|   print

[  ]
 
Brink RMM van den

30 p in Dutch   2000

download pdf (263Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In September 2000 the Dutch National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) published the sixth National Environmental Balance (MB2000) in Dutch. In the MB2000 the environmental quality since 19801980 has been considered. The MB2000 also contains an outlook for the period of 1999 to 2004. This report serves as a background document to the MB2000 for traffic and transport. It contains detailed data on passenger and freight transport volumes, energy use and emmissions for the period 1980-1999. Besides, changes in emission estimates for the period 1980-1999 and the methodology for forecasting emissions up to 2004 are explained in this report. The following conclusions have been drawn from the traffic and transport data: 1) CO2 emissions by traffic and transport increased between 1980-1999 and will further increase between 1999 and 2004, but at a slower pace than in the preceding period; 2) on the other hand, other greenhouse gas emissions (N2o and CH4) by traffic and transport will further decrease between 1999 and 2004, but not enough to decrease total greenhouse gas emissions by traffic and transport; 3) other emissions considered, like CO, NOx and VOC, further decrease between 1998 and 1999, like they did in the period 1980-1998, and continue to decrease in the four years after 1999.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op prinsjesdag 2000 presenteerde het RIVM als milieuplanbureau haar zesde Milieubalans, de MB2000 (RIVM, 2000a).In de Milieubalans 2000 is gekozen voor een algemeen overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor vier belangrijke milieuproblemen, te weten 1) energiegebruik en klimaatverandering, 2) grensoverschrijdende luchtverontreiniging, 3) milieu in het landelijk gebied en 4) de mens en zijn stedelijke leefomgeving. De bijdrage van de doelgroep verkeer en vervoer aan de MB2000 is dit jaar beperkt gebleven tot het leveren van emissiegetallen. Daarom wordt in dit achtergrondrapport volstaan met het geven van alle relevante emissiegetallen en het beschrijven van de belangrijkste verschillen met emissiegetallen zoals gerapporteerd in de MB1999. Daarnaast wordt de T+4-prognose voor de emissies door de doelgroep verkeer en vervoer in dit achtergrondrapport onderbouwd. De belangrijkste bevindingen voor wat betreft de milieubelasting door verkeer en vervoer zijn: 1) de CO2-emissie door verkeer en vervoer is, net als in de afgelopen 20 jaar, tussen 1998 en 1999 wederom toegenomen en zal in de periode 1999-2004, weliswaar met een lager tempo, blijven toenemen, 2) de emissies van andere broeikasgassen (NO2 en CH4) door verkeer en vervoer nemen daarentegen tussen 1999 en 2004 naar verwachting af, echter niet genoeg om de totale broeikasgasemissies door verkeer en vervoer tussen 1999 en 2004 af te laten nemen, 3) voor de overige in de Milieubalans beschouwde emissies naar lucht, zoals CO2, NOx en VOS, geldt dat deze in 1999 wederom lager zijn dan in het voorafgaande jaar en dat ze zullen dat ze zullen blijven afnemen tussen 1999 en 2004.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-01-11 )