†|†  print

Identifying strengths and weaknesses of current human health risk assessment : A workshop report
[†Sterke en zwakke punten van de humane risicobeoordeling van chemische stoffen†]

Ezendam J, Bos PMJ, Luijten M

23 p in English ††2013

RIVM report 050012002
download pdf (242Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
For several years, there has been a global need to innovate human risk assessment of chemical substances. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) is responsible for the risk assessment of chemical substances and is therefore also involved in this innovation process. As a contribution to this process, the RIVM has evaluated the strengths and weaknesses of the current system, identifying gaps and limitations as well as essential elements that have to be retained. This evaluation shows that more insights are needed into the extent of human exposure to substances. This is necessary in order to be able to estimate the risk to humans and, subsequently, to ensure the safety of chemical substances. Moreover, the use of experimental animals should be kept to a minimum, without compromising human safety.

One of the strengths of current risk assessment procedure is that it enables identification of a wide range of toxic effects. The system also determines the dose causing this toxic effect, which is important information when determining toxicological reference values. Additionally, the current system makes it possible to estimate the extent to which people are exposed to a certain substance. One of the weaknesses of the current system is that useful information about human exposure is however not always available. Other weaknesses include the extensive use of laboratory animals and the lack of suitable methods for determining complex substances. It is not certain whether the current approach covers all adverse effects relevant to human health, and there is a lack of information on susceptible groups of the population, which may be at higher risk.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Al enkele jaren is er wereldwijd behoefte om de risicobeoordeling van chemische stoffen te vernieuwen. Het RIVM is verantwoordelijk voor de risicobeoordeling van chemische stoffen en is daarom betrokken bij deze vernieuwing. Om hieraan bij te kunnen dragen heeft het RIVM geÔnventariseerd wat de sterke en zwakke punten zijn van het huidige systeem. Op die manier worden beperkingen en hiaten duidelijk, evenals de essentiŽle elementen die behouden moeten blijven. Uit deze inventarisatie blijkt dat er meer inzicht nodig is over de mate waarin mensen worden blootgesteld aan stoffen. Dit is nodig om de risico's voor mensen te kunnen schatten en de veiligheid van stoffen te kunnen waarborgen. Bovendien moet zo min mogelijk gebruik gemaakt worden van proefdieren, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid van mensen.

Een sterk punt van de huidige risicobeoordeling is dat een breed scala van schadelijke effecten vastgesteld wordt. Daarnaast maakt het systeem duidelijk bij welke dosis een stof schadelijke effecten veroorzaakt. Dit is belangrijke informatie om grenswaarden te bepalen. Verder biedt het huidige systeem de mogelijkheid om te schatten in welke mate mensen aan de desbetreffende stof zijn blootgesteld. Bruikbare gegevens over die blootstelling zijn echter niet altijd beschikbaar en dat is een van de zwakke punten van het huidige systeem. Andere zwakke punten zijn het gebruik van proefdieren en het ontbreken van geschikte methodieken voor complexe stoffen. Ook is niet zeker of het systeem Šlle nadelige effecten op de gezondheid afdekt en is er onvoldoende kennis over gevoelige groepen in de bevolking die mogelijk een hoger risico lopen.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2014-05-08 )