|   print

Overview of Occupational Exposure Limits within Europe
[ Overzicht van Europese grenswaarden voor de blootstelling aan stoffen op de werkplek ]
 
Visser MJ, de Wit-Bos L, Palmen NGM, Bos PMJ

92 p in English   2014

RIVM rapport 2014-0151
download pdf (571Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
This report provides an overview of occupational exposure limit values and classifications for carcinogenicity within the EU for 47 (groups of) substances. The data presented allow a direct comparison of the available limit values and classifications.

To assure a safe and healthy workplace for employees working with hazardous chemicals, it is important that the exposure to these substances is minimized. For this purpose, it is necessary to determine the maximum concentration of a chemical in air that may still be considered safe. These occupational exposure limits (OELs) can be set at European level, at national level or by companies themselves. However, regulations for setting OELs may vary, so that for one substance several different OELs may exist within Europe. In addition to OELs, substances can be classified based on their possible carcinogenic properties.

Information on OELs was obtained from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL), the European chemicals legislation (REACH) -dossiers, and statutory OELs published by the Netherlands, Germany, France, the United Kingdom and Finland. Further, data on classification for carcinogenicity was obtained from the European Commission and the International Agency for Research on Cancer (IARC).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft van 47 (groepen van) stoffen een overzicht gemaakt van de in de EU beschikbare grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en de classificatie die er op basis van mogelijke kankerverwekkende eigenschappen aan wordt gegeven. De overzichten maken het mogelijk om de bestaande grenswaarden en classificaties direct te vergelijken.

Om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor werknemers die met gevaarlijke stoffen werken, is het belangrijk dat de blootstelling zoveel mogelijk wordt beperkt. Hiervoor is het nodig te bepalen welke concentratie van een stof maximaal in de lucht mag zitten die nog veilig wordt geacht. Deze grenswaarden kunnen worden vastgelegd op Europees niveau, op nationaal niveau of door bedrijven. De regelgeving hiervoor kan echter verschillen, waardoor er voor één stof binnen Europa meerdere grenswaarden kunnen bestaan. Naast de grenswaarden kunnen stoffen worden ingedeeld in categorieën op basis van hun mogelijk kankerverwekkende eigenschappen. Ook voor deze zogeheten classificatie bestaan er binnen Europa verschillende systemen en verschillende criteria.

De gegevens over grenswaarden zijn overgenomen van de beoordelingen van het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (SCOEL), de Europese wetgeving voor chemische stoffen (REACH)- registratiedossiers, en gepubliceerde grenswaarden in Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Finland. Daarnaast zijn gegevens over classificatie op basis van kankerverwekkende eigenschappen overgenomen van de Europese Commissie en het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-02-23 )