|   print

[  ]
 
Marwitz PA ; Weers AW van

70 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport vormt de uitwerking van deelproject 2 van het project Beleidsnotitie Normstelling Straling, "Gezondheid planten, dieren en ecosystemen". Op grond van de literatuur wordt geconcludeerd dat effecten op aquatische en terrestrische populaties uitgesloten zijn beneden stralingsniveaus van 1 mGy/dag. Uit modelberekeningen blijkt dat in de praktijk geen effecten op planten, dieren en ecosystemen te verwachten zijn. Een uitzondering is mogelijk voor situaties waarin de verspreiding niet plaatsvindt in het leefmilieu van de mens ; dan is bescherming van de mens immers geen noodzaak om de stralingsniveaus te beperken. Voor de Nederlandse situatie zullen, gezien de huidige en verwachte lozingen, de in het rapport afgeleide bovengrenzen voor de stralingsniveaus zeker niet bereikt worden. Aanbevolen wordt om voor Nederland met behulp van generieke modellen schattingen te maken die op concrete situaties gebaseerd zijn. Voorts wordt aanbevolen de internationale ontwikkelingen op dit terrein te blijven volgen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-12-31 )