|   print

Keuzepakket met tools voor integraal werken op lokaal en regionaal niveau
[ RIVM compiles selection of tools for integrated policy-making and collaboration at local and regional level ]
 
Storm I, van Oers JAM

67 p in Dutch   2015

RIVM rapport 2015-0180
download pdf (531Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
In the public health sector, complex health issues are increasingly addressed through comprehensive policies and close collaboration. Integrated working processes are therefore becoming ever more important, as various sectors and parties within and outside public health (such as the education sector, the private sector and parties involved in prevention, care provision, and spatial planning) have overlapping tasks and objectives. These concern focus areas like weight management and physical exercise, healthy participation in neighbourhoods, designing the human environment to promote health, and tackling health inequalities.

People working in the field involved in setting up integrated policymaking or collaboration processes often wonder how they can obtain support, make effective policy choices, and work together with other sectors. In the past few years an increasing number of tools have become available that can be helpful in addressing these challenges. They include phased plans, methods, checklists, formats for collaboration, measuring tools, etc. However, these tools tend to remain underused because no clear overview is available. Together with its partners, the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has therefore compiled a selection of available tools that support integrated working processes.

Researchers, consultants, policy-makers and professionals can use the tools to generate knowledge on integrated working processes and to develop perspectives for action. RIVM has also drawn up recommendations for the implementation of the selected tools. The tools were selected and the recommendations prepared with involvement and input from people working in the field and from national organizations (particularly in the field of public health).

At the national level, use of these tools can be promoted by publishing overviews on knowledge portals (such as www.Loketgezondleven.nl), providing training and support in their effective use, exchanging best practices at regional meetings, and setting up a platform to monitor the practical applicability of tools and to support their further development if necessary.

This project was carried out in collaboration with various partners closely involved at the local and regional level (Pharos, Platform31, GGD GHOR NL, and CGL) and the nine study groups of the consortium 'Instruments for Integrated Action' (i4i).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Complexe gezondheidsvraagstukken worden in de publieke gezondheidszorg lokaal en regionaal steeds vaker aangepakt met behulp van integraal beleid en samenwerkingsverbanden. Integraal werken wordt steeds belangrijker omdat diverse sectoren en partijen binnen en buiten de volksgezondheid (zoals preventie, zorg, ruimtelijke ordening, scholen en bedrijven) overlappende taken of doelen hebben. Denk aan thema's als gezond gewicht en bewegen, gezond participeren in de buurt, een gezonde inrichting van de leefomgeving of de aanpak van gezondheidsachterstanden.

Degenen die integrale beleids- of samenwerkingsprocessen vormgeven, hebben vaak vragen als: hoe krijg ik draagvlak, hoe maak ik goede beleidskeuzes en hoe werk ik samen met een andere sector? De afgelopen jaren zijn steeds meer tools beschikbaar gekomen die hierbij kunnen helpen. Voorbeelden zijn meetinstrumenten, stappenplannen, methodieken, checklists, werkvormen, et cetera. De tools worden echter onvoldoende benut omdat het ontbreekt aan een goed overzicht. Daarom heeft het RIVM met partners een keuzepakket samengesteld met een selectie van beschikbare tools die integraal werken ondersteunen.

Met dit keuzepakket kunnen onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers en professionals tools vinden om kennis te genereren over integraal werken en daar handelingsperspectieven bij te hebben. Ook worden aanbevelingen gedaan om tools uit het keuzepakket te implementeren. Het veld en landelijke organisaties (vooral vanuit publieke gezondheid) zijn betrokken bij de totstandkoming van het keuzepakket en de aanbevelingen.

Landelijk is het gebruik van de tools te stimuleren door onder ander een overzicht van tools te publiceren op kennisportals (zoals Loketgezondleven.nl), scholing en ondersteuning te organiseren om de tools effectief te gebruiken, praktijkervaringen via regionale bijeenkomsten uit te wisselen, en een platform in te richten om te volgen of tools in de praktijk bruikbaar zijn en ze indien nodig door te ontwikkelen.

De partijen waarmee dit project is uitgevoerd zijn partners die nauw betrokken zijn bij het lokale en regionale veld (Pharos, Platform31, GGD GHOR NL, CGL) en de negen onderzoeksgroepen uit het consortium instruments for integrated action (i4i).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-11-30 )