|   print

Zorgbalans 2010 : De prestaties van de Nederlandse zorg
[ Dutch Health Care Performance Report 2010 ]
 
Westert GP, van den Berg MJ, Zwakhals SLN, Heijink R, de Jong JD, Verkleij H

272 p in Dutch   2010

RIVM rapport 260602005
download pdf (7258Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
From a policy perspective, it is important to monitor how well the various parts of the health care system are functioning and whether all the people are benefiting equally from the resources provided. In view of the rising costs of health care, it is also relevant to find out whether those resources are producing sufficient returns - how efficient is the health care system? To monitor trends in the quality, accessibility and costs of health care, the Dutch Ministry of Health has commissioned RIVM to produce the Dutch Health Care Performance Report every two years. Using a finite set of indicators, this third edition of the report assesses the performance of the health care system in 2008 and 2009 and compares it to previous years and to other countries.
What findings stand out in the 2010 Performance Report? First of all, many strong points could be identified. The accessibility of Dutch health care is mostly excellent. Many parts of the system are delivering good-quality care, and demonstrable improvements have been made. Most users are consistently positive about the services they receive. The rising costs of health care are mainly due to the greater volume of services delivered. As the 2010 Public Health Status and Forecasts Report has reported, Dutch people are living longer, and the two additional life years gained are spent in good health (Van der Lucht and Polder, 2010). Disease prevention and health care are both critical factors in these health gains.
In contrast with positive findings like these, there is also evidence that Dutch health care is not living up to the high ambitions and expectations in every way. Accessibility is unsatisfactory in some areas, as evidenced by persistent waiting lists in certain sectors and the difficulty of reaching GP practices by telephone during office hours. Wide variations exist amongst health care providers in terms of both price and quality. The cooperation and coordination between different providers are not as good as they should be. Although quality improvement goes hand in hand with cost savings in some instances, this cannot be firmly concluded for the system as a whole. In fact, the total costs of care continue to grow at a fast rate, while the quality of care improves slowly. One prerequisite for a well-functioning system is that quality data must be available - and that it must also be put to use. The amount of available data has increased, but it is still insufficient for comparing health care providers in terms of quality and patient outcomes.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Vanuit het perspectief van de overheid is het van belang te weten hoe goed de verschillende onderdelen van de gezondheidszorg functioneren en of iedereen in Nederland in gelijke mate van de ingezette middelen profiteert. Gezien de toenemende uitgaven aan de gezondheidszorg is de vraag naar de relatie tussen de ingezette middelen en de opbrengsten die er mee worden bereikt relevant: hoe doelmatig is de Nederlandse gezondheidszorg? Om de ontwikkelingen in de kwaliteit, de toegankelijkheid en de kosten van de gezondheidszorg te monitoren, heeft het ministerie van VWS het RIVM gevraagd de Zorgbalans tweejaarlijks uit te brengen. Deze derde Zorgbalans beschrijft op basis van een beperkte set van indicatoren de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg in 2008 en 2009 en vergelijkt deze met eerdere jaren en internationaal.
Wat valt op in de bevindingen van de Zorgbalans 2010? Allereerst een aantal gunstige ontwikkelingen. De toegankelijkheid van de Nederlandse zorg blijkt veelal uitstekend. Ook de kwaliteit van de zorg is op veel onderdelen goed en er zijn aantoonbare verbeteringen. De meeste zorggebruikers zijn onveranderd positief over de zorg. De kostengroei in de zorg wordt vooral veroorzaakt doordat meer zorg wordt verleend. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 meldt dat Nederlanders steeds langer leven en dat twee extra levensjaren die er recent zijn bijgekomen in goede gezondheid worden doorgebracht (Van der Lucht en Polder, 2010). Preventie en zorg dragen in belangrijke mate bij aan deze gezondheidswinst.
Tegenover deze gunstige bevindingen staat dat de gezondheidszorg niet op alle punten aan alle hoge ambities en verwachtingen voldoet. Het kan beter. Op onderdelen is de toegankelijkheid onvoldoende te noemen, zoals op het punt van wachttijden in sommige onderdelen van de zorg en de matige telefonische bereikbaarheid van huisartsenpraktijken. Er bestaan grote verschillen in prijs en kwaliteit tussen zorgverleners. De afstemming en coördinatie van de zorg tussen zorgverleners is niet optimaal. Hoewel er voorbeelden zijn dat kwaliteitsverbetering gepaard kán gaan met kostenverlaging, is dat voor het totale pakket van geleverde zorg niet duidelijk aantoonbaar. De totale kosten voor de zorg stijgen snel; de kwaliteit verbetert langzaam. Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van het zorgstelsel is de beschikbaarheid en vervolgens het gebruik van goede kwaliteitsinformatie. Ondanks de toename van informatie is het nog onvoldoende mogelijk zorgaanbieders te vergelijken op kwaliteit en de uitkomsten van zorg.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM NIVEL
( 2010-05-25 )