|   print

Integratie arbo-denken in de CIb werkwijze : versterkt samenhang tussen volksgezondheid en bedrijfsgezondheid
[ Focussing on occupational health within the Dutch domain of infectious disease control : Increased collaboration between public health services and occupational health and safety (OHS) management  ]
 
Loo MAJM, Jacobi AJ

28 p in Dutch   2012

RIVM briefrapport 205104001
download pdf (300Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Dutch Centre for Infectious Disease Control (CIb) at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) is carrying out a project to draw attention to the health of employees and to integrate this process into the national infectious disease control programme. Both measures and products used for the benefit of public health in the domain of infectious disease control are aimed at the population in general. This means that they cannot be used as they are in the work context where the safety and the protection of people's health must also be regulated at individual level. The employer is primarily responsible for a safe and healthy working environment. By drawing attention to occupational legislation in the domain of public health, the national control of infections can be strengthened. This is particularly important at a time when the population is faced with infectious diseases such as the epidemic of Q fever, the 2009 pandemic influenza A (H1N1) (Mexican Flu) and EHEC infection. Especially those employees working in health care and livestock farming are at high risk of developing damaging health effects from infectious diseases due to the sector in which they work. This project, that is being carried out by order of the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment is supplementary to previous activities in this area performed by the CIb.

Differences in public health care and occupational health and safety management:

Public health care and individual occupational health are both organizationally and financially different. The reasons for this include differences in regulatory requirements and their accompanying responsibilities. For example, public health is covered by a national network of Municipal Public Health Services (GGD) and occupational health care for employees is organized by employers who can consult occupational health professionals.

Actions for encouraging integration:

Relevant parties from the public health care sector and from occupational health, such as policy-makers and occupational health professionals have been brought together to make them more aware of the differences in policy and measures and consequently how to reduce them. Subsequently, it has been clarified which party is responsible for which specific area of infectious disease control. In addition, several concrete measures have been taken to ensure that the CIb also places special focus on work-related factors when they are carrying out infectious disease control. 'Arbo' - meaning occupational health and safety - is secured in consultation groups at national level, for example, by including an occupational health expert structurally in the Outbreak Management Team. This team advises the Dutch health minister whenever there is a threat of a largescale outbreak of an infectious disease. Occupational health and safety has also become a permanent focus point in the development of national guidelines for infectious disease control. In addition, key figures working in occupational health have been introduced to each other and to key figures working in national infectious disease control and are now collaborating. This has led to a shortening of the lines of contact which speeds up possibilities for the implementation of control measures. The next step is to reach a cohesive infrastructure.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM voerde een project uit om aandacht voor de gezondheid van werknemers (arbo-denken) te integreren in de landelijke infectieziektebestrijding. Maatregelen en producten van de publieke gezondheidszorg voor de infectieziektebestrijding, zijn gericht op de bevolking in het algemeen. Daardoor zijn ze niet zomaar te gebruiken in de arbeidscontext, waarbij de veiligheid en de bescherming van de gezondheid ook individueel geregeld moet zijn. Voor veilig en gezond werk is de werkgever primair verantwoordelijk. Door in de publieke volksgezondheidzorg aandacht te hebben voor arboregelgeving, wordt de landelijke infectiebestrijding versterkt. Dit is van belang in een tijd waarin de bevolking met infectieziekten wordt geconfronteerd, zoals de Q-koortsepidemie, Influenza A(H1N1) 2009 (Mexicaanse griep) en EHEC. Vooral werknemers in de gezondheidszorg en veehouderij lopen vanuit hun werk een grote kans op nadelige gezondheidseffecten door infectieziekten. Het project, dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd, is een aanvulling op eerdere activiteiten bij het CIb op dit gebied.

Verschillen publieke gezondheidszorg en arbozorg:

De publieke gezondheidszorg en de individuele arbozorg zijn anders georganiseerd en gefinancierd, onder andere omdat de regelgeving en de bijbehorende verantwoordelijkheden verschillen. Zo wordt de publieke gezondheid onder meer bediend via een landelijk dekkend netwerk van GGD'en en is de zorg voor werknemers georganiseerd via werkgevers die een beroep kunnen doen op arbodienstverleners.

Acties die integratie bevorderen:

Relevante partijen uit de publieke gezondheidszorg en arbozorg, zoals beleidsmakers en arbodienstverleners, zijn bijeengebracht om hen bewuster te maken van de verschillen in beleid en maatregelen en om ze te kunnen overbruggen. Vervolgens is verduidelijkt welke partij waarvoor verantwoordelijk is bij de bestrijding van infectieziekten. Daarnaast zijn enkele concrete maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het CIb ook specifiek aandacht heeft voor werkgerelateerde factoren bij de infectieziektebestrijding. Onder andere is 'arbo' gewaarborgd in landelijke overlegstructuren hiervoor, bijvoorbeeld door een arbo-deskundige structureel toe te voegen aan het outbreakmanagement (OMT). Dit team adviseert de minister bij de (dreiging van) een grootschalige infectieziekte. Ook is arbo een vast aandachtspunt geworden in de ontwikkeling van landelijke richtlijnen voor de infectieziektebestrijding. Daarnaast zijn sleutelfiguren in het arboveld met elkaar en met sleutelfiguren van de landelijke infectieziektebestrijding in contact gebracht. Daardoor zijn contactlijnen verkort en dat versnelt de mogelijke implementatie van maatregelen. De volgende stap is te komen tot een samenhangende infrastructuur.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
( 2012-07-05 )