|   print

Prioritisation tool for chemical substances in consumer products
[  ]
 
Woutersen M, Smit K, ter Burg W, Bokkers B, Schuur G

84 p in English   2015

RIVM rapport 2015-0194
download pdf (799Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Consumer products contain a wide range of chemical substances. In principle, such products are safe to use. The inspectors of the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) conduct monitoring to ensure that the levels of chemical substances in consumer products do not exceed the applicable statutory limits. The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has developed a tool that regulatory authorities can use to determine which substances or product groups require the most attention.

Which substances found in cosmetics should be prioritized? Which product group contains more potentially harmful substances: detergents or DIY products? The tool answers such questions using information obtained from the European database containing all substances that fall within the scope of the so-called REACH Regulation (Regulation (EC) No. 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). The tool focuses on substances that are used in consumer products and that have one or more of the following hazardous properties: carcinogenicity, mutagenicity, reproduction toxicity, skin sensitizer or respiratory sensitizer.

The priority assigned to each substance is determined based on its hazard as well as the extent to which consumers are exposed to the substance. The risk assessment is based on these two factors. Exposure scores are determined by assigning weighting factors to the number of products containing a particular substance and the extent to which that substance can be released by the product concerned. The hazard score is determined by the severity of the substance's harmful effects and the potency of the substance.

Using the prioritization tool, chemical substances and product groups that may pose risks to consumers can be selected from the vast and ever-increasing amount of information about chemical substances.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Consumentenproducten bevatten een breed scala aan chemische stoffen. In principe zijn deze producten veilig in het gebruik. Om dit te bewaken ziet de inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) erop toe dat de hoeveelheden van deze stoffen onder de wettelijke grenzen blijven. Het RIVM heeft een tool ontwikkeld op basis waarvan toezichthouders kunnen bepalen welke stoffen of productgroepen mogelijk de meeste aandacht behoeven.

Welke stoffen in cosmetica hebben bijvoorbeeld de hoogste prioriteit? Waar zitten meer potentieel gevaarlijke stoffen in: schoonmaakmiddelen of doe-het-zelf-producten? Om dit te bepalen is gebruikgemaakt van gegevens uit de Europese database waarin alle stoffen staan die onder de wetgeving voor stoffen REACH vallen. De tool richt zich op stoffen die gebruikt worden in consumentenproducten en één of meer van de volgende schadelijke effecten kunnen hebben: kankerverwekkend, DNA beschadigend, schadelijk voor de voortplanting, of potentieel allergeen bij contact met de huid of inademing.

Voor de prioritering zijn de gevaarseigenschappen van de stoffen in kaart gebracht en gecombineerd met de mate waarin consumenten aan de stoffen blootstaan. Samen vormen zij het risico. Bij de blootstelling worden punten toegekend aan onder andere het aantal producten waarin een stof zit en de mate waarin de stof eruit kan vrijkomen. Voor de gevaarseigenschappen wordt gekeken naar de ernst van de schadelijke effecten van een stof en de hoeveelheid van een stof die het schadelijke effect veroorzaakt.

De tool maakt het mogelijk om uit de zeer grote, nog toenemende hoeveelheid informatie over chemische stoffen, stoffen en productgroepen te selecteren die mogelijk een risico voor de consument vormen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-01-15 )