|   print

Environmental radioactivity in the Netherlands. : Results in 2013
[ Radioactiviteit in het Nederlandse milieu : Resultaten in 2013 ]
 
Knetsch GJ

121 p in English   2015

RIVM report 2015-0040
download pdf (3978Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2013 the Netherlands fulfilled the European obligation to annually measure radioactivity in the environment and in food. All Member States of the European Union are required to perform these measurements each year under the terms of the Euratom Treaty of 1957. Moreover, the Netherlands complied with the guidelines (as established in 2000) for Member States to perform these measurements in a uniform manner.

The measurements provide background values of radioactivity, which are present under normal circumstances. These can be used as reference values, for instance, during a nuclear emergency. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) reports to the European Commission on radioactivity in the environment on behalf of the competent authorities in the Netherlands.

Radioactivity in air, food, milk, grass and feed
Radioactivity levels in the air were normal and within the range of previous years. Radioactivity levels in food and milk were well below the export and consumption limits set by the European legislation, except for one out of almost 1,600 samples. This was a sample of boar in which the radioactivity level exceeded the consumption limit by a factor of almost two. In a risk assessment based on a single consumption of boar, it was found that this radioactivity level does not pose a threat to public health. Data on radioactivity levels in grass and feed are permanently added to this report as an additional chapter. Radioactivity levels in both were normal.

Radioactivity in surface water, seawater and drinking water
Radioactivity levels in surface water and seawater were within the range of previous years. Radioactivity levels in raw input water for drinking water were well below the screening levels, except for 31 samples (8% of the total number), which were slightly elevated. An investigation into these kinds of slightly elevated levels is ongoing. The measured radioactivity levels do not pose a threat to public health.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2013 voldeed Nederland aan de Europese verplichting om jaarlijks de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu en in voeding te meten. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht deze metingen jaarlijks te verrichten volgens het Euratom-verdrag uit 1957. Nederland voert daarbij de aanbevelingen uit die in 2000 zijn opgesteld om de metingen volgens een bepaald stramien uit te voeren. De metingen leveren achtergrondwaarden op, ofwel radioactiviteitsniveaus die onder normale omstandigheden aanwezig zijn. Deze waarden kunnen bij bijvoorbeeld calamiteiten of rampen als referentie dienen. Het RIVM rapporteert namens Nederland aan de Europese Unie over radioactiviteit in het milieu.

Radioactiviteit in lucht, voedsel, melk, gras en veevoer
De radioactiviteitsniveaus in lucht laten een normaal beeld zien dat niet verschilt van voorgaande jaren. De radioactiviteitsniveaus in voedsel en melk liggen net als in voorgaande jaren duidelijk onder de Europese limieten die zijn opgesteld voor consumptie en export, met uitzondering van een van de bijna 1.600 monsters. Dit was een wild zwijn-monster waarin het radioactiviteitsniveau de consumptielimiet met bijna een factor twee overschreed. Uitgaande van eenmalige consumptie is het risico voor de volksgezondheid verwaarloosbaar. Sinds 2013 zijn meetgegevens van gras en veevoer structureel toegevoegd aan deze rapportage. In beide laten de radioactiviteitsniveaus een normaal beeld zien.

Radioactiviteit in oppervlaktewater, zeewater en drinkwater
De radioactiviteitsniveaus in oppervlaktewater en zeewater verschillen niet van voorgaande jaren. De meeste radioactiviteitsniveaus in ongezuiverd water voor de drinkwaterproductie liggen duidelijk onder de screeningswaarden. Een uitzondering daarop zijn 31 monsters (8 procent van het totale aantal) waarbij licht verhoogde niveaus zijn gemeten. Een onderzoek naar de oorzaak van dit soort licht verhoogde niveaus is gaande. De overschrijdingen zijn in ieder geval zodanig dat ze niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-07-07 )