|   print

Methodologie Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid; gevolgen voor vergelijkbaarheid van gegevens.
[ Methodology of the Public Health Monitor; comparability of data ]
 
van den Brink CL, Viet AL, Boshuizen HC, van Ameijden EJC, Droomers M

53 p in Dutch   2005

RIVM rapport 260854009
download pdf (279Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the project "Local and National Public Health Monitor" national reference data are generated by merging regional data, that are collected by the Community Health Services. The aim of this report is to investigate whether differences in the methods of data collection threaten the comparability of regional data and the merging of regional data into national reference data. The effect of differences in the sampling methods, non-response, seasonal variation, and mode of data collection on outcome measures is investigated by literature review, data analyses, and consulting experts. Differences in the size or fraction of the sample will not influence the comparability of collected data. When a stratified sample is drawn, weights can be assigned to the respondents in order to achieve representativeness of the population. Bias of outcome measures caused by non-response can be largely adjusted for by weighting the data using a model consisting of variables like age, sex, or marital status. These variables are known to be associated with response as well as with the outcome measures. Both seasonal variation and the mode of data collection (mailed questionnaire/interview/internet) appeared to influence health indicators and life style factors. Based on these findings it is concluded that differences in the methods of data collection may result in differences in outcome measures. This can be taken into account when the Community Health Services deliver information on their methods of data collection.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Verschillen in methoden van gegevens verzamelen blijken te leiden tot verschillen in uitkomstmaten. Deze bevinding, beschreven in dit rapport, vormt de basis voor een advies voor uniforme gegevensverzameling door GGD'en. In het project "Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid" worden lokaal verzamelde gegevens samengevoegd om landelijke referentiecijfers over gezondheid en leefstijlfactoren te verkrijgen. GGD'en gebruiken echter verschillende methoden van gegevensverzameling en de vraag is in hoeverre de verzamelde gegevens vergelijkbaar zijn en samengevoegd mogen worden. Met behulp van literatuuronderzoek, data-analyses en overleg met deskundigen is onderzocht wat het effect is van verschillen in de steekproeftrekking, non-respons, seizoen waarin gemeten is en de manier van enqueteren op de uitkomsten. Tevens is bestudeerd hoe met deze verschillen omgegaan kan worden. Verschillen in de grootte van de steekproef hebben geen invloed op de vergelijkbaarheid van uitkomsten. Non-respons beinvloedt de uitkomsten alleen als bepaalde groepen van de bevolking vaker meedoen dan andere. In dit geval kan de representativiteit van de respondenten voor de populatie vergroot worden door te wegen naar factoren die samenhangen met zowel respons als de uitkomstmaten, zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en urbanisatiegraad. Voor zowel seizoen als manier van enqueteren geldt dat gegevens niet vergelijkbaar zijn wanneer de methode verschilt. In de zomer werd namelijk een betere gezondheid en een gezondere leefstijl gerapporteerd dan in de winter. Verder rapporteerden mensen die een enquete via internet invulden een ongezondere leefstijl dan mensen die dat schriftelijk deden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM GG en GD Utrecht
( 2005-09-30 )