Recent verschenen RIVM rapporten

Datum Titel Nummer
20191115 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland B.V. : Periode 2017 2019-0128
20191115 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van NRG. : Periode 2017 2019-0127
20191115 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. : Periode 2017 2019-0126
20191115 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V. : Periode 2017 2019-0125
20191108 Stralingsniveaumetingen aan de terreingrens van de EPZ kerncentrale Borssele in 2018 2019-0108
20191108 Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2018 met het MONET-meetnet 2019-0107
20191106 Loodinname via kraanwater : Blootstellings- en risicobeoordeling voor diverse risicogroepen 2019-0090
20191105 Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2017 2019-0103
20191105 Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2019 2019-0157
20191104 Template for safety assessment of plant food supplements 2019-0114
20191104 GGD-richtlijn medische milieukunde: omgevingsgeluid en gezondheid 2019-0177
20191030 Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en : Periode 2017 - 2018 2019-0132
20191030 Evaluatie distributie jodiumtabletten 2019-0131
20191030 Zeer Zorgwekkende Stoffen in de circulaire maakindustrie 2019-0123
20191015 Standaardtijd, zomertijd en gezondheid : Literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van verschillende tijdinstellingen 2019-0151
20191015 Geluidmonitor 2018 : Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen 2019-0080
20191010 Toepassing van antibiotica en alternatieven : Kansen en belemmeringen 2018-0151
20191003 Epidemiologische data van Ziekten van het botspierstelsel en bindweefsel : Achtergrondrapport voor Programma Zinnige Zorg 2019-0180
20190930 Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische radionucliden : Aanvulling op RIVM rapport 2019-0101 2019-0183
20190930 Chemische samenstelling van vijftig stookoliemonsters 2017-2018 2018-0097
20190925 Verspreiding van GenX stoffen in het milieu : Metingen in Nederland 2013-2018 2019-0083
20190924 Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermings-middelen : Normvoorstellen voor 28 stoffen 2019-0060
20190919 Verkenning Economische Evaluaties Implantaten 2019-0102
20190912 Beoordeling hergebruik van luier- en incontinentiemateriaal : Stappenplan en risicobeoordelingskader voor de mogelijke risico's van stoffen en pathogenen in producten 2019-0111
20190911 Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland : Rapportage 2019 2019-0091
20190911 Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste : as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register 2019-0018
20190911 Methodology for the calculation of emissions from product usage by consumers, construction and services 2019-0017
20190911 Informative Inventory Report 2019 : Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2017 2019-0016
20190906 Risicogestuurd toezicht en handhaving: Ranking ongewenste gebeurtenissen in de bodemketen 2019-0105
20190905 Recente ontwikkelingen in medische stralingstoepassingen : Update ioniserende straling 2018/2019 2019-0129
20190905 Surveillance of influenza and other respiratory infections: winter 2018/2019. Annual report 2019-0079
20190904 TEEB Stadtool : Actualisatie en Doorontwikkeling 2019-0011
20190903 Assurance system regarding the influence of medicinal products on results of IVD tests 2018-0149
20190902 Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2017 : Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2017 2019-0026
20190730 Onderzoek zoönosen in de vleesveehouderij in 2017 2019-0081
20190715 Risicogrenzen bodem voor het gebruik van PFAS-houdende grond en bagger voor akkerbouw en veeteelt 2019-0068
20190704 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2018 2019-0086
20190704 Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische radionucliden : Uitbreiding op RIVM Rapporten 2017-0063 en 2018-0075 2019-0101
20190704 Kennisoverzicht vraagstukken diffuus lood in de bodem 2019-0006
20190704 Mineral Oils in food; a review of occurrence and sources 2019-0048
20190704 Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote bedrijven 2018 2019-0054
20190704 Vijftien jaar incidentanalyse : Oorzaken, gevolgen en andere kenmerken van incidenten met gevaarlijke stoffen in de periode 2004-2018 2019-0042
20190703 Actualisatie giftige voorbeeldstoffen transport gevaarlijke stoffen 2018-0152
20190702 Staat van infectieziekten in Nederland, 2018 2019-0069
20190701 Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2017 2019-0025
20190701 PAS Monitoringsrapportage stikstof 2018 2018-0144
20190627 Metingen en berekeningen van ultrafijn stof van vliegverkeer rond Schiphol 2019-0074
20190627 Milieuverkenning Overijssel: Luchtkwaliteit, geluidbelasting en gezondheid 2018-0154
20190627 Onderzoek naar de gezondheidseffecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijn stof rond Schiphol 2019-0084
20190627 Influenza vaccination in the Netherlands : Background information for the Health Council of the Netherlands 2019-0002
20190626 Puntprevalentieonderzoek naar antibioticaresistentie in verpleeghuizen 2019-0039
20190626 Strategisch Programma RIVM Jaaroverzicht 2016 : Speerpuntnotities - publicaties 2018-0033
20190624 Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018 : Immunisation coverage and annual report National Immunisation Programme in the Netherlands 2018 2019-0015
20190621 Tussenevaluatie van de nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst' : Deelproject Milieu 2019-0044
20190621 Tussenevaluatie van de nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst' : Deelproject Voedselveiligheid 2018-0127
20190620 Investigation of the air quality around the landfill Sint Maarten 2019 : Measurements and results of the MOD field visit in January 2019 2019-0056
20190620 Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018 2019-0007
20190619 Klimaatakkoord: effecten op veiligheid, gezondheid en natuur 2019-0076
20190618 Meten, modellering en beleving fase 3 : Verbeterprogramma modellen 2019-0057
20190617 New insights in the development of azole-resistance in Aspergillus fumigatus 2018-0131
20190617 Handreiking voor de afleiding van interventiewaarden voor incidentbestrijding 2019-0055
20190614 Inventarisatie van legionellarisico's bij afvalwaterzuiveringsinstallaties 2019-0061
20190612 Zonkrachtactieplan : Versie 2019 2019-0078
20190611 Grip op chemische stoffen : Jaarverslag Bureau REACH 2018 2019-0047
20190607 Microbiologische gevaren in de diervoederproductieketen 2017-0066
20190606 Uitdamping van stoffen uit kunstgras met rubbergranulaat tijdens een zeer hete dag : Indicatieve metingen 2019-0041
20190603 Risicobeoordeling vanadium in en onder fietspaden Drenthe 2019-0012
20190529 EURL-Salmonella Proficiency Test Primary Production, 2018 : Detection of Salmonella in boot socks with chicken faeces 2019-0028
20190527 Een inventarisatie van risicovolle behandelingen in schoonheidssalons 2018-0134
20190527 Onderzoek naar mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van werknemers - update 2019 2019-0010
20190524 Verkenning 13 wekenecho 2019-0033
20190524 Review on butylparaben: exposure, toxicity and risk assessment : With a focus on endocrine disrupting properties and cumulative risk assessment 2018-0161
20190523 Gevolgen van houtstook voor het binnenmilieu: een verkenning van de literatuur 2018-0170
20190522 Amsterdam's Green Infrastructure : Valuing Nature's Contributions to People 2019-0021
20190520 Effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen 2018 : Stand van zaken na een jaar pilots en leernetwerken 2019-0051
20190517 Van gewenning naar herkenning : Een verdiepend onderzoek naar honderd ernstige arbeidsongevallen met machines 2018-0172
20190516 Inzet en effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de Nederlandse overheid in 2015-2016 2019-0014
20190515 Amendments for CNOSSOS-EU : Description of issues and proposed solutions 2019-0023
20190515 Ontwikkeling Standaard Stresstest Hitte 2019-0008
20190514 Environmental monitoring in the vicinity of the Borssele nuclear power plant : Results 2018 2018-0145
20190514 Een verkenning van de toepasbaarheid van systeemdynamische modellering bij het uitvoeren van impactanalyses 2019-0003
20190514 An improved method of crisis response evaluation : Better learning from crises 2018-0035
20190514 The 23rd EURL-Salmonella workshop : 29 and 30 May 2018, Uppsala, Sweden 2018-0024
20190513 Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners 2019-0034
20190509 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2017 : National Inventory Report 2019 2019-0020
20190425 Microplasticvezels uit kleding : Achtergrondrapport mogelijke maatregelen 2019-0013
20190423 Digitale beslissingsondersteuning in de zorg : Een verkenning 2018-0150
20190423 SatGCN : Pilotstudie naar het gebruik van satellietmetingen bij de GCN-kaart van stikstofdioxide 2018-0178
20190418 Blootstelling van consumenten aan chroom-6 2019-0035
20190415 Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in food contact materials 2018-0181
20190412 Cosmetovigilance in the Netherlands 2017-2018 2019-0036
20190411 Zout-, suiker- en verzadigd vetgehalten in voedingsmiddelen : RIVM Herformuleringsmonitor 2018 2019-0032
20190411 Bestrijdingsmiddelen en omwonenden : Samenvattend rapport over blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten 2019-0052
20190411 Modellen om de humane blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te berekenen: een stand van zaken 2019-0031
20190409 Risicogrenzen GenX (HFPO-DA) voor grond en grondwater 2019-0027
20190409 Gezondheid in de IJmond II : Monitoring medicijngebruik 2007-2015 2019-0037
20190405 Regelgeving conventionele en radioactieve afvalstoffen: vergelijking van begrippen en voorschriften 2018-0138
20190404 Generic Guidance to Quantitative Microbial Risk Assessment for Food and Water 2017-0188
20190328 Reconstructieve toepassing van fillers 2019-0005
20190325 Risicobeoordeling van GenX en PFOA in moestuingewassen in Helmond 2019-0024
20190313 Armoede, chronische stress en gezondheid in de gemeente Den Haag : Een verkenning op basis van group model building 2019-0004
20190306 Bionanotechnologie - een verkenning 2019-0001
20190306 Schermgebruik, blauw licht en slaap 2018-0147
20190221 Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2016 2018-0160
20190220 De impact van overstromingen op de drinkwatervoorziening : Overstromingen op basis van de Deltaprogramma scenario's 2015 2018-0171
20190215 Verkenning van de milieuaspecten van de activiteiten die onder het Staatstoezicht op de Mijnen vallen 2018-0162
20190214 Towards integrated climate resilient water and sanitation safety planning : Summary report of the pan European Symposium on Water and Sanitation Safety Planning and Extreme Weather Events, April 6-7, 2017, Bilthoven, Netherlands 2018-0169
20190212 Creating safe and sustainable material loops in a circular economy : Proposal for a tiered modular framework to assess options for material recycling 2018-0173
20190206 4th EURL-Salmonella interlaboratory comparison study Animal Feed 2018 : Detection of Salmonella in chicken feed 2018-0023
20190201 Apps under the medical devices legislation 2018-0083
2019014 Gebruik van diesel in zoutwinning in Nederland in relatie tot REACH 2018-0177
20190131 Chroom-6 bij het re-integratieproject tROM. Gezondheidsrisico's en verantwoordelijkheden : Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen 2018-0164
20190131 Achtergrondinformatie over chroom-6: gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam 2018-0165
20190131 Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door chroom-6 : Indeling in categorieën van causaliteit in relatie tot chroom-6-blootstelling 2018-0166
20190131 Risicobeoordeling van blootstelling aan chroom-6 binnen het re-integratieproject tROM 2018-0167
20190131 Een onderzoek naar regelgeving, arbeidsomstandigheden, informatievoorziening en bejegening bij het tROM-project in Tilburg : Onderzoek in het kader van het chroom-6 onderzoek Tilburg 2018-0168
20190121 Transcatheter aortic heart valves in Europe : A market surveillance study 2017-0170
20190121 Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen 2018-0146
20190121 Long-term complications of transvaginal mesh implants : A literature review 2018-0130
20190118 The combined EURL-Salmonella interlaboratory comparison study for Food and Primary production (2017) : Detection of Salmonella in hygiene swabs 2018-0021
20190115 Herpes zoster in the Netherlands : Background information for the Health Council 2018-0110
20190115 The impact of the new Cleaning Products Fact Sheet 2018 on consumer exposure estimation 2018-0079
20190115 Ontwikkelingen in emissies en concentraties van ammoniak in Nederland tussen 2005 en 2016 2018-0163
20190114 Feasibility study into expanding the neonatal heel prick screening test 2018-0107
20181221 The impact of the new European IVD-classification rules on the notified body involvement; : a study on the IVDs registered in the Netherlands : 2018-0082
20181220 Handreiking Stakeholderparticipatie 2018-0175
20181220 Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden : Dosisberekeningen als basisinformatie voor de herziening van maatregelen en leefregels 2018-0137
20181220 Safe re-entry for workers into plant protection product treated crops 2018-0005
20181219 Monitoringsrapportage NSL 2018 : Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018-0135
20181219 Gemeten en berekende concentraties stikstof(di)oxiden en fijnstof in de periode 2010 t/m 2015 (Update) : Een test van de standaardrekenmethoden 1 en 2 2016-0106
20181218 20th EURL-Salmonella interlaboratory comparison study (2015) on typing of Salmonella spp 2016-0043
20181218 22nd EURL-Salmonella interlaboratory comparison study (2017) on typing of Salmonella spp 2018-0022
20181218 21st EURL-Salmonella interlaboratory comparison study (2016) on typing of Salmonella spp 2017-0082
20181217 Kinkhoestvaccinatie van zwangeren en het vaccinatieschema voor hun baby's. Aanpassing gewenst? 2018-0176
20181211 Staat van Zoönosen 2017 2018-0112
20181210 Voorbij de brand: Leren van ongevallen bij de brandweer : Resultaten van een pilotonderzoek met Storybuilder 2018-0085
20181210 Tuberculose in Nederland 2017 : Surveillancerapport - inclusief rapportage monitoring van interventies 2018-0143
20181130 Het amnionmembraan : Een verkenning 2018-0136
20181127 The National Immunisation Programme in the Netherlands : Surveillance and developments in 2017-2018 2018-0124
20181126 Geboortezorg in beeld : een nulmeting en eerste ervaringen met het werken met integrale bekostiging 2018-0109
20181126 Ontwikkelingen in de stikstofdepositie 2018-0117
20181122 Geen relatie tussen veranderingen in organisatorische aspecten met betrekking tot vaccineren binnen de jeugdgezondheidszorg en ontwikkeling in aantal gevaccineerden 2013-2017 2018-0111
20181119 Pilot Belevingsthermometer : Peilen van de beleving van veiligheid bij omwonenden van chemische industrie 2018-0120
20181119 Verkenning van extreem-laagfrequente (ELF) magneetvelden bij verschillende bronnen. : Een aanvulling op eerdere metingen. 2018-0015
20181113 Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Downsyndroom screening laboratoria met de combinatietest, 2017 2018-0108
20181113 Verkenning werkwijze controle en beoordeling grondwaterkwaliteitsdata in LMG, KMG, PMG 2018-0099
20181108 Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2018 2018-0128
20181101 Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2017 met het MONET-meetnet 2018-0126
20181101 Stralingsniveaumetingen aan het terrein van de EPZ kerncentrale Borssele in 2017 2018-0116
20181030 Antibioticaresistente bacteriën in afvalwater en mest - workshops over mogelijke beheersmaatregelen 2018-0115
20181030 Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE) in ziekenhuisafvalwater 2018-0114
20181029 Geluidmonitor 2017 : Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen 2018-0125
20181029 Study on methodology to perform an environmental noise and health assessment - a guidance document for local authorities in Europe. 2018-0121
20181026 Publieksperceptie van Stralingsrisico's: Betekenis voor Risicocommunicatie 2018-0087
20181018 Meldingen over en hinder van Laagfrequent Geluid of het horen van een bromtoon in Nederland: Inventarisatie 2018-0119
20181016 Quality of the Gradko passive samplers in the MAN monitoring network 2018-0105
20181016 Quality of the Gradko passive samplers in the MAN monitoring network 208-0105
20181015 Eenheid van Taal in de Nederlandse zorg : Van eenduidige informatie-uitwisseling tot hulpmiddel voor betere zorg 2018-0081
20181015 Basisnotitie Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs 2018-0073
20181008 Horizon scan of medical technologies : Technologies with an expected impact on the organisation and expenditure of healthcare 2018-0064
20181004 Radon, thoron en gammastraling op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen in Nederland : Resultaten RIVM-meetcampagne 2016-2017 2018-0027
20181004 Inventarisatie mogelijke bestaande blootstellingssituaties in Nederland : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0047
20181002 Antifouling systems for pleasure boats : Overview of current systems and exploration of safer alternatives 2018-0086
20181002 Registratie voedselgerelateerde uitbraken : in Nederland, 2017 2018-0088
20181001 Advies voor een handreiking met afwegingskader risicoanalyse ZZS in afval 2017-0168
20181001 Jaarverslag Bureau REACH 2017 : Grip op chemische stoffen 2018-0019
20180925 Evaluatie programma Van Afval naar Grondstof (VANG) 2014 - 2016 2018-0118
20180911 Risicobeoordeling 42 opkomende stoffen in oppervlaktewaterbronnen voor drinkwaterbereiding : Probleemstoffen op basis van Protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW 2018-0080
20180911 Werkplan Emissieregistratie 2018 2018-0062
20180910 Mixture exposure to PFAS: A Relative Potency Factor approach 2018-0070
20180905 Beleving Woonomgeving in Nederland : Inventarisatie Verstoringen 2016 2018-0084
20180904 Het gebruik van biomonitoring en sensoring binnen de arbeidsomstandigheden - praktische en ethische overwegingen 2018-0096
20180904 Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections: Winter 2017/2018 2018-0049
20180904 Staat van Infectieziekten in Nederland, 2017 2018-0032
20180720 National Action Plan on STIs, HIV and Sexual Health : 2017-2022 2017-0158
20180717 Indicatieve magneetveldzones rond bovengrondse hoogspanningslijnen : Toelichting bij de geactualiseerde Netkaart 2018-0094
20180713 Microbiologische risicobeoordeling eierketens : Achtergrondstudie ten behoeve van een integrale risicobeoordeling van de eierketens door de NVWA 2015-0122
20180710 Towards a policy decision on Aedes japonicus : Risk assessment of Aedes japonicus in the Netherlands 2018-0091
20180710 Aandacht voor 'ageing' binnen de chemische industrie : Bedrijven over de risico's als gevolg van het verouderen van chemische installaties 2018-0004
20180710 Assessment of human health and environmental risks of new developments in modern biotechnology : Policy report 2018-0089
20180710 De invloed van veroudering van installaties ('ageing') op de oorzaak van ongevallen met gevaarlijke stoffen 2017-0131
20180710 Gezondheidsrisico's arseen in bodem en grondwater in Apeldoorn 2017-0198
20180710 Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland : Rapportage 2018 2018-0104
20180706 Cumulative exposure to residues of plant protection products via food in the Netherlands 2018-0018
20180706 Gebruik en risico's van energiedranken bij kinderen en jongeren in Nederland 2018-0071
20180706 Gezondheidsverkenning omwonenden van landbouwpercelen 2018-0068
20180706 Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2016 2018-0041
20180706 Agricultural practices and water quality at farms registered for derogation in 2016 2018-0065
20180705 Consequentieonderzoek SAFETI-NL : 8 Verschillen in uitkomsten ten opzichte van SAFETI-NL 6.54 en impact daarvan 2018-0040
20180705 Technische en inhoudelijke beperkingen ten aanzien van SAFETI-NL 6.54 2018-0039
20180705 Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote bedrijven 2017-2018 2018-0057
20180704 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2017 2018-0037
20180703 Verkenning milieueffecten rubbergranulaat bij kunstgrasvelden 2018-0072
20180702 Water quality standards for melamine : A proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive 2018-0077
20180702 Gezondheidseffecten van hoge en lage vitamine A-inname in Nederland : Welke kennis is beschikbaar en wat ontbreekt. Technische rapportage 2017-0173
20180702 Evaluatie grenswaarden voor lozing van natuurlijke radioactiviteit : Onderzoek voor de implementatie van Richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0048
20180629 Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief 2018-0066
20180629 Risicobeoordelingsmethode voor organismen met een gene drive toegepast onder ingeperkt gebruik 2018-0028
20180629 Risk assessment method for activities involving organisms with a gene drive under contained use 2018-0090
20180627 NethMap 2018: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands / MARAN 2018: Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands in 2017 2018-0046
20180626 Mineral oils in food; : a review of toxicological data and an assessment of the dietary exposure in the Netherlands 2017-0182
20180625 Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017 2018-0008
20180622 Budget impact analyse van gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) : Raming van het benodigde budget bij opname van de GLI in de basisverzekering 2018-0092
20180621 Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2017 2018-0012
20180621 Cytostatics in Dutch surface water : Use, presence and risks to the aquatic environment 2018-0067
20180619 Natural Capital Model : Technical documentation of the quantification, mapping and monetary valuation of urban ecosystem services 2017-0040
20180619 Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: Een gezond vooruitzicht. Synthese 2018-0030
20180615 The 22nd EURL-Salmonella workshop : 29 and 30 May 2017, Zaandam, the Netherlands 2017-0080
20180614 Surveillance zoönosen in de melkgeiten- en melkschapenhouderij in 2016 2018-0059
20180613 Diagnostiek op afstand : Randvoorwaarden en belemmeringen 2017-0171
20180612 Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in Perkpolder (Zeeland) 2018-0063
20180611 GGD-richtlijn medische milieukunde : Luchtkwaliteit en gezondheid 2018-0016
20180611 Het gebruik van natuur voor gezondheid in de praktijk : Gebruik, beleving en gezondheid voorafgaand aan de herinrichting van een wijkpark in Breda 2017-0204
20180608 Clinical investigations involving medical devices : (Mis)Match between registration and notification in the Netherlands 2017-0172
20180607 Beheersmaatregelen rondom het gebruik van endoscopendesinfectoren : Stand van zaken naleving SFERD-handboek 2017-0139
20180605 Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater : Uitwerking voor generiek en gebiedsspecifiek beleid (herziene versie) 2018-0060
20180604 Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: gezondheidseffecten en verantwoordelijkheden : Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen 2018-0061
20180604 Het vóórkomen van sterfte, ziekten, aandoeningen en gezondheidsklachten onder (ex-)POMS-medewerkers 2018-0055
20180604 Bedrijfsgeneeskundige zorg door Defensie geboden aan (ex-)POMS-medewerkers : WP7 deelonderzoek 2 2018-0054
20180604 Gezondheidseffecten en risicobeoordeling van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie 2018-0053
20180604 Een onderzoek naar arbeidsbescherming en veiligheid bij de POMS-sites. : WP8.2: Normen en Recht op Bescherming: Defensie-specifiek 2018-0052
20180604 Achtergrondinformatie over chroom-6: gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam 2018-0051
20180604 Potential measures against microplastic emissions to water 2017-0193
20180531 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. : Periode 2016 2017-0164
20180531 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V. : Periode 2016 2017-0167
20180531 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland B.V. : Periode 2016 2017-0166
20180531 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van NRG. : Periode 2016 2017-0165
20180529 Melden bijwerkingen geneesmiddelen bij ouderen in verpleeghuizen : Mogelijkheden en beperkingen 2018-0020
20180528 De toekomstverwachtingen over ATMP's 2017-0169
20180528 Bacteriofagen : Huidige kennis, onderzoek en toepassingen 2018-0044
20180528 The 20th EU Interlaboratory comparison study in primary production (2017) : Detection of Salmonella in chicken faeces 2017-0083
20180523 Stralingsniveaumetingen aan het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2016 2017-0054
20180522 Beoordeling van risico's voor mens en milieu van nieuwe ontwikkelingen in de moderne biotechnologie : Beleidssignalering 2017-0178
20180518 Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid : 2017-2022 2018-0034
20180516 Bewust Omgaan met Veiligheid: doelen en effectmaten in het risico- en veiligheidsbeleid 2018-0029
20180509 Measuring the effect of Sustainable Public Procurement 2018-0069
20180509 Informative Inventory Report 2018 : Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2016 2018-0013
20180509 Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2017), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register. 2018-0007
20180509 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2016 2018-0006
20180509 Methodology for the calculation of emissions from product usage by consumers, construction and services 2018-0011
20180508 Inter-laboratorium vergelijking van de bepaling van BTEX in buitenlucht : Inter-laboratory comparison of the determination of BTEX in ambient air 2015-0147
20180501 Policy Framework for Population Screening for Cancer 2018-0042
20180501 Policy framework for Prenatal and Neonatal Screening 2018-0043
20180430 Onderzoek naar ESBL-producerende bacteriën onder vegetariërs en niet-vegetariërs : de Vegastudie 2017-0150
20180430 De microbiologische waterkwaliteit in semi-openbare zwemvijvers 2018-0048
20180426 Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische isotopen : Uitbreiding op RIVM Rapport 2017-0063: Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland. Huidige situatie en toekomstverkenning 2018-0075
20180426 Naar een integraal systeem voor productverbetering in Nederland : Advies van de Commissie Criteria Productverbetering 2018-0056
20180420 Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria met de combinatietest, 2016 2017-0195
20180417 Luchtkwaliteit Noord-Holland : Emissiebronnen en mogelijke maatregelen 2017-0205
20180412 Evaluatie en prioritering schadelijke stoffen in Chemical Agent Resistant Coating (CARC), gebruikt op de Nederlandse POMS locaties 2018-0050
20180409 Dietary sources of exposure to Bisphenol A in the Netherlands 2017-0187
20180329 Cosmetovigilance in the Netherlands 2016-2017 2018-0036
20180328 Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten : Voorstel maximale geluidsniveaus voor openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek 2017-0159
20180321 Exposure to and toxicity of methyl-, ethyl- and propylparaben : A literature review with a focus on endocrine-disrupting properties 2017-0028
20180315 De uitstroom van geneesmiddelen uit het verzekerde pakket: benzodiazepinen en acetylcysteïne nader bekeken 2017-0199
20180314 Gebruik en veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen 2018-0047
20180314 Risk assessment of synephrine 2017-0069
20180307 Risicobeoordeling van GenX en PFOA in moestuingewassen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht 2018-0017
20180306 Zoönotische pathogenen bij de wasbeerhond en wasbeer in Nederland 2017-0200
20180302 Medicijnresten, pathogenen en antibioticaresistentie in struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater 2017-0144
20180301 Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen : Normvoorstellen voor florasulam en indoxacarb 2017-0076
20180228 PAS Monitoringsrapportage Stikstof : Addendum op de stand van zaken 2016 2017-0163
20180228 Estimation of the socio-economic consequences of regulatory measures on toxic substances in food : A proposed framework: SEATS 2017-0079
20180226 Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2018-0002
20180222 The use of epidemiologic studies for the biomonitoring of harmful substances 2016-0216
20180213 Vergroening door microbiële gewasbeschermingsmiddelen : Verkenning knelpunten en oplossingsrichtingen 2017-0111
20180213 EURL-Salmonella 8th interlaboratory comparison study Food 2016 : Detection of Salmonella in minced chicken meat 2017-0081
20180213 Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) computational model: maintenance and management 2017 2018-0001
20180212 Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2015 2017-0053
20180212 Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2015 en 2016 met het MONET-meetnet 2017-0052
20180206 Strategisch Programma RIVM Jaaroverzicht 2015 : Speerpuntnotities - publicaties 2016-0113
20180131 Cleaning Products Fact Sheet : Default parameters for estimating consumer exposure - Updated version 2018 2016-0179
20180130 ConsExpo Web. Consumer exposure models - model documentation : Update for ConsExpo Web 1.0.2 2017-0197
20180123 Handreiking voor de risicobeoordeling van arseen in de bodem voor de particuliere groenteteelt 2017-0177
20180118 Post-marketing surveillance of chemicals: organisations and databases : Workshop report 2017-0184
20180118 Wetted surface area of recreational boats 2017-0116
20180117 Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht) : Handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving 2017-0189
20180117 Off-labelgebruik van geneesmiddelen : Verkenning van de complexiteit en problematiek 2017-0110
20180116 National legal and regulatory framework in various North Sea countries concerning the transboundary movement of NORM residues 2017-0190
20180116 Regelgeving in omringende landen over de invoer van NORM reststoffen 2017-0136
20180116 Invoer van NORM reststoffen 2017-0138
20180116 Over de regulering van gammastraling door bouwmaterialen in de woning : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0179