|   print

De morbiditeit van astma en COPD in Nederland; een inventariserend onderzoek ten behoeve van de beleidsondersteuning van het Nederlands Astma Fonds
[ The morbidity of asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the Netherlands ]
 
Smit HA, Beaumont M

230 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 260855001
download pdf (1583Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The survey of the available data on morbidity and mortality of asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in the Netherlands presented here was carried out by order of the Netherlands Asthma Foudation. Objectives were to: 1) collect the available data on asthma and COPD in the Netherlands and identify gaps in these data and 2) describe the incidence and prevalence of asthma and COPD. The description, taking asthma and COPD separately, was to focus on the degrees of severity and on the specific subgroups in the general population, e.g. ethnic and socio-economic groups. The available data were seen to provide a reasonable picture of the morbidity caused by asthma and COPD in the Netherlands; this picture will be improved by more specific secondary analysis of the available data. Nevertheless, inherent to the overlapping of these two diseases is the failure to always being able to make a valid distinction between asthma and COPD. Data on degrees of severity may be obtained though registration if consensus can be reached on the definition of degrees of severity. The most noticeable gaps were in the lack of data for very young children, young adults and the elderly, and for the ethnic subgroups.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In opdracht van het Nederlands Astma Fonds is een inventarisatie gemaakt van beschikbare kennis over de morbiditeit van astma en COPD in Nederland. De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Inventarisatie: welke gegevensbronnen zijn beschikbaar, welke gegevens zijn daarin aanwezig? In hoeverre kunnen de beschikbare gegevens inzicht verschaffen in incidentie en prevalentie van astma en COPD? Wat zijn leemtes in de beschikbare gegevens? Presentatie: wat is de incidentie en prevalentie van astma en COPD op basis van de beschikbare gegevens? Kan onderscheid worden gemaakt in astma en COPD afzonderlijk, ernstgraad en specifieke groepen? Er is reeds veel informatie beschikbaar over de morbiditeit van astma en COPD in Nederland. Het inzicht kan consistenter en ruimer worden wanneer een aantal aanvullende analyses worden verricht op bestaande gegevensbestanden door de beherende instanties van de bestanden. Inherent aan de overlap tussen de ziektebeelden astma en COPD, is het niet altijd mogelijk om een valide onderscheid daartussen te maken. Gegevens over ernstgraden ontbreken vrijwel geheel, maar deze zouden wel verzameld kunnen worden wanneer consensus bereikt zou kunnen worden over de wijze waarop 'ernst' wordt gedefinieerd. De meest opvallende leemtes betreffen beschikbaarheid van gegevens over astma en COPD morbiditeit in zeer jonge kinderen, jong-volwassenen en ouderen, alsmede kennis over astma en COPD morbiditeit in etnische groepen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-03-10 )