†|†  print

Patientenparticipatie bij organisatorische besluitvorming in zorggroepen : Inzichten en aanbevelingen op basis van literatuuronderzoek en ervaringen van zorggroepen en patiŽntenvertegenwoordigers
[†Patient participation in organisational decision-making in care groups†]

Lemmens LC, de Bruin SR, Struijs JN, Baan CA

98 p in Dutch ††2012

RIVM rapport 260434001
download pdf (516Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
In 2010, the Ministry of Health, Welfare and Sport introduced a new funding system for the care for people with a chronic disease such as diabetes. The purpose of this so-called bundled payment scheme is to improve the quality of care and to facilitate cooperation between health care providers. With the introduction of bundled payment care groups have come into existence. A care group usually consists of general practitioners, and negotiates with health insurers about disease management programmes for a number of chronic diseases. It also makes agreements with various health care providers, including dieticians and internists, about the care to be provided.

Involvement of patients in care groups still limited
Patients are yet hardly or not at all involved in the decision-making regarding content and organisation of care within care groups. Patient participation is desirable, as it would allow care to be tailored better to patient needs. This study looked at ways to improve patient participation in care groups, by identifying the wishes of both care groups and patient representatives. It shows that both care groups and patients are in favour of a more active role of patients in organisational decision-making.

Wishes of care groups and patients in agreement
The wishes of patients and care groups regarding enhancing patient participation are largely similar. Both parties want to cooperate in concrete projects such as on how they can support patients to improve their self-management. There is also a need for ongoing consultations between care groups and patient representatives. Thirdly, they want to use social media to reach patients better. Finally, both parties want to collaborate with patient associations for chronic diseases. This collaboration would enable patient groups to exchange experiences and to represent the interests of patients better.

Some matters still unclear
In further shaping the role of patients in care groups some questions still need to be answered. For example, it is not clear how patient participation will influence the quality of care. In addition, as yet care groups' responsibilities regarding patient participation have been insufficiently detailed.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2010 heeft het ministerie van VWS een nieuwe manier ingevoerd om de zorg te bekostigen voor mensen met een chronische ziekte zoals diabetes. Het doel van deze zogeheten integrale bekostiging is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en om samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren. Met de invoering van integrale bekostiging ontstonden er zorggroepen. Een zorggroep bestaat doorgaans uit huisartsen en onderhandelt met zorgverzekeraars over het zorgprogramma. Daarnaast maakt de zorggroep afspraken met diverse zorgverleners, zoals diŽtisten en internisten over de te leveren zorg.

Betrokkenheid patiŽnten bij zorggroepen nog beperkt
PatiŽnten zijn tot nu toe nog niet of nauwelijks betrokken bij de inhoud en organisatie van de zorg binnen zorggroepen. Dit is wel wenselijk omdat op die manier de zorg beter op de patiŽnt kan worden toegesneden. In dit onderzoek is gekeken naar manieren om patiŽntenparticipatie in zorggroepen te verbeteren, waarbij wensen van zowel zorggroepen als patiŽntvertegenwoordigers zijn geÔnventariseerd. Uit deze inventarisatie blijkt nu dat zowel zorggroepen als de patiŽnten behoefte hebben aan een verdere uitwerking van de rol van de patiŽnt bij de organisatorische besluitvorming.

Wensen zorggroepen en patiŽnten komen overeen
De wensen van patiŽnten en zorggroepen voor een verdere uitwerking van patiŽntenparticipatie komen grotendeels overeen. Beide partijen willen samenwerken in concrete projecten, bijvoorbeeld over hoe zij patiŽnten kunnen ondersteunen om beter om te gaan met hun ziekte (zelfmanagement). Daarnaast is er behoefte aan structureel overleg tussen zorggroepen en patiŽntenvertegenwoordigers. Als derde willen ze sociale media inzetten, bijvoorbeeld om patiŽnten beter te bereiken. Ten slotte willen beide partijen samenwerken met patiŽntenorganisaties voor verschillende chronische ziekten. Door deze samenwerking kunnen ervaringen tussen patiŽntengroepen uitgewisseld worden en kunnen zij samen het belang van de patiŽnten behartigen.

Aantal zaken is nog onduidelijk
Bij het verder vormgeven van de rol van patiŽnten in zorggroepen moet nog een aantal vragen beantwoord worden. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat het effect is van patiŽntenparticipatie op de kwaliteit van zorg. Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden van een zorggroep bij patiŽntenparticipatie bij organisatorische besluitvorming nog onvoldoende uitgewerkt.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-11-23 )