|   print

Staat van Infectieziekten in Nederland, 2007
[ State of Infectious Diseases in the Netherlands, 2007 ]
 
Rahamat-Langendoen JC, van Vliet JA, van Lier EA

56 p in Dutch   2008

RIVM rapport 210211004
download pdf (1045Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The purpose of the State of Infectious Diseases is to provide insight into epidemiological developments of infectious diseases in the Netherlands. This report also describes current developments abroad that are relevant to the Netherlands. The information contained in this yearly publication is used by policymakers at the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) and the Centre for Infectious Disease Control (CIb) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). In 2007, the outbreaks of Q-fever, psittacosis (parrot disease) and the increase in the incidence of mumps were the most striking events in the Netherlands.
One particular theme is highlighted each year. This time the focus has been placed on developments taking place in the commercial cattle breeding sector. These developments carry possible public health risks as follows: 1. The increase in the use of antibiotics: This gives a higher chance of micro-organisms in cattle developing resistance, such as with MRSA and ESBL-producing E. coli. Humans can become infected with resistant micro-organisms through food or direct contact with cattle. After this, further spread from human-to-human is possible. The existence and continuing spread of resistant micro-organisms is one of the major problems in the control of infectious diseases. 2. The increase in the scale of farms: If farm management remains the same, the risk of introduction and the spread of micro-organisms among the animals on the farm will increase; this leads to potential spread to humans - for example, with Q-fever, psittacosis and certain forms of avian influenza. 3. The broadening farm business with sideline activities: This leads to more contact between humans and animals, therefore increasing the risk of certain infectious diseases, for example, those caused by E. coli O157 (STEC) and Campylobacter. 4. The increase in biological agriculture: This leads to more contact between animals and the natural environment, therefore increasing the risk of certain infectious diseases such as toxoplasmosis and trichinosis (caused by roundworm larvae).
When the Law on public health comes into force in the near future, the list of notifiable diseases will change. The following conditions will be added: variants of avian influenza that are dangerous to humans (for example, H5N1 and H7N7), mumps, Hantavirus infection, invasive group A streptococcal infection, invasive Haemophilus influenzae-infection, invasive pneumococcal infection (in children up to the age of five years), Listeriosis, MRSA infections acquired outside hospitals, tetanus and West Nile Virus Infection. At the same time, the compulsory notification for febris recurrens (relapsing fever) and typhus fever will end.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Staat van Infectieziekten geeft inzicht in epidemiologische ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Het beschrijft ook de ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn. Deze jaarlijkse uitgave informeert beleidsmakers bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en bij het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. In 2007 waren de meest in het oog springende gebeurtenissen in Nederland de uitbraken van Q-koorts en van psittacose (papegaaienziekte) en de toename van bof.
Elk jaar komt een thema aan bod. Dit keer zijn dat ontwikkelingen binnen de commerciele veehouderij met mogelijk infectieziekterisico's voor de volksgezondheid: 1. De toename van antibioticagebruik: Dit bevordert dat micro-organismen bij vee resistentie ontwikkelen, zoals MRSA en ESBL-producerende E. coli. De mens kan via voedsel of via direct contact met vee besmet raken met resistente micro-organismen. Hierna is verdere verspreiding van mens-op-mens mogelijk. Het voorkomen en de toename van resistente micro-organismen is een van de hoofdproblemen in de huidige infectieziektebestrijding. 2. De schaalvergroting bij bedrijven: Bij gelijkblijvende bedrijfsvoering is er een grotere kans op introductie en verspreiding van micro-organismen onder dieren op het bedrijf, met risico op verspreiding naar de mens. Bijvoorbeeld Q-koorts, psittacose en bepaalde vogelgriepvormen. 3. De verbreding van bedrijven met nevenactiviteiten: Hierdoor ontstaat een grotere kans op contact tussen mens en dier en daaraan gerelateerde infectieziekten, zoals infecties veroorzaakt door E. coli O157 (STEC) en Campylobacter. 4. De toename van biologische landbouw: Hierdoor is er een grotere kans op contact tussen dier en natuurlijke omgeving, zoals vroeger gebruikelijk was, en daaraan gerelateerde infectieziekten, zoals toxoplasmose en trichinellose (veroorzaakt door de larven van een rondworm).
Als de Wet publieke gezondheid binnenkort van kracht wordt, verandert de lijst van meldingsplichtige ziekten. Toegevoegd worden: de varianten van vogelgriep die gevaarlijk zijn voor de mens (bijvoorbeeld H5N1 en H7N7), bof, hantavirusinfectie, invasieve groep A streptokokkeninfectie, invasieve Haemophilus influenzae-infectie, invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen tot en met 5 jaar), listeriose, MRSA-infecties buiten ziekenhuizen, tetanus en West-Nilevirusinfectie. De meldingsplicht komt te vervallen voor febris recurrens (terugkerende koorts) en vlektyfus.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-07-07 )