|   print

[  ]
 
Driessen PPJ , Groenenberg MC

76 p in Dutch   1998

download pdf (2653Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This study to investigate how the different Dutch provinces monitor regionally oriented policy and its effect on environmental protection areas has shown the goals of this policy not yet interpretable in terms of concrete environmental quality demands. The relationship between goals, actual environmental load, action for protection realized and desired environmental quality is often not clear. Although monitoring is carried out in many of the regionnally oriented projects, its coordination and organization is generally insufficient at the provincial level. Practically nowhere is the monitoring system complete, both technically and organizationally speaking. Coordination from a central point is non-existent. Existing monitoring systems are primarily directed to reporting progress and costs to the principals. In general, there is insufficient insight into the relationship between measures taken and the region-specific environmental goals. Furthermore, it is unclear how information is used for re-adjustment in the execution of projects. In most projects environmental monitoring is still in the development phase. Zero measurements have only been carried out in a limited number of projects. The focus at the moment in the provinces is working on a more systematic monitoring set-up and elaboration.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In deze studie is onderzoek gedaan naar de wijze waarop in de verschillende provincies wordt omgegaan met de monitoring van het gebiedsgericht beleid in de milieubeschermingsgebieden. Het blijkt dat de doelstellingen van het beleid voor deze gebieden nog niet zijn uitgewerkt in concrete milieukwaliteitseisen. De relatie tussen de doelstellingen, de feitelijke milieubelasting, de gerealiseerde acties en de gewenste milieukwaliteit is veelal onduidelijk. Alhoewel in vele gebieden aandacht wordt besteed aan monitoring is de coordinatie en organisatie van de monitoring van gebiedsgerichte projecten op provinciaal niveau doorgaans gebrekkig. Vrijwel nergens is het systeem volledig uitgekristalliseerd, zowel methodisch als organisatorisch. Nergens is sprake van centrale regie. Bestaande monitoringsystemen zijn veelal gericht op het afleggen van verantwoording over voortgang en kosten richting financiers. Doorgaans bestaat er onvoldoende inzicht in de relaties tussen de geleverde prestaties en de gebiedsspecifieke doelstellingen. Onduidelijk is, hoe informatie gebruikt wordt voor bijsturing van de uitvoering van de projecten. Milieukwaliteitsmonitoring is in vele gebiedsgerichte projecten nog in opbouw. Nulmetingen zijn slechts in een beperkt aantal projecten daadwerkelijk uitgevoerd. Momenteel wordt door de provincies gewerkt aan een meer systematische opzet en uitwerking van de monitoring.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-08-26 )