|   print

Risico's en gebrekkige afstemming in de trombosezorg
[ Risks and deficient communication in thrombosis care ]
 
Lambooij MS, Drewes HW

108 p in Dutch   2010

RIVM rapport 260242001
download pdf (4004Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Communication between thrombosis services and other care providers involved in thrombosis care, such as hospitals, homes for the elderly and pharmacies, is not optimal. Because of this, the thrombosis service may lack sufficient information to decide whether a patient's medication needs to be adapted. As a consequence, patients may receive inappropriate doses of medication thus increasing the risk of thrombi or haemorrhages. Yet, this study could not show an association between a lack of communication and such risks, possibly because of inadequate data. Still, the thrombosis services indicated to lose much time due to insufficient information from other care providers, to ensure that patients receive the care that they need.
Almost half of the thrombosis services does not have formal agreements on communication concerning the care, forcing thrombosis services time and time again to find ad hoc solutions. Additionally, the different disciplines involved in thrombosis care use different medical protocols which may interfere with the continuity of care.
This study found the use of ICT for information exchange between care providers as a good practice. Also, care providers indicated that a coordinator, responsible for the care given to the patient, may improve thrombosis care. The use of a national protocol or standard for care can help improve the efficiency of thrombosis care.
The reason for this study was that in almost a quarter of the avoidable hospital admissions due to medication, anticoagulants are involved. Among these drugs are cumarines, the medication managed by the thrombosis service. The aim of this study is to find problems and risks in the thrombosis care. For this study, thrombosis services were interviewed and questionnaires were filled out by thrombosis services and homes for the elderly. Experts involved in the complete process of thrombosis care were asked about their findings.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De onderlinge afstemming tussen trombosediensten en zorgverleners die betrokken zijn bij trombosezorg, zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en apotheken, verloopt niet optimaal. Hierdoor beschikken trombosediensten niet altijd over voldoende informatie om te kunnen beslissen of de medicatie moet worden aangepast. Het gevolg kan zijn dat patienten verkeerde doses medicatie krijgen, wat het risico op bloedstollingen of bloedingen vergroot. In dit onderzoek kon de relatie tussen suboptimale afstemming en risico's echter niet worden aangetoond. Dat kan komen doordat de data nog onvoldoende geschikt zijn voor analyses. Wel geven trombosediensten aan dat ze veel tijd kwijt zijn om de zorg voor patienten goed te laten aansluiten op de zorg van andere zorgverleners.
Bijna de helft van de trombosediensten heeft geen formele afspraken gemaakt met andere zorgverleners over de afstemming van de behandeling. Hierdoor verliezen de trombosediensten veel tijd met het vinden van ad-hoc oplossingen voor problemen met medicatie(wijzigingen) bij patienten. Ook blijken er verschillende medisch-inhoudelijk protocollen door betrokken disciplines te worden gebruikt, waardoor de continuiteit van zorg niet gewaarborgd is.
Een good practice die naar voren komt uit dit onderzoek is het gebruik van ICT voor uitwisseling van informatie tussen zorgverleners. Zorgverleners gaven daarnaast aan dat een coordinator die de regie voert voor de zorgverlening van de patient in de hele zorgketen, de zorg zou kunnen verbeteren. Toepassing van een te ontwikkelen landelijk protocol of een zorgstandaard door zorgverleners zou de doelmatigheid van de trombosezorg kunnen verhogen.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij een kwart van de vermijdbare ziekenhuisopnames vanwege bijwerkingen van geneesmiddelen, antistollingsmedicatie is betrokken. Hieronder vallen de medicijnen waar trombosediensten mee werken (cumarines). Het doel van dit onderzoek is het achterhalen van knelpunten en risico's in de trombosezorg. Voor het onderzoek zijn trombosediensten geinterviewd en zijn vragenlijsten voorgelegd aan trombosediensten en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Daarnaast zijn experts uit de hele zorgketen gehoord.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-07-15 )