|   print

Informative Inventory Report 2016 : Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2014
[ Informatieve Inventory Report 2016 ]
 
Jimmink BA, Coenen PWHG, Dröge R, Geilenkirchen GP, Leekstra AJ, van der Maas CWM, te Molder RAB, Oude Voshaar SV, Peek CJ, Wever D

162 p in English   2016

RIVM rapport 2015-0210
download pdf (5203Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
Ammonia emissions increased

In 2014 total Dutch ammonia emissions increased. Despite the decrease during the period 1990-2013, the ammonia emission still exceeds the maximum set to this by the European Union since 2010. Two important contributors to the increase are the growth in dairy cattle and the altered cattle feed composition. Emissions of nitrogen oxides, sulphur dioxides and non-methane volatile organic compounds continue to decrease slightly. For this end the Netherlands are complying to the ceilings set.

This is concluded by the Informative Inventory Report 2016. In this, the RIVM and partner institutes collect, analyse and report emission data. Apart from substances as mentioned above, this also includes emissions of carbon monoxide, particulate matter, heavy metals and persistent organic pollutants. The emissions of most of these substances have decreased during the 1990 - 2014 period. The downward trend may in particular be attributed to cleaner fuels, cleaner car engines and to emission reductions in industry.

Adjustments for agriculture
In 2014 ammonia emissions increased by 3.4 Gg compared to 2013 to a national total of 133.8 Gg. Partly this increase was a result of the altered cattle feed composition. As a result of the good quality of processed grass, fed to dairy cattle in 2014, digestibility and therefore ammonia emission per animal increased. In combination with the growth in animal number, the total ammonia emission increased. New insights on manure application techniques lowered the ammonia emission series retroactively from 2008 by about 3.0 Gg. On the other hand ammonia is increased by about 0.5 Gg per year during grazing, by adjusting the emission factor upward.

Adjustments transport
When nitrogen oxides emissions by transport are concerned, some issues raise attention. The emissions by light-duty vehicles have now been measured and appear to be higher than until previously calculated. Diesel sales and on such based road transport emissions have in 2014 relatively decreased steeper (8 percent compared to 2013) than emissions based on fuel use (1.6 percent). Nitrogen dioxide emissions from mobile machinery in harbours were added as a new source. The contribution to the national is 1.2 percent.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Toename ammoniakemissies

In 2014 steeg de ammoniakemissie. Ondanks de daling in de voorgaande jaren blijft de ammoniak emissie nog steeds boven het plafond dat de Europese Unie hieraan sinds 2010 stelt. De twee belangrijkste oorzaken voor de stijging zijn de groei van de melkveestapel en de veranderde voedselsamenstelling voor het vee. De emissies van stikstofoxiden, zwaveldioxiden en niet-methaan vluchtige organische stoffen blijven licht dalen. Voor deze stoffen voldoet Nederland aan de gestelde plafonds.

Dit blijkt uit het Informative Inventory Report (IIR) 2016. Hierin verzamelt, analyseert en rapporteert het RIVM de emissiecijfers met partnerinstituten. Behalve bovengenoemde stoffen gaat het om de uitstoot van koolmonoxide, fijn stof, zware metalen en persistente organische stoffen. De uitstoot van de meeste van deze stoffen is tussen 1990 en 2014 gedaald. Dit komt vooral door schonere auto's en brandstoffen en door emissiebeperkende maatregelen in de industrie.

Bijstellingen landbouw
De ammoniakemissie steeg in 2014 met 3,4 kiloton ten opzichte van 2013 tot een nationaal totaal van 133,8 kiloton. Deze stijging is gedeeltelijk veroorzaakt door de veranderde voedselsamenstelling voor het vee. Het kuilgras dat in 2014 is gevoerd zorgde voor een hogere ammoniakproductie per dier. In combinatie met een stijging van het aantal koeien steeg de totale ammoniak uitstoot. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten over mestaanwendingstechnieken is de ammoniak emissiereeks met terugwerkende kracht vanaf 2008 ongeveer 3 kiloton omlaag bijgesteld. Daartegenover staat dat de emissiefactor bij beweiding is verhoogd, waardoor er circa 0,5 kiloton meer ammoniak per jaar vrijkomt.

Bijstellingen verkeer
Bij de uitstoot van stikstofoxiden door verkeer vallen een aantal zaken op. De emissie van bestelauto's is nu gemeten en blijkt hoger dan voorheen berekend. De emissie van wegverkeer die op basis van de brandstofverkoop voor dieselauto's wordt bepaald, is in 2014 relatief harder gedaald (8 procent ten opzichte 2013) dan die op basis van verbruikte brandstof (1,6 procent). Deze cijfers zijn toegevoegd om een internationale vergelijking mogelijk te maken. De bijdrage van mobiele werktuigen in havens aan het nationale totaal stikstofoxiden, die als nieuwe emissiebron is toegevoegd, is 1,2 procent.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-04-22 )