|   print

Staat van Infectieziekten in Nederland, 2008
[ State of Infectious Diseases in the Netherlands, 2008 ]
 
Bijkerk P, van Lier EA, van Vliet JA, Kretzschmar MEE

38 p in Dutch   2009

RIVM rapport 210211005
download pdf (734Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The aim of the State of Infectious Diseases is to provide insight into developments occuring in infectious diseases in the Dutch population. This report also describes current developments abroad that are relevant to the Netherlands. The information contained in this yearly publication is used by policymakers at the Ministery of Health, Welfare and Sport (VWS) and the Centre for Infectious Disease Control (CIb) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). In 2008 and the first half of 2009 the outbreak of Q-fever, the increase of mumps, some clusters of measles and the spread of a new type of influenza A/H1N1 were the most striking events in the Netherlands.
One particular topic is highlighted each year. This time the focus was placed on ageing and the possible risks for public health regarding infectious diseases. Expectations are that 25% of the Dutch population will be aged 65 years or older in 2050 whilst in 2008 this was only 15%. Looking at the expected influence of this demographic change on the occurrence of infectious diseases, four conclusions can be drawn:
1. Certain infectious diseases (herpes zoster, respiratory tract infections, urinary tract infactions) will occur tract infections, urinary tract infactions) will occur less clear symptoms making it harder for doctors to recognize the disease. Furthermore, in this age group infectious diseases are often more serious.
2. The yearly number of new cases of a number of infectious diseases (herpes zoster, respiratory tract infections, urinary tract infections) will increase sharply. Because of this, the effect of these diseases on public health will increase compared to diseases that are more common in younger people or those with a more uniform age distribution.
3. Ageing will cause an increase of antibiotic insensitivity on top of other developments in the field of antibiotic resistance.
4. A number of infectious diseases that cause longterm complications will occur more frequently because those cohorts who are infected with pathogens causing long-term complications are aging. Health care for population groups such as migrants and hiv-positives will require more attention in the future.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Staat van Infectieziekten geeft inzicht in epidemiologische ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Het beschrijft ook de ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn. Deze jaarlijkse uitgave informeert beleidsmakers bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en bij het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. In 2008 en de eerste helft van 2009 waren de meest in het oog springende gebeurtenissen in Nederland: de uitbraak van Q-koorts, de toename van bof, enkele clusters van mazelen en de verspreiding van nieuwe influenza A/H1N1.
Elk jaar komt een thema aan bod. Dit keer is dat vergrijzing en de mogelijke infectieziektenrisico's voor de volksgezondheid. In 2050 zal naar verwachting een kwart van de Nederlandse bevolking uit 65-plussers bestaan; in 2008 was dit nog 15%. Bij het bekijken van de verwachte invloed van deze demografische verandering op het voorkomen van infectieziekten komen een aantal conclusies naar voren:
1. Bepaalde infectieziekten (gordelroos, luchtweginfecties en urineweginfecties) zullen overwegend bij ouderen gaan voorkomen. Ouderen hebben vaak minder duidelijke symptomen waardoor de ziekte minder goed door behandelaars wordt herkend. Bovendien hebben infectieziekten bij deze groep vaker een ernstig beloop.
2. Het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van sommige infectieziekten (gordelroos, luchtweginfecties en urineweginfecties) zal sterk toenemen. Hierdoor neemt het effect van deze ziekten op de volksgezondheid toe ten opzichte van ziekten die meer bij jongeren voorkomen of die een meer gelijkmatige leeftijdsverdeling kennen.
3. De vergrijzing zorgt er voor dat de ongevoeligheid voor antibiotica, bovenop andere ontwikkelingen rond antibioticaresistentie, toe zal nemen.
4. Een aantal aandoeningen zal in de toekomst vaker voorkomen omdat leeftijdscohorten, die nu besmet zijn met verwekkers die langetermijncomplicaties veroorzaken, verouderen. Gezondheidszorg voor bijvoorbeeld groepen zoals migranten en hiv-positieven zal in de toekomst bijzondere aandacht vragen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-09-10 )