|   print

Technische basisinformatie stralingsongevallenbestrijding
[ Background information radiation accidents preparedness ]
 
van der Schaaf M, Bader S

57 p in Dutch   2015

RIVM rapport 2015-0046
download pdf (2010Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
An incident involving the accidental release of radioactivity into the environment (a radiation incident) can lead to the exposure of members of the public to ionising radiation. To protect the population as much as possible against the consequences of radiation incidents, the government developed an extensive response policy. In 2014, the framework for this policy was explained in the National Crisisplan Radiation Incidents ("NCS"), which replaces the former National Plan for Nuclear Emergencies and Response ("NPK"). Following these developments, RIVM has collected and updated the most important (public) technical information on this topic.

In this document the most important "objects" where a radiation incident could take place are identified, such as nuclear power plants. In addition, the document contains a description of incident scenarios for which protection measures have been prepared in the Netherlands. Also is described how the effects of a radiation accident can be determined, and what the most important protective measures are. The document also includes the new intervention levels and zoning for various protective measures. These have recently been harmonized with other neighboring countries.

RIVM manages a large part of the knowledge and modeling infrastructure and has extensive knowledge and expertise on the matter. Together with several other government organizations, RIVM has the task to provide decision makers who are responsible for the implementation of possible protective measures with up-to-date information and advice during a radiation incident. By collecting and updating the most important (public) technical information, RIVM and its partners are better prepared for this task.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij een stralingsongeval kan radioactiviteit in het leefmilieu terechtkomen en kunnen mensen aan ioniserende straling worden blootgesteld. Om de Nederlandse bevolking zo veel mogelijk tegen de gevolgen hiervan te beschermen is beleid op dit gebied ontwikkeld. De uitgangspunten hiervoor zijn uiteengezet in het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten, dat sinds 2014 het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding vervangt. Naar aanleiding hiervan heeft het RIVM de belangrijkste technische informatie over dit onderwerp geactualiseerd en gebundeld.

In dit document zijn onder meer de belangrijkste 'objecten' in kaart gebracht waar zich een stralingsongeval kan voordoen, zoals kernenergiecentrales. Verder zijn scenario's beschreven van typen ongevallen waarvoor in Nederland beschermingsmaatregelen zijn voorbereid. Daarnaast is beschreven op welke manier de effecten van een stralingsongeval in kaart kunnen worden gebracht, en wat de belangrijkste beschermingsmaatregelen zijn. Het document bevat ook de nieuwe interventieniveaus en zoneringen voor diverse beschermingsmaatregelen. Deze zijn recentelijk geharmoniseerd met het buitenland.

Het RIVM beheert een groot deel van de kennis- en modelleringsinfrastructuur en heeft veel kennis en expertise in huis. Tijdens een stralingsongeval heeft het - samen met andere overheidsorganisaties - de taak om degenen die een beslissing moeten nemen over mogelijke maatregelen, van informatie te voorzien en te adviseren. Door de belangrijkste technische gegevens te actualiseren en te bundelen in dit document, zijn het RIVM en zijn crisispartners beter voorbereid op deze taak.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-10-21 )