|   print

Dichtheid van meetnetten voor radioactiviteit met betrekking tot signalering van kernongevallen
[ The probability of detection of nuclear accidents by radioactivity monitoring networks ]
 
Slaper H, de Haan BJ, Veling EJM

35 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 248903001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Kernongevallen kunnen aanleiding geven tot een grootschalige radioactieve besmetting van mens en milieu. Het RIVM speelt een centrale rol bij de verzameling en verwerking van relevante meetgegevens ten tijde van kernongevallen. Nauw aansluitend bij haar taken op het gebied van de milieu-monitoring zal het RIVM een meetnet inrichten ten behoeve van signalering van lucht- en bodembesmetting bij kernongevallen. Dit meetnet is primair opgezet om buitenlandse kernongevallen, waarbij besmetting van Nederland optreedt, te signaleren. In dit rapport wordt aangegeven dat het meetnet een integraal onderdeel vormt van de RIVM meetstrategie bij kernongevallen. Het gepresenteerde onderzoek richt zich met name op de vraag hoe de signaleringskans en signaleringstijd bij voor Nederland representatieve meteorologische omstandigheden samenhangen met de dichtheid aan meetposten, het ongevalstype en de gevoeligheid van de meetinstrumenten. Geconcludeerd wordt dat het RIVM-meetnet voldoende meetposten telt voor een adequate signalering van ongevallen met buitenlandse kerncentrales. Ter verkorting van signaleringstijd van ongevallen met buitenlandse kerncentrales die dichtbij de Nederlandse grens zijn gelegen, verdient het aanbeveling om enige extra meetpunten te plaatsen. Meetnetten zullen geen adequate signalering opleveren van lokale ongevallen zoals die met transport van radioactief afval kunnen voorkomen. Voor kerncentrale ongevallen in of nabij Nederland is de dichtheid aan meetposten dicht bij de centrale bepalend voor de signalering. Het nu in uitvoering zijnde RIVM-meetnet kent rond Borssele een signaleringskans binnen enkele uren van circa 70%, met een mediane signaleringstijd van 1 uur (exclusief 10-20 min. meldingsrespons). Rond Dodewaard bedraagt de signaleringskans circa 90% met een mediane signaleringstijd van circa 1 1/2 uur. De plaatsing van 2 extra posten bij Borssele verhoogt de signaleringskans tot 90% en bekort de signaleringstijd tot 45 minuten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-02-28 )