†|†  print

Laboratory analysis of environmental samples taken following the reported release of live poliovirus
[††]

Duizer E

26 p in English ††2015

RIVM letter report 2015-0032
download pdf (1733Kb)††
Alleen digitaal verschenen††

Toon Nederlands

English Abstract
Analysis of poliosamples after accidental release

September 2nd, 2014, the vaccine production facility of GlaxoSmithKline (GSK), Rixensart, Belgium, accidentally released 45 liters concentrated poliovirus into the sewage system. After the sewage treatment plant (STP) this water was released into the river Lasne, and subsequently into the Westerschelde. No poliovirus was detected in the samples available and no poliovirus spreading was found in two communities in Zeeland with low vaccination coverage.

This was shown a study by the WHO accredited reference laboratory for polio at the RIVM. This research was conducted in The Netherlands as required by the WHO since Belgium does not have a WHO accredited laboratory for the analysis of poliovirus in environmental samples. WHO aims to eradicate polio. The research is motivated by the impending oyster season (early October) and the high number of unvaccinated residents of some municipalities in Zeeland.

Between 2 and 18 September samples at the sewage treatment (STP) in RosiŤres collected by staff from GSK and KU Leuven. Also, samples of sediment from the settler of the STP and sludge samples from the river Lasne were analyzed. Furthermore, community sewage samples were collected in some municipalities with low vaccination coverage between 30 September and 7 November.

In addition, it is calculated that from 20 September the discharge could flow in the Westerschelde. Since shellfish feed by filtering water, the presence of impurities such as polio viruses, can accumulate in their gastrointestinal tract. On 24 September and 3 and 28 October, mussels collected in the eastern part of the Westerschelde, where the expected concentration polioviruses was highest, were collected and analyzed.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Analyse poliomonsters na lozingsincident

Op 2 september 2014 heeft het bedrijf GlaxoSmithKline (GSK), dat vaccins produceert, in BelgiŽ door een menselijke fout 45 liter geconcentreerd poliovirus op het riool geloosd. Via de nabijgelegen rioolwaterzuivering is dit water onder andere in de rivier De Laan terechtgekomen, en vervolgens in de Westerschelde. Er is geen poliovirus aangetoond in de beschikbare monsters. Ook is het poliovirus niet in de onderzochte bevolking verspreid.
Dit blijkt uit onderzoek van het door de WHO erkende referentielaboratorium voor polio van het RIVM. Het onderzoek hier verricht in opdracht van de WHO, omdat BelgiŽ niet over een laboratorium beschikt dat hiervoor geaccrediteerd is. De WHO streeft ernaar om polio uit te roeien. Het onderzoek is ingegeven door het ophanden zijnde oesterseizoen (begin oktober) en het hoge aantal nietgevaccineerde bewoners van sommige Zeeuwse gemeenten.

Tussen 2 en 18 september zijn monsters bij de rioolwaterzuivering (rwzi) te RosiŤres verzameld door personeel van GSK en de KU Leuven. Ook zijn monsters van sediment uit de bezinkingsbak van deze rwzi en slibmonsters uit de rivier De Laan genomen. Verder zijn in enkele gemeenten met een lage vaccinatiegraad tussen 30 september en 7 november rioolwatermonsters verzameld.

Daarnaast is berekend dat de lozing vanaf 20 september in de Westerschelde zou kunnen stromen. Aangezien schelpdieren zich voeden door water te filteren, kunnen aanwezige verontreinigingen, zoals poliovirussen, zich ophopen in hun maag-darmkanaal. Op 24 september en 3 en 28 oktober zijn mosselen verzameld in het oostelijke deel van de Westerschelde, daar waar de te verwachte concentratie poliovirussen het hoogst was.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-03-04 )