170629 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2014 2017-0061
20170629 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2013 2014-0115
20170623 Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016 2017-0003
20170622 Risico-inventarisatie waterspeelplaats Zuiderpret, Den Haag 2017-0059
20170622 Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2016 2017-0010
20170620 Personalised medicine : Implementatie in de praktijk en data-infrastructuren 2017-0006
20170616 Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies) : Analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen 2017-0062
20170613 Het verloop van de ammoniakconcentratie over 2005-2014 2016-0136
20170609 Validatie van stoomsterilisatoren in de Nederlandse ziekenhuizen : Stand van zaken - reprise 2017-0055
20170602 Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015 2017-0068
20170602 Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013 2017-0043
20170531 Actualisatie kaarten afwegingskader leefomgevingskwaliteit in de Schipholregio 2016-0175
20170531 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2015. : National Inventory Report 2017 2017-0033
20170530 Woningen in Nederland met mogelijk hogere radonconcentraties : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0032
20170530 EU Interlaboratory comparison study food VII (2015) : Detection of Salmonella in whole liquid chicken egg 2016-0042
20170524 Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015) : Addendum bij rapport 2016-0076 2017-0008
20170523 Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater : Uitwerking ten behoeve van generiek en gebiedsspecifiek beleid 2017-0092
20170516 HPV vaccination: Background information for the Dutch Health Council 2017-0020
20170515 Intake assessment of the food additives nitrite (E 249 and E 250) and nitrate (E 251 and E 252) 2016-0208
20170515 Dietary exposure to lead in the Netherlands 2016-0206
20170515 Biomonitoring of lead and cadmium : Preliminary study on the added value for human exposure and effect assessment 2016-0215
20170511 Betekenis resultaten bloedonderzoek PFOA omwonenden DuPont/Chemours 2017-0101
20170511 PFOA-metingen in bloed : Metingen in serum bij omwonenden van DuPont/Chemours te Dordrecht 2017-0077
20170511 PFOA and possible health effects : A review of scientific literature 2017-0086
20170511 Onderzoek naar indicatieve waterkwaliteitsnormen voor stoffen in de GenX-technologie 2017-0045
20170511 Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving 2017-0103
20170509 Meningococcal disease in the Netherlands. : Background information for the Health Council 2017-0031
20170508 Risicoanalyse en risicomanagement van drinkwaterproductie in Nederland 2017-0036
20170424 Informative Inventory Report 2017 : Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2015 2017-0002
20170420 Modellen referentiekader ambulancezorg 2016 : Ontwikkeling modellen voor DAM, B-vervoer en rijtijden 2015-0190
20170420 Schouw AERIUS-Monitor : Kwaliteit van de data in Monitor (Versie 2014.2 en 2015) voor de PAS 2015-0211
20170413 Multiple stress by repeated use of plant protection products in agricultural areas 2016-0152
20170413 Gezonde leefomgeving, gezonde mensen 2016-0172
20170413 RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding : Strategie 2016-2021 2016-0213
20170411 Natuurlijk Kapitaal en de Omgevingswet : In hoeverre biedt de Omgevingswet handen en voeten om de waarden die de natuur ons biedt goed te beheren en beschermen? 2017-0001
20170409 What is on our plate? : Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands 2017-0024
20170407 Visiedocument gebruik van biobeschikbaarheid in bodembeoordeling : Mogelijkheden voor metalen in bodem en waterbodem 2015-0215
20170407 Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVM 2017-0015
20170407 Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) software: maintenance and management 2016 2017-0014
20170406 Rotavirus in the Netherlands : Background information for the Health Council 2017-0021
20170406 Vergelijking van zout-, verzadigd vet- en suikergehalten in voedingsmiddelen tussen 2011 en 2016 : RIVM Herformuleringsmonitor 2016 2017-0011
20170405 Advisering over generieke gegevens-verzameling : Ten behoeve van het Digitaal Stelsel Omgevingswet 2016-0205
20170405 Omgevingswet: Aanbevelingen voor verdere concretisering kwaliteitscriteria (3 B's) : Kwaliteitseisen in het digitaal stelsel omgevingswet 2016-0091
20170403 Samenhang tussen therapietrouw en kosteneffectiviteit voor geneesmiddelen in Nederland. Een casestudie naar statines en bloeddrukverlagers 2015-0104
20170331 Effecten van het landelijk mestbeleid op de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden 2016-0199
20170331 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen 2016-0201
20170328 Drijvende krachten van de voedselconsumptie en het voedselaanbod : Achtergrondrapport bij 'Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland.' 2016-0194
20170328 Food consumption in the Netherlands and its determinants : Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands.' 2016-0195
20170328 How safe is our food? : Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands' 2016-0196
20170328 Health aspects of the Dutch diet : Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands 2016-0197
20170328 The environmental sustainability of the Dutch diet : Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands 2016-0198
20170323 Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate : Scientific background document 2017-0017
20170317 Regelgeving stoffen in het binnenmilieu : In Nederland en andere EU-landen. Een verkennende studie 2016-0112
20170314 Milieuafwegingen in de geneesmiddelvoorziening 2016-0207
20170309 Interpretatie van metingen van gewasbeschermingsmiddelen in grondwater in Noord- en Oost- Nederland : Vergelijking van metingen met berekeningen 2016-0163
20170309 De 'waterkwaliteitscheck' voor nieuwe en bestaande stedelijk waterconcepten : Het belang van aandacht voor de microbiologische kwaliteit van water in de stad 2017-0012
20170303 Studie 'Seoulvirus in bruine ratten' : Seroprevalentie van hantavirus- en Leptospira-infecties bij muskus- en beverratbestrijders in Nederland en resultaten van gerelateerd onderzoek in bruine ratten 2017-0018
20170302 Een uniform rekenmodel voor spoortrillingen 2016 : Ontwikkelingsmogelijkheden 2016-0209
20170228 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland BV : Periode 2015 2016-0157
20170228 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG : Periode 2015 2016-0156
20170228 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA NV : Periode 2015 2016-0155
20170228 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele : Periode 2015 2016-0154
20170227 The 19th EU Interlaboratory comparison study in primary production (2016) : Detection of Salmonella in chicken faeces adhering to boot socks 2016-0044
20170223 Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2014 2016-0182
20170222 Registratie op werkingsmechanisme : Een verkenning naar de mogelijkheden om geneesmiddelen te registreren op werkingsmechanisme 2016-0214
20170216 Addendum to "Electromagnetic Fields in the Irish Context" : Policy Options 2015-0111
20170215 Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate 2017-0016
20170213 Addressing combined effects of chemicals in environmental safety assessment under REACH - A thought starter 2016-0162
20170208 PAS Monitoringsrapportage stikstof Stand van zaken inwerkingtreding PAS en eerste monitoringsronde 2015 2016-0092
20170124 Wat ligt er op ons bord? : Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland 2016-0200
20170124 Vergelijkende humane blootstellingsschatting van ESBL-producerende Escherichia coli via consumptie van vlees 2016-0160
20170119 Tools voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-0204
20170119 Verkenning Beheer Milieuruimte Rijnmond 2016-0116
20170117 Assessing sustainability of residual biomass applications : Finding the optimal solution for a circular economy 2016-0135
20170117 Inventarisatie van gezondheids- en belevingsonderzoeken (1996-2015) : rondom (regionale) luchthavens van nationale betekenis 2016-0101
20170109 Brainstorming opportunities for postmarketing surveillance of chemicals : Workshop report 2016-0169