|   print

[  ]
 
Hoek D , Wee GP van , Thomas R , Gommers FMC

200 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
In September 1995 the Dutch National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) published the first National Environmental Balance (MB95). The MB95 quantifies environmental quality as a (partial) result of environmental policy, for the period 1980-1994. This report, which forms the background document for the traffic and transport section of the MB95, cites the following main conclusions: 1. Between 1980 and 1994 car use increased by 42% and lorry use by 32%. The 1994 target for car use (a maximum growth of 25% between 1986 and 1994) was met in the 23% increase observed. 2. Between 1980 and 1994 (real) levies on fuels increased by 28%. If (real) levies on fuels had been equal to 1980 levels car use in 1994 would have been about 4% higher than actual car use. 3. The 1994 targets for NOx emissions from cars and lorries were exceeded in that year. The target for CO2 emissions from road traffic was also exceeded in 1994. 4. Between 1980 and 1994 emissions from most pollutants decreased or increased less than the use of vehicles, mainly due to government policy.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Betreft een achtergronddocument van de sector verkeer en vervoer, behorende bij de Milieubalans 1995. Naast een uitgebreide verantwoording van de resultaten wordt extra informatie gegeven over de ontwikkelingen in de sector verkeer in de periode 1980-1994. Belangrijk element in de MB95 en dit rapport is de 'historische beleidsanalyse' waarin conform een bepaalde methodiek het emissieverloop in de periode 1980-1994 is verklaard. Een van de mogelijke verklaringen voor de ontwikkelingen van de emissies is de invloed van het milieubeleid. In het achtergronddocument wordt zeer uitgebreid ingegaan op de kwantificering van het effect van het verkeers- en vervoerbeleid op de ontwikkeling van de emissies door de sector verkeer en vervoer. Naast de in de historische beleidsanalyse gekozen methodiek zijn alternatieve methoden denkbaar. Drie alternatieve methoden worden geschetst en qua resultaten vergeleken met de in de Milieubalans 1995 gehanteerde methode. Tevens gaat het rapport meer uitgebreid in op de voor de sector verkeer- en vervoer geraamde milieukosten. De belangrijkste inhoudelijke conclusies met betrekking tot de sector verkeer en vervoer zijn: 1. Tussen 1980 en 1994 is het aantal personen- en vrachtwagenkilometers toegenomen met respektievelijk 42% en 32%. De doelstelling voor het personenautokilometrage voor 1994 (een toename ten opzichte van 1986 van maximaal 25%) is gehaald: in deze periode was de toename 23%. 2. Als de accijnzen in de periode 1986-1994 reeel constant waren gebleven, dan zou het autogebruik in 1994 circa 4% hoger zijn geweest 3. De 1994-doelstelling voor NOx-emissies door personenauto's en vrachtwagens zijn niet gehaald. De CO2-doelstelling voor 1994 voor het totale wegverkeer is niet gehaald. 4. De emissies van de meeste stoffen zijn achtergebleven bij de volume-ontwikkelingen. Beleidsinvloeden zijn hierbij dominant geweest.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-03-31 )