|   print

National Environmental Outlook 2, 1990-2010
[ Nationale Milieuverkenning 2, 1990-2010 ]
 
Maas RJM

533 p in English   1992

Milieuverkenning, RIVM Rapport 251701029

Toon Nederlands

English Abstract
This second National Environmental Outlook analyses the degree to which the measures of the National Environmental Policy Plan (NEPP) and NEPP+ are sufficient to actually achieve the stated objectives of those plans in 2000 and 2010. These analyses take account of the latest insights from the natural sciences and future expectations in the areas of population growth, economy, energy use, motor traffic and agriculture. NEPP and NEPP+ envisage a discontinuity in the trend of our environmental behaviour. For instance, most pollutants will have to be reduced by 80-90% in 2010. The waste of natural resources will have to be sharply reduced. This environmental Outlook shows that the measures announced up to mid-1991 will be sufficient for an emission reduction of 50-60%. The measures already established will not be sufficient to bring about any fall in the use of energy and raw materials. So it will be necessary to make a further effort in order to achieve the established environmental objectives by 2010. Continuous material growth in production and consumption will have to be associated with continuous supplementary measures in order to stay within the limits set by the environment. These measures will be increasingly expensive and if, within the limited time available, the technological means for adaptation become exhausted, they will compel a fundamental revision of our expectations about the nature and extent of economic growth.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze rapportage analyseert in hoeverre de maatregelen uit het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en NMP-Plus toereikend zijn om de doelstellingen van die plannen voor 2000 en 2010 daadwerkelijk te halen. Bij deze analyse is rekening gehouden met de meest recente (natuur-) wetenschappelijke inzichten en toekomstverwachtingen op het gebied van bevolkingsgroei, economie, energiegebruik, verkeer en landbouw. NMP en NMP-Plus beogen een trendbreuk in ons milieugedrag. Zo moeten de meeste verontreinigingen in 2010 met 80-90% zijn gereduceerd. De verspilling van natuurlijke hulpbronnen moet vergaand worden verminderd. Uit de National Milieuverkenning 2 blijkt dat de tot medio 1991 aangekondigde maatregelen toereikend zouden zijn voor een emissievermindering van 50-60%. De vastgestelde maatregelen zijn niet voldoende om het gebruik van energie en grondstoffen te laten dalen. Om de gestelde milieudoelen in 2010 te kunnen bereiken zijn dus extra inspanningen nodig. Bij voortgaande materiele groei van productie en consumptie zullen voortdurend aanvullende maatregelen nodig zijn om te blijven binnen de randvoorwaarden die het milieu stelt. Deze maatregelen zullen steeds kostbaarder worden en kunnen, als binnen de beperkte tijd de technologische aanpassingsmogelijkheden uitgeput raken, nopen tot een fundamentele herziening van onze verwachtingen over de aard en omvang van de 'economische' groei.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM RWS/RIZA DGW LEI-DLO SC-DLO IBN-DLO IB-DLO RIVO-DLO CBS DHV Oliemans Punter & Partners RUL RUG
( 1992-12-31 )