|   print

Opportunities for preventing diabetes and its cardiovascular complications. A modelling approach
[ Kansen voor de preventie van diabetes en de cardiovasculaire complicaties. Een modelstudie ]
 
Jacobs-van der Bruggen MAM, Engelfriet PM, Bos G, Hoogenveen RT, Feenstra TL, Baan CA

83 p in English   2007

RIVM rapport 260801004
download pdf (530Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
If interventions aimed to reduce overweight and promote physical activity would be implemented on a national scale in the Netherlands, between 1% and 2% of new cases of diabetes would be prevented over a 20-year period. More intensive treatment of persons with diabetes would prevent 5% to 10% of new cases of macrovascular complications. In order to prevent the burden of disease due to diabetes, prevention is crucial.
In this study the long-term efficacy of various interventions in preventing diabetes and its complications was investigated. In addition the costs and cost-effectiveness of these interventions were evaluated. This was done with the help of a computer model that was designed to track the evolution of the Dutch population over time, with regard to risk factors, chronic diseases and mortality.
Reducing the prevalence of overweight is the most powerful tool in preventing diabetes. As the interventions currently available allow the realisation of not more than a small part of the potential health gains, it is mandatory to continue to invest in identifying and developing effective measures to loose weight in a sustainable manner. Smoking cessation does not contribute to preventing diabetes. But, of course, it does prevent other diseases. In treating indivuals with diabetes, interventions aimed at lowering cholesterol and blood pressure result in greater health gains than intensifying blood sugar control.
Succesful prevention of diabetes and its complications leads to higher overall costs of care due to the fact that people live longer and as a consequence incur healthcare costs in life years gained. However, in all interventions evaluated, health gains justify the extra costs.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Als interventies gericht op verminderen van overgewicht en bevorderen van lichamelijke activiteit op landelijk schaal worden ingevoerd, zouden de komende 20 jaar 1 a 2% van de nieuwe gevallen van diabetes kunnen worden voorkomen. Daarnaast zouden de komende 20 jaar 5 a 10% van de nieuwe macrovasculaire complicaties bij mensen met diabetes kunnen worden voorkomen door intensievere behandeling. Preventie is essentieel om de toekomstige ziektelast van diabetes zoveel mogelijk te beperken.
Van verschillende maatregelen is berekend in welke mate zij bijdragen aan het voorkomen van diabetes of diabetescomplicaties op de lange termijn. Daarnaast zijn voor deze maatregelen de kosten en kosteneffectiviteit geschat. Hierbij is gebruikgemaakt van een computermodel dat in staat is de ontwikkelingen van de Nederlandse bevolking, voor wat betreft risicofactoren, chronische ziekten en sterfte, te volgen over de tijd.
Terugdringen van overgewicht is het belangrijkste wapen in het voorkomen van diabetes. Omdat met de bestaande interventies slechts een fractie van de mogelijke gezondheidswinst wordt gerealiseerd, moeten we blijven investeren in het identificeren en ontwikkelen van effectieve maatregelen om (blijvend) af te vallen. Stoppen met roken draagt niet bij aan preventie van diabetes maar wel aan preventie van andere chronische aandoeningen. Bij mensen met diabetes levert behandeling gericht op cholesterol- en bloeddrukverlaging een grotere bijdrage aan de preventie van macrovasculaire complicaties dan verder intensiveren van bloedsuikerbehandeling.
Preventie van diabetes en diabetescomplicaties leidt tot hogere totale zorgkosten doordat mensen langer leven en zorgkosten maken in gewonnen levensjaren. Echter, voor alle bestudeerde maatregelen geldt dat de gezondheidswinst de extra kosten rechtvaardigt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-04-09 )