†|†  print

Implementatie hygienerichtlijnen bij justitiele inrichtingen
[†Implementation of hygiene guidelines at judicial institutions†]

Hazeleger FGM

24 p in Dutch ††2013

RIVM rapport 150102001
download pdf (254Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
Between May 2011 and October 2012, the Dutch National Centre for Hygiene and Safety (LCHV) provided advice to 29 judicial institutions on how to reduce the risk of the spread of infectious diseases. This advice was based on the hygiene guidelines issued by the LCHV. Research from the RIVM shows that the advice given significantly improved hygiene in the judicial institutions with regard to a healthy indoor environment, cleaning and disinfection and the hygiene related to medical care. Some examples of measures taken are: cleaning of ventilation grills, the overall cleaning of buildings, improvements to hand hygiene and maintenance of sterilization equipment.

In the field of infection prevention in public health care, the Public Health Services (GGD) play an important role in carrying out risk estimation and preventive measures. It is therefore important that the infection prevention measures which are recommended by specialist GGD advisors, are effectively implemented in the daily practice of judicial institutions.

In order to find out which working method is the most effective, the LCHV used two methods for conveying their recommendations. Firstly, written advice in the form of a report was given, and secondly, written advice accompanied by personal guidance from an advisor. The assumption was that personal guidance from a GGD advisor would have added value for inducing behavioural change in judicial employees. However, the current research has not been able to indicate whether that is the case. We therefore recommend continuing the discussion on how infection prevention recommendations can be effectively implemented.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Tussen mei 2011 en oktober 2012 heeft het Landelijk Centrum HygiŽne en Veiligheid (LCHV) bij 29 justitiŽle inrichtingen adviezen gegeven om het risico op de verspreiding van infectieziekten te verminderen. Dit is gedaan op basis van de hygiŽnerichtlijnen van het LCHV. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat deze adviezen de hygiŽne aanzienlijk hebben verbeterd op het gebied van gezond binnenmilieu, de schoonmaak en desinfectie en de hygiŽne rond de medische zorg in de justitiŽle inrichtingen. Voorbeelden van genomen maatregelen zijn: reiniging van de ventilatieroosters, de algehele schoonmaak van gebouwen, verbetering van de handhygiŽne en onderhoud aan sterilisatieapparatuur.

Op het gebied van infectiepreventie in de openbare gezondheidszorg hebben GGD's een belangrijke taak in de uitvoering van technische hygiŽnezorg. Het is dan ook van belang dat de infectiepreventiemaatregelen die de adviseurs technische hygiŽnezorg (THZ-adviseurs) adviseren zo goed mogelijk geÔmplementeerd worden in het dagelijks handelen binnen de justitiŽle inrichtingen.

Om te onderzoek welke werkwijze het meest effectief is, heeft het LCHV twee methoden gebruikt om de adviezen over te brengen: een advies op papier in de vorm van een rapport, en een advies op papier dat gepaard gaat met persoonlijke begeleiding. De veronderstelling is dat de persoonlijke begeleiding van THZ-adviseurs meerwaarde heeft om het gedrag van de medewerkers te veranderen. Dit onderzoek heeft nog niet kunnen aantonen of dat het geval is. Aanbevolen wordt de discussie over de wijze waarop de adviezen zo goed mogelijk geÔmplementeerd kunnen worden, voort te zetten.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-12-18 )