á|á  print

Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs : Inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod
[áá]
á
van der Heide I, Chevalier J, rivm Bos V

83 p in Dutch áá2014

RIVM rapport 131009001
download pdf (810Kb)áá

Toon Nederlands

English Abstract
Parental involvement is considered an important element of school-based interventions concerning lifestyle change (e.g. physical activity and a healthy diet). This report is written for policy makers and intervention developers. The aim of the present report is in the first place to gain insight into the importance of parental involvement according to schools as well as according to literature that examined the effect of interventions including parental involvement. Secondly, the aim of this report is to provide insight into the effective elements of parental involvement. Therefore, we conducted a limited literature search in Scopus and a number of Dutch databases. Thirdly, this report lists Dutch interventions that include parental involvement based on the Interventiedatabase of Centrum Gezond Leven the Zoektool Gezonde school and the Erkenningsdocumenten.

The results show that little is known on how schools perceive parental involvement, although we have indications that teachers feel that parents have a great responsibility when it comes to the lifestyle of their children. Furthermore, both reviews as well as original studies imply that school-based lifestyle interventions that include parental involvement are effective in improving lifestyle. Few studies examined whether interventions with parental involvement are more effective than identical interventions without parental involvement. As to effective elements of parental involvement, research indicates that addressing parents' knowledge, attitudes and raising skills (including communication and rule setting) are important content elements that influence children's behavior. How to bring these elements into practice is less clear. Implementation elements that could be derived from literature, include embedding interventions including parental involvement in existing school curriculum, the monitoring of barriers that occur before as well as during the implementation of an intervention and applying an interactive or personal way of informing parents. Regarding the inventory of existing interventions including parental involvement, we found that almost half of the school-based interventions concerning lifestyle included a parental component. In vocational education interventions mostly involved the support of parents, where in primary- and secondary education interventions mostly involved informing parents.

á

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op scholen worden interventies aangeboden om de leefstijl van leerlingen te verbeteren, zoals het stimuleren van fysieke activiteit en gezond eten. Deze interventies hebben meer kans van slagen als ouders hierbij worden betrokken, zodat kinderen thuis en op school dezelfde boodschappen over gezondheid meekrijgen. Ouders zijn momenteel betrokken bij de helft van de leefstijlinterventies die op scholen worden aangeboden. Het is wenselijk om dat aandeel uit te breiden. Dit blijkt uit een beperkte literatuurstudie van het RIVM. De resultaten ervan kunnen beleidsmakers en ontwikkelaars van interventies helpen om effectieve interventies te ontwikkelen.

Het is nog niet helemaal duidelijk welke elementen ervoor zorgen dat de betrokkenheid van ouders effect heeft op de leefstijl van kinderen. Wel zijn er aanwijzingen dat onder andere de kennis die ouders hebben over leefstijlthema's van invloed kan zijn. Het lijkt bijvoorbeeld zinvol om kennis van ouders over een gezonde leefstijl te vergroten en hen te helpen hoe ze die bij de opvoeding kunnen inzetten. Zo is het van belang dat zij thuis regels stellen. Daarnaast is het van belang dat ouders bewust worden gemaakt van hun voorbeeldfunctie, en van het besef dat ze daarmee het gedrag van hun kind kunnen be´nvloeden.

Kenmerken die de uitvoering van de interventies kunnen verbeteren zijn: de interventies inbedden in de schoolstructuur en bijhouden welke zaken de uitvoering belemmeren. Daarnaast is het nuttiger om ouders op een interactieve manier bij interventies te betrekken, in plaats van hen passief te informeren (zoals via een folder). Dit kan bijvoorbeeld door middel van een toneelstuk waarin herkenbare situaties naar voren komen.

á

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2014-07-11 )