|   print

Normen bij cumulatie van geluid : Kwantitatief onderzoek naar extra overschrijding van maximaal toegestane geluidsbelasting bij woningen
[  ]
 
van Beek AJ, Swart WJR

63 p in Dutch   2015

RIVM briefrapport 2015-0054
download pdf (546Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
People can become annoyed by noise. To prevent annoyance, the Dutch noise regulation sets standards for noise levels on the façades of houses. The standards depend on the noise source (roads, railways, industry), this is partly because of differences in the extent of annoyance that people notice for each source. But houses can be exposed to multiple sources of noise, called cumulation of noise. At this moment the regulation does not provide standards for cumulative levels of noise.

The Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment reconsiders the noise regulation (in a process that is called Swung-2) and it will become part of the Environmental Planning Act. The parliament asked for attention for the protection of civilians against exposure to multiple sources of noise. This research was a quantitative study on a specific policy option to integrate cumulative levels into noise regulation, to support the development of regulation by the Ministry.

RIVM developed a method to determine the exceedance of the maximum standards caused by cumulative noise levels. The results depend strongly on which sources of noise cumulate. In case noise from major roads and railways cumulates this effect is different than for the combination of industry with roads. This is the result of the differences in standards for sources. Based on the methodology in this report it is estimated that standards are exceeded for 5% of the houses in the Netherlands, because of cumulation of noise.

The results have been presented to the ministry in 2014. In this report the method, results and conclusions are written down for noise policy experts.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Mensen kunnen hinder ondervinden van geluid. Om dit te voorkomen gelden er normen voor de geluidsbelasting op gevels van woningen. De normen verschillen per geluidbron (zoals wegverkeer, railvervoer en industrie). Dit hangt onder andere samen met de mate van hinder die mensen blijken te ervaren. Maar mensen kunnen ook belast worden door meerdere bronnen tegelijk. Dan is er sprake van cumulatie van geluid. Voor de gecumuleerde geluidniveaus zijn er momenteel geen normen.

De regelgeving voor geluid wordt herzien (het zogeheten Swung-2 proces) en zal deel gaan uitmaken van de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft aandacht gevraagd voor voldoende bescherming als er sprake is van gecumuleerde geluidniveaus. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft in dat verband het RIVM gevraagd om één van de opties voor cumulatie in nieuwe regelgeving door te rekenen.

Onderzocht is hoe vaak zich normoverschrijdingen voordoen als er rekening wordt gehouden met cumulatie van geluid. Het RIVM heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld. De mate van normoverschrijding is sterk afhankelijk van de bronnen die cumuleren. Voor geluid van rijkswegen en spoorwegen werkt dit bijvoorbeeld anders uit dan voor de combinatie van gemeentelijke wegen en industrie. Voor de onderzochte optie leidt geluidcumulatie naar schatting bij 5% van alle woningen in Nederland tot overschrijding van de geluidnormen.

De resultaten zijn in de loop van 2014 opgeleverd aan het ministerie van IenM. Dit rapport is de technische verslaglegging van de methode en resultaten, bedoeld voor geluid- en beleidsdeskundigen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-06-30 )