|   print

Vrijstelling en vrijgave in richtlijn 2013/59/Euratom
[ Exemption and clearance in directive 2013/59/Euratom ]
 
van der Schaaf M, Tanzi CP

68 p in Dutch   2015

RIVM rapport 2015-0141
download pdf (642Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
Practices and work activities involving radioactive materials can cause exposure of humans to ionizing radiation, resulting in health risks. These practices and work activities include the application of radioactive materials in hospitals and the management of waste in the industry. For this reason, such practices and work activities are subject to regulation. The extent to which this is the case usually depends on the exposure, and in certain circumstances, materials can be exempted from regulation. European legislation on exemption of radioactive materials has recently been modified. RIVM has investigated and outlined the consequences of these modifications for Dutch policy.

For materials containing very low levels of radioactivity it can be argued that regulation of these materials does not contribute to a further optimisation of protection to ionizing radiation. Therefore, these materials may be exempted from regulation. On the basis of an assessment against so-called clearance or exemption limits, undertakers can determine whether this is the case. These limits are established in legislation and are based on international recommendations and directives (directive 96/29/Euratom).

In December 2013 a new directive was adopted (2013/59/Euratom), which replaces previous directives on this subject, and which shall be transposed into national legislation by 2018. This implies inter alia a revision of the European framework for exemption and clearance of radioactive materials.

This report provides a summary of the current Dutch policy and regulation on the exemption and clearance of radioactive materials, and explains how the European requirements were implemented in the past in Dutch legislation. Furthermore, the recent modifications in European legislation are identified and described, and the policy of neighbouring countries on exemption and clearance has been investigated. Finally, some options are suggested to implement the provisions of the new directive on this subject.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Als gevolg van handelingen en werkzaamheden met radioactieve materialen kunnen mensen aan ioniserende straling worden blootgesteld, met risico's voor de gezondheid als gevolg. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij het gebruik van radioactieve stoffen in ziekenhuizen of bij het beheer van afval in de industrie. Om deze reden zijn dergelijke handelingen en werkzaamheden gebonden aan regels en voorschriften. De mate waarin dit het geval is, is doorgaans afhankelijk van de blootstelling. In bepaalde omstandigheden kunnen materialen van deze regels worden vrijgesteld. Aangezien de Europese wetgeving over deze vrijstelling is gewijzigd, heeft het RIVM op hoofdlijnen de gevolgen daarvan in kaart gebracht.

Als materialen slechts een zeer geringe blootstelling met zich meebrengen, draagt regelgeving niet bij aan een betere bescherming van mensen. Deze materialen kunnen worden vrijgesteld van regulering. Ondernemers kunnen op basis van een toetsing aan zogenoemde vrijstellings- of vrijgavegrenswaarden bepalen of dit aan de orde is. Deze grenswaarden zijn wettelijk vastgelegd en gebaseerd op internationale aanbevelingen en richtlijnen (richtlijn 96/29/Euratom).

In december 2013 is een nieuwe richtlijn vastgesteld (2013/59/Euratom), die eerdere richtlijnen op dit gebied vervangt en uiterlijk in 2018 dient te zijn omgezet in nationale regelgeving. Dit betekent onder meer dat de Europese kaders voor vrijstelling en vrijgave van regulering gedeeltelijk worden herzien.

In dit briefrapport wordt het huidige Nederlandse beleid en de regelgeving op het gebied van vrijstelling en vrijgave beschreven. Daarnaast is weergegeven hoe Nederland de huidige Europese kaders heeft ingevuld en wat er gaat veranderen. Hierbij is ook gekeken hoe buurlanden dit beleid hebben vormgegeven. Ten slotte worden enkele opties voorgesteld om de voorschriften uit de nieuwe richtlijn te implementeren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-01-05 )