|   print

The national immunisation programme in the Netherlands: current status and potential future developments
[ Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland: huidige situatie en ontwikkelingen ]
 
Abbink F, Al MJ, Berbers GAM, van Binnendijk RS, Boot HJ, van Duynhoven YTHP, van Gageldonk-Lafeber AB, de Greeff SC, Kimman TG, Meijer LA, Mooi FR, van Oosten M, van der Plas SM, Schouls LM, van Soolingen D, Vermeer-de Bondt PE, van Vliet JA, de Melker HE, Hahne SJM, de Boer IM

187 p in English   2005

RIVM Rapport 210021002
download pdf (1000Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The national immunisation programme in the Netherlands is very effective and safe. To improve the success and effectiveness of the immunisation programme, vaccination of other (age)groups is indicated. Extension of the programme with new target diseases can result in considerable health gain for some diseases. The target diseases are largely under control. However, monitoring the effectiveness of the programme is important. Maintaining high vaccin uptake is vital to prevent (re)emergence of disease. Vaccination of (young) adults now (pertussis) and in the future (mumps, measles, rubella, hepatitis B) could give further improvement. Also other vaccination strategies need attention such as maternal or newborn vaccination for pertussis. The switch to a DTPa-IPV/Hib combination vaccine in 2005 should be monitored carefully both for pertussis and other components. The national immunisation programme could be extended with new target diseases. Pneumococcal vaccination for children is expected to give important health gain. The desirability to introduce varicella vaccination - possibly in combination with mumps, measles and rubella - needs further study. When effective and safe vaccines become available for meningococcal serogroup B, respiratory syncytial virus and human papillomavirus, extension of the immunisation programme might be advisable. Extension of the programme with available vaccines for influenza, hepatitis A or tuberculosis is not (yet) recommended. For these diseases the current policy needs to be continued, possibly with lowering the age of influenza vaccination from 65 years to 50 years of age. The desirability to vaccinate children against influenza needs additional investigation, like pneumococcal vaccination for elderly. Vaccination against HSV-2 or rotavirus is not possible yet. The health gain is expected to be limited for HSV-2. When a vaccine for rotavirus comes available a cost-effectiveness analysis is needed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland is zeer effectief en veilig. Om het succes en de effectiviteit van het vaccinatieprogramma te vergroten, is vaccinatie van andere (leeftijds)groepen aan te bevelen. Uitbreiding van het programma met nieuwe doelziekten kan voor een aantal ziekten aanzienlijke gezondheidswinst opleveren. De ziekten waartegen wordt gevaccineerd zijn grotendeels onder controle, maar bewaking van de effectiviteit van het programma is van groot belang. Handhaven van de hoge vaccinatiegraad is essentieel om terugkeer van de ziekten te voorkomen. Vaccinatie van (jong) volwassenen nu (kinkhoest) of in de toekomst (bof, mazelen, rodehond, hepatitis B) zal verder verbetering kunnen geven. Ook andere vaccinatiestrategieen verdienen aandacht, zoals vaccinatie van pasgeborenen of aanstaande ouders. De vervanging van het huidige difterie, tetanus, poliomyelitis, hele-cel kinkhoest en Haemophilus influenzae vaccin (DKTP/Hib) door een combinatievaccin met een a-cellulaire kinkhoestcomponent (DKATP/Hib) ingevoerd begin 2005 moet nauwkeurig worden gemonitored, zowel voor kinkhoest als de overige vaccincomponenten. Het Rijksvaccinatieprogramma kan met vaccins tegen andere ziekten uitgebreid worden. Pneumokokken-vaccinatie van kinderen levert belangrijke gezondheidswinst op. De wenselijkheid om waterpokken-vaccinatie te introduceren - mogelijk in een combinatievaccin met bof, mazelen en rodehond - moet bestudeerd worden. Als tegen meningokokken B, respiratoir syncytieel virus en humaan papillomavirus effectieve en veilige vaccins op de markt komen, is uitbreiding van het vaccinatieprogramma naar verwachting raadzaam. Dit geldt (nog) niet (of in mindere mate) voor de al beschikbare vaccins tegen influenza, hepatitis A en tuberculose. Voor deze ziekten is continuering van het huidige beleid nodig met mogelijke verlaging van de leeftijd voor influenzavaccinatie van 65 jaar naar 50 jaar. De wenselijkheid van vaccinatie van kinderen tegen influenza is een punt voor nader onderzoek, evenals pneumokokken-vaccinatie van ouderen. Vaccinatie tegen herpes simplex virus-2 en rotavirus is nog niet mogelijk. Vaccinatie levert naar verwachting relatief beperkte gezondheidswinst op voor herpes simplex virus-2. Als een rotavirus vaccin beschikbaar komt is een kosten-effectiviteitsanalyse aangewezen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-07-05 )