|  print

Onderzoek op het gebied van integrale bekostiging : Een inventarisatie in opdracht van de Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging
[Research on bundled payment]

Lemmens LC, de Jong-van Til JT, Baan CA, Struiijs JN

80 p in Dutch 2012

RIVM rapport 260131004
download pdf (2505Kb)

Toon Nederlands

English Abstract
The Committee on the Evaluation of Bundled Payment (EIB) got the assignment of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sports to monitor the developments around bundled payment in the period 2010-2012. In June 2012, the committee will report to what extent the preconditions of bundled payment are met and whether the intended effects are realised. The EIB is supported in her work by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). One of the tasks of the RIVM is compiling an inventory of finished and ongoing studies on bundled payment. The aim of this inventory is to provide the EIB with relevant information in a structured way, thus to enable them to weigh, interpret and integrate research on bundled payment in their report to the Minister. The inventory shows that finished studies particularly provide information on to what extent (imminent) competition and negotiations with the health care insurers influence the price and quality of the contracts and to what extent transparency regarding the quality of care has been realised. In the next months, a number of the ongoing studies will be concluded and more study results regarding the predicted cost reduction of bundled payment will become available.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging (EIB) heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen om de ontwikkelingen rondom integrale bekostiging (IB) in de periode 2010-2012 te monitoren. In juni 2012 rapporteert de commissie in hoeverre aan de randvoorwaarden van integrale bekostiging wordt voldaan en of de beoogde effecten worden gerealiseerd. De EIB wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). En van de taken van het RIVM betreft het inventariseren van afgeronde en lopende onderzoeken op het gebied van IB. Doel van deze inventarisatie is om de EIB op een gestructureerde manier van alle relevante informatie te voorzien. De EIB wordt zodoende in staat gesteld om onderzoeken op het gebied van IB te kunnen wegen, interpreteren en integreren in hun rapportage aan de minister.

Uit de inventarisatie blijkt dat afgeronde onderzoeken vooral informatie geven over in hoeverre de (dreigende) concurrentie en de onderhandelingen met de zorgverzekeraars van invloed zijn op de prijs en kwaliteit van de contracten en in hoeverre de beoogde transparantie van de kwaliteit van zorg tot stand komt. In de komende maanden zullen een aantal lopende onderzoeken worden afgerond, waardoor meer onderzoeksresultaten over geprognosticeerde kostenreductie van IB beschikbaar komen.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-06-26 )