|   print

Een historische beleidsanalyse van effecten van het milieubeleid
[ A historical policy analysis of effects of environmental policy ]
 
Harmelink MGM, Idenburg AM, Hoek D, Peek CJ, Albers RAW, Meeder TA

79 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 251701019

Toon Nederlands

English Abstract
In September 1995 the RIVM published the 'Milieubalans '95'. This report describes the quality of the environment, which has resulted from earlier environmental policy. The 'Milieubalans '95' describes how emissions of NOx, SO2 and lead to air over the period 1980-1994 are influenced by developments in the use of fossil fuels, changes in energy-intensity and environmental policy. A methodology has been applied to quantify the costs and effects of the different developments. In this report the methodology is used and an analysis of the developments in the emissions of the above mentioned substances is given. This study aims at developing a generally applicable methodology that quantifies the effect of different developments on the course of emissions. The historical policy analysis especially aims at quantifying the costs and effects of (environmental) policy, in addition to the 'autonomous' developments not initiated by policy. The methodology has been shown to offer a clear and structural approach in determining the causes of changes in emissions and costs for NOx, SO2 and lead. Within the methodology a choice has been made for a fixed order and interdependence of developments. Any other choices at this point may be considered.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In september 1995 heeft het RIVM de Milieubalans '95 uitgebracht. Deze geeft een beschrijving van de milieukwaliteit, die onder andere het resultaat is van eerder gerealiseerd milieubeleid. In de Milieubalans '95 is aangegeven hoe emissies van NOx, SO2 en lood naar lucht over de periode 1980-1994 zijn beinvloed door ontwikkelingen in de brandstofinzet, de energie-intensiteit en het (milieu)beleid. Daarbij is een methodiek gebruikt om de effecten en kosten van de verschillende ontwikkelingen te kwantificeren. Dit rapport beschrijft deze methodiek en geeft een uitwerking van de methodiek met een analyse van het emissieverloop voor bovengenoemde stoffen. De studie is erop gericht te komen tot een algemeen toepasbare methodiek die het effect van de verschillende ontwikkelingen op het emissieverloop kwantificeert. Bij de historische beleidsanalyse gaat het daarbij met name om het kwantificeren van de effecten en kosten van (milieu)beleid, naast de effecten van niet door het beleid gestuurde autonome ontwikkelingen. Uit ervaringen opgedaan bij de analyse naar het emissieverloop van NOx, SO2 en lood, blijkt dat de methodiek een heldere en gestructureerde aanpak biedt om de oorzaak van veranderingen in emissies en kosten te bepalen. Binnen de methodiek is gekozen voor een vaste volgorde om effecten van de ontwikkelingen te bepalen, een eventuele andere keuze is hier denkbaar.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-10-31 )